Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano – Uusi tietosuojalaki

​EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) täytäntöönpano – Uusi tietosuojalaki


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 9/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 9/2018
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1050/2018, 1051/2018, 1052/2018  ja 1053/2018
Katso myös: EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano -tietopaketti

Hankkeen tausta

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 25.5.2016, ja sen soveltaminen alkoi jäsenvaltioissa 25.5.2018. Yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Vaikka EU:n yleinen tietosuoja-asetus on kansallisesti suoraan sovellettava säädös, se jättää jäsenvaltioille direktiivinomaista kansallista liikkumavaraa.

Suomessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset muutokset esitettiin toteutettavan säätämällä uusi tietosuojalaki joka toimisi henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina. Tietosuojalailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Yleinen tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

Eduskunta hyväksyi 13.11.2018 hallituksen esityksessä esitetyn uuden tietosuojalain ja siihen liittyvät muut lait hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti muutettuna. Eduskunta hyväksyi myös hallintovaliokunnan mietinnössä esitetyn muutoksen lakiin Harmaan talouden selvitysyksiköstä. Uusi tietosuojalaki (1050/2018) ja muut hyväksytyt lait (1051/2018)–(1053/2018) astuvat voimaan 1.1.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkastaminen (TATTI-työryhmä) OM006:00/2016. Työryhmän toimikausi: 17.2.2016–16.2.2018.

  • Työryhmän tehtävä on selvittää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarve, tarkistaa tietosuojaviranomaiseen liittyvä lainsäädäntö ja valmistella ehdotus yleiseksi lainsäädännöksi sekä koordinoida erityislainsäädännön valmistelutyötä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö. Oikeusministeriön julkaisuja 35/2017.

  • Työryhmä ehdottaa, että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi työryhmä ehdottaa eräitä muutoksia rikoslakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin
  • Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi. 8.9.2017
  • Lausunnot löytyvät hankesivun OM006:00/2017 välilehdeltä asiakirjat.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) loppumietintö. Oikeusministeriön julkaisu 8/2018

Lainsäädännön arviointineuvosto: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi 8.2.2018

Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Oikeusministeriö, Tietosuojavaltuutetun toimisto. Selvityksiä ja ohjeita. Oikeusministeriön julkaisu 4/2017.

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä U 21/2012 eduskunnalle ehdotuksesta asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Tietosuojadirektiivi).
sivulla linkkeinä asian käsittelyyn liittyvät valiokuntien ja oikeusministeriön asiakirjat, joista ilmenevät Suomen kanta ja valiokuntien kannat esitykseen

Hallituksen esitys HE 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 1.3.2018.

Lähetekeskustelu asiassa käytiin 6.3.2018. Lähetekeskustelussa asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/2018, 9.5.2018

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 5/2018, 24.5.2018

Hallintovaliokunta päätti 6.6.2018 pyytää perustuslakivaliokunnan lausunnon hallinnollisen seuraamusmaksun määräämiseen liittyvästä sääntelykokonaisuudesta: liite HaVP 67/2018 / A5 ja B5. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 24/2018, annettiin 21.9.2018.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2018, annettiin 25.10.2018.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 6.11.2018:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 9/2018 sisältyvien 1.–3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 13.11.2018:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 9/2018 vp sisältyvät 1.–3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksessä HE 9/2018 kuvaillaan kansainvälistä kehitystä ja Euroopan unionin lainsäädäntöä sivuilla 25–32.

Kansainvälinen sääntely

Euroopan neuvoston yleissopimuksen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelystä (ETS nro 108, tietosuojayleissopimus) vuodelta 1981 on saatettu Suomessa voimaan vuonna 1992 (SopS 36/1992)

Euroopan ihmisoikeussopimus on saatettu Suomessa voimaan vuonna 1990 (SopS 19/1990) - katso art. 8

OECD:n tietosuojasuositus, 23.8.1980: Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of the Personal Data. Suositusten päivitys vuodelta 2013: OECD Privacy Guidelines (2013)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Henkilötietojen suojaaminen (vuodesta 2018). EUR-Lex.
- Tiivistelmä asiakirjasta EUR-LEX –palvelussa

Data protection reform. Euroopan neuvosto
- Kattava tietosuojauudistusta käsittelevä verkkosivusto

The History of the General Data Protection Regulation. European Data Protection Supervisor.
- EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kehitys aikajanana

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Dataskyddsförordningen. Dir. 2016:15

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39

Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag 
- Hallituksen esitys uudeksi tietosuojalaiksi annettiin Ruotsin parlamentille 15.2.2018. Lailla saatetaan Ruotsissa voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Laki ja asetus EU:n tietosuoja-asetusta täydentäväksi säännöksiksi annettiin 19.4.2018. Myös julkisuus- ja salassapitolakia muutettiin.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – ajantasainen laki

Lag (2018:220) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - muutossäädös

Norja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää lainmuutoksia myös Norjassa, joka on ETA-maa.

Personvernforordningen. EØS-notatbasen

Nye personvernregler i EU (GDPR). Regjeringen.no 26.04.2017

Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Ny personopplysningslov og innlemmelse i EØS-avtalen. Regjeringen.no 6.3.2018

Muuta aineistoa

GDPR-asetus tulee – entä sen jälkeen? / Jussi-Pekka Aukia, LakimiesUutiset 17.4.2018

Tietopaketti yrityksille: On tärkeätä valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen. Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto

Arjen tietosuojakoulutus - tietosuojan perusteet kaikille. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA).

EU:n tietosuojauudistus. Tietosuojavaltuutettu

European Data Protection Supervisor. EU:n tietosuojavaltuutettu.

Lausunto 3/2015 : Euroopan suuri tilaisuus : Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset EU:n tietosuojauudistusta koskevista vaihtoehdoista. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 3/2015. Bryssel 28.7.2015.

Blogit

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen Suomen malli. Pekka Nurmi, Oikeusministeriön blogi 17.1.2017.

Yksi vai monta lainvalvojaa? Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun blogi 6.5.2016.

Tietosuoja-asetus – uutta ja vanhan vahvistamista. Anu Talus, Oikeusministeriön blogi 6.4.2016.

Päivitetty 17.12.2018

EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano | EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano | EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpano | Kirjallisuutta | Uutisointia

Lakihankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info