Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpano

​EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpano


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 31/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 31/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1054/2018
Muut annetut lait: 1055/2018–1059/2018 
Katso myös: ​EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano -tietopaketti

Hankkeen tausta

EU:n tietosuojadirektiivin (EU) 2016/680 tarkoituksena on taata luonnollisten henkilöiden korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken.

Tietosuojadirektiivi korvaa vuonna 2008 annetun puitepäätöksen 2008/977/YOS rikosasioissa tehtävissä sekä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta.

Tietosuojadirektiivi oli saatettava kansallisesti voimaan 6.5.2018 mennessä. Suomessa direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä (tietosuojadirektiivityöryhmä) ehdotti, että direktiivin kansalliseksi täytäntöön panemiseksi säädetään laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä.

Eduskunta hyväksyi 13.11.2018 lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä  ja muutoslait hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina. Laki (1054/2018) ja muut hyväksytyt lait (1055/2018)–(1059/2018) astuvat voimaan 1.1.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpano OM005:00/2017. Hankkeen toimikausi: 16.1.2017–.

  • Työryhmän tehtävä on valmistella yleislakia, jolla tietosuojadirektiivin vaatimukset pannaan täytäntöön sekä laatia ehdotuksen tarvittavista muutoksista oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön ja mahdollisista turvallisuusviranomaisia koskevista säädöksistä, jotka olisi perusteltua liittää tähän lakiesitykseen

Henkilötietojen suoja rikosasian käsittelyssä ja kansallista turvallisuutta ylläpidettäessä. Tietosuojadirektiivityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 52/2017.

  • Työryhmä ehdottaa, että direktiivin kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi säädetään laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Työryhmä ehdottaa, että lakia sovellettaisiin myös Puolustusvoimien, poliisin ja Rajavartiolaitoksen käsitellessä henkilötietoja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Työryhmä ehdottaa tehtävän myös eräitä muutoksia oikeusministeriön toimialan lainsäädäntöön direktiivin täytäntööpanemiseksi sen hallinnonalalla.
  • Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. 4.12.2017
  • Lausunnot löytyvät hankesivun OM005:00/2017 asiakirjat-osiosta.

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä U 21/2012 eduskunnalle ehdotuksesta asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Tietosuojadirektiivi).
Sivulla on linkkeinä asian käsittelyyn liittyvät valiokuntien ja oikeusministeriön asiakirjat, joista ilmenevät Suomen kanta ja valiokuntien kannat esitykseen.

Hallituksen esitys HE 31/2018 eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.4.2018.

Lähetekeskustelu asiassa käytiin 10.4. Lähetekeskustelussa asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 10/2018 annettiin 19.6.2018.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 26/2018 annettiin 26.9.2018.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 14/2018 annettiin 25.10.2018.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 6.11.2018:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 31/2018 sisältyvien 1.–6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 13.11.2018:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 31/2018 vp sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Tietosuojadirektiivityöryhmän mietinnössä 52/2017 on kuvailtu EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälistä kehitystä sivuilla 24–33.

Kansainvälinen sääntely

Euroopan neuvoston yleissopimuksen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelystä (ETS nro 108, tietosuojayleissopimus) vuodelta 1981 on saatettu Suomessa voimaan vuonna 1992 (SopS 36/1992)

Euroopan ihmisoikeussopimus on saatettu Suomessa voimaan vuonna 1990 (SopS 19/1990) – katso art. 8

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 7–8/1976) – katso art.17

Yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59-60/1991)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta.

Poliisin ja syyttäjäviranomaisten käyttämien henkilötietojen suojeleminen (vuodesta 2018 alkaen)
– Tiivistelmä tietosuojadirektiivin sisällöstä EUR-Lex:in verkkopalvelussa

Data protection reform. Euroopan neuvosto
– Kattava tietosuojauudistusta käsittelevä verkkosivusto

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Brottsdatalag (2018:1177)
– Laki annettiin 20.6.2018 ja astui voimaan 1.8.2018.

Brottsdatalag. Regeringskansliet
– Sivustolla yhteenveto tietosuojadirektiivin implementoinnista Ruotsissa ja linkit valmisteluaineistoihin.

Norja

EU:n tietosuojadirektiivi edellytti lainmuutoksia myös Norjassa, joka on ETA-maa.

Nytt personverndirektiv for politi og påtalemyndighet mv. Regjeringen.no

Prop. 99L (2016-2017) Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)
– Hallituksen esitys direktiivi implementoimiseksi Norjan lainsäädäntöön.

Lov om endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)
– Muutossäädökset ovat astuneet voimaan 6.5.2018.

Lakihankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info