Ajokorttikoulutuksen kehittäminen

Ajokorttikoulutusta koskevassa uudistuksessa on tarkoitus siirtää sääntelyn painopistettä koulutuksesta ajokokeeseen. Lakihankkeessa pyritään ajokorttikoulutuksen yksilöimiseen ja sekä vaihtoehtoisiin opetustapoihin. Tavoitteena on pienentää ajokortin hintaa ja edistää uusien opetusmenetelmien käyttöönottoa. Opetuskustannukset ovat isoin erä ajokortin hinnasta. Sääntelyä purkamalla pyritään saamaan aikaan kilpailua, mikä johtaisi ajokortin hinnan alenemiseen. Uutta sääntelyä on tarkoitus luoda liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Uudistus kytkeytyy hallitusohjelman kohtaan digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen. Hallituksen esitys HE 146/2017 ajokorttilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 19.10.2017. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.7.2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ajokorttikoulutuksen uudistus, valmistelu liikenne- ja viestintäministeriössä

Ajokorttikoulutuksen kehittäminen. Hankkeen LVM041:00/2016 toimikausi: 1.8.2016– 

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ajokorttilain muuttamisesta 19.5.2017

Lausuntopyyntö 19.10.2016. Lausuntopyyntö ja lausunnot hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat.

Kooste luonnoksesta annetuista lausunnoista 27.7.2017

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 693/2014: Ajokorttilain uudistaminen / Pauliina Viitamies (sd)

Hallituksen esitys HE 146/2017 ajokorttilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 19.10.2017.

Lähetekeskustelussa 25.10.2017 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 13/2017, 17.11.2017

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esitys HE 146/2017 eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Ks. luku Kansainvälinen kehitys sekä Ahvenanmaan, ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö, s. 10–16.

Kansainvälinen sääntely

Tieliikennettä koskeva yleissopimus (Wienin tieliikennesopimus) – (SopS 30/1986)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20. päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista. 
Tiivistelmä direktiivin lainsäädännöstä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag om traffikskolor SFS 1998:493

Körkortslag SFS 1998:488

En reformerad körkortslagstiftning - Genomförandet av tredje körkortsdirektivet SOU 2008:130

Norja

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) FOR-2004-10-01-1339

Forskrift om førerkort m.m. FOR-2004-01-19-298

Tanska

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen BEK nr 191 af 20/02/2015

Kørekortbekendtgørelsen BEK nr 815 af 21/06/2017

Saksa

Fahrschüler-Ausbildungsordnung FahrschAusbO 2012

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ikääntyvien kuljettajien ajo-oikeus: mahdolliset rajoittamisen mallit, niiden edellytykset ja mallit / Anne Vehmas ja Valde Mikkonen. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2017. Trafin julkaisuja 12/2017

Den svenska förarutbildningen : dagsläge och framtidsutsikter / Sonja Forward et al. VTI rapport 2017:936

Study on driver training, testing and medical fitness : final report / S. Helman et al.
European Commission: Directorate-General for Mobility and Transport, 2017

Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle : loppuraportti / Eeva Ovaska et al. Helsinki, Liikenne- ja viestintäministeriö, 2016. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 12/2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vuoden 2013 B-kuljettajaopetusuudistus: toteutuminen ja vaikutukset / Sirkku Laapotti, Martti Peräaho ja Mika Hatakka. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2016. Trafin tutkimuksia 11/2016.

B-kuljettajaopetusuudistuksen seuranta: mittarit ja perustason kartoitus / Sirkku Laapotti. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2016. Trafin tutkimuksia 10/2016

Uusien kuljettajien indeksitutkimus: tyytyväisyys kuljettajaopetukseen ja kokemukset liikenteestä 2013–2015 / Hanna Kalenoja ja Janne Tuominen. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2016. Trafin tutkimuksia 9/2016

Henkilöauton ajokortin hankkimisen harjoittelu-, opetus-, ja tutkintokäytännöt Euroopassa / Marita Löytty, Mika Hotti. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2016. Trafin julkaisuja 6/2016.

Ansätze zur Optimierung der Fahrschulausbildung in Deutschland / Bianca Bredow, Dietmar Sturzbecher. Bergisch Gladbach: Bundesanstalt für Strassenwesen, 2016.
Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Reihe M: Mensch und Sicherheit : 269. Abstract in English. Anhang zu: Ansätze zur Optimierung der Fahrschulausbildung in Deutschland

Traktorionnettomuudet : ajokorttisäännösten kehittämiseen liittyvä taustaselvitys / Riikka Rajamäki. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2015. Trafin julkaisuja 13/2015

Ajokorttilainsäädännön uudistus vuonna 2013 : henkilöauton ajokortin kuljettajaopetus / Terhi Kallinen. Tampere: Tampereen Ammattikorkeakoulu, 2014. Opinnäytetyö 

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittäminen : työryhmän raportti. Helsinki, Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014. 1 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 10/2014. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Moottoriajoneuvon kuljettajien ajokunto ja ajoterveys tieliikenteen turvallisuustekijöinä / Marita Löytty. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2014. Trafin julkaisuja 6/2014

18–20-vuotiaat nuoret henkilöauton kuljettajana: liikenteen analyysit, suppea analyysi / Marita Löytty. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2014. Trafin julkaisuja 3/2014

Ehdotus kolmivaiheiseksi kuljettajaopetukseksi B-luokan ajo-oikeutta varten / E. Keskinen et al. Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), 2010. Trafin julkaisuja 7/2010. Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Liikennetutkimus

Ehdotus 2010-luvun opetussuunnitelmaksi ajokorttiluokkaa B varten: periaatteet, rakenne, perustelut / E. Keskinen et al. Helsinki: Edita Prima Oy, 2009. Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 2/2009. Turun yliopisto, Psykologian laitos, Liikennetutkimus

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ja Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) tilastot, raportit ja tutkimukset

Ajokortteihin tai liikenneturvallisuuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Helsingin Sanomat – Ajokortti

Yle – Ajokortit

Yle – Ajo-opetus

Ilta-Sanomat – Ajokortti

Paljon ajavilla uusilla kuljettajilla sekä iäkkäillä läheltä piti -tilanteita sattuu muita enemmän. Trafin tiedote 5.12.2017.

Ajokorttiuudistus: Näin kuljettajantutkinto muuttuu. Tuulilasi 30.10.2017

Ajokorttiuudistus etenee. Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 19.10.2017

Esitetty ajokorttiuudistus tekisi ajokortista halvemman ja kaksivaiheisuus poistuisi – pakollisten tuntien on määrä vähentyä jopa puolella. MTV:n uutiset 15.7.2017

Näin ajokorttilaki muuttuu – Liikenneopettajat: "Hylkäykset lisääntyvät, liikenne vaarantuu."  Tanja Kuisma, Uusimaa 1.7.2017

Ajokorttiuudistus loppusuoralle – Autoliitto tylynä: Suomessa ajokortin saavat rehelliset ja rikolliset. Marcus Ziemann, Yle uutiset 22.6.2017

Mopokortin voi pian saada ilman ajo-opetusta – Liikenneopettaja huolissaan: "Kuka ottaa vastuun jos nuoria alkaa kuolla liikenteessä?" Kari Pitkänen, Aamulehti 2.6.2017

Ajokorttiuudistus keskittyy pakkotuntien sijasta taitoon. Pääkirjoitus, Ilkka 27.5.2017

Ajokortin suorittamista halutaan helpottaa – näitä muutoksia esitetään. Outi Laatikainen, Keskisuomalainen 24.5.2017

Ajo-opetukseen tulossa dramaattisia muutoksia: autokouluun 16-vuotiaana, ajokortti halpenee, 3-vaiheisuus historiaan. Jari Pietiläinen, Helsingin Uutiset 23.5.2017

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen lakiluonnosvaiheeseen. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 19.5.2017

Ajokorttiuudistusta valmistellaan vauhdilla. Tarja Repo, Turun Sanomat 7.2.2017

Ajokorttikoulutuksen perinpohjainen uudistus käyntiin. Joonas Gustavsson, Tekniikan Maailma 21.10.2016

Ajokorttikoulutuksen uudistus käyntiin. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 19.10.2016

Ministeri Berner: Ajokorttiuudistus valmis 2018 – tavoitteena vähentää sääntelyä alalla ja pudottaa hintaa. Arno Seiro, Helsingin Sanomat 29.7.2016

Muuta aineistoa

Liikenne- ja viestintäministeriön ajokorttilain muuttamista koskevat faktalehdet:
Faktalehti 80–2017: Hallituksen esitys ajokorttilain muuttamisesta 

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Trafi – Haluan ajokortin

Trafi - Kuljettajantutkintotilastot 

Liikenneturva 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) 

Suomen Autokoululiitto ry 

Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry (Liitu)

Autoliitto AL

EUROPA – Sinun Eurooppasi – Ajokortti

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)
ja Antti Jukka, syyskuu 2017, päivitetty 12.12.2017