Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

​Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

Asuntokannan uudistaminen sekä asuntojen kysyntään ja asuntotarpeen rakenteen muutokseen vastaaminen on yksi pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteista. Asunto-osakeyhtiölain osalta tavoitetta voidaan edistää ns. purkavan uusrakentamisen päätöksentekoa helpottamalla. Purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan rakennushanketta, jossa yhtiön omistama vanha asuinrakennus puretaan kokonaan tai osittain ja tilalle rakennetaan suurempi kerrosala ja enemmän huoneistoja. Voimassa olevan lain mukaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös. Käytännössä tämä usein estää yhdyskuntarakenteen tiivistämisen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistö- ja rakennuskannan osalta.

Oikeusministeriö asetti 2.10.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta. Purkavaa uusrakentamista helpotettaisiin siten, että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet, mukaan lukien vakuudenhaltijoiden oikeudet. Työryhmän tehtävänä on lisäksi selventää sitä, milloin purkava rakentaminen voidaan toteuttaa kunnossapitotyönä rakennuksen tuhoutumisen vuoksi.

Tarkoituksena on, että yhtiökokous voisi 4/5 määräenemmistöllä päättää sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Osakkeiden tuottamaa osakehuoneiston hallintaoikeutta ja muita osakkeiden yhtiössä tuottamia oikeuksia ja velvollisuuksia ei muutettaisi.

Hallituksen esitys HE 210/2018 eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta annettiin 25.10.2018.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hankkeen valmistelu oikeusministeriön sivulla. OM061:00/2017. Hankkeen toimikausi on 14.9.2016-

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2016

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asunto-osakeyhtiölain muutostarve. Oikeusministeriön arviomuistio 25.1.2017

Purkava lisärakentaminen : kooste arviomuistiosta ja selvityksestä saaduista lausunnoista. Oikeusministeriön julkaisuja 29/2017.

Asettamispäätös 12.10.2017. Asunto-osakeyhtiön purkava lisärakentaminen – työryhmä ja seurantaryhmä

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti. Työryhmämietintö 8.5.2018. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 16/2018. Työryhmän ehdotukset laadittiin hallituksen esityksen muotoon.

Mietintö on ollut lausuntokierroksella 11.5.–6.7.2018. Lakiehdotuksesta annettuja lausuntoja Lausuntopalvelu.fi

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 105/2016: Lakialoite laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 37 §:n muuttamisesta – Mari-Leena Talvitie (kok ym.)

Kirjallinen kysymys KK 392/2016: Kirjallinen kysymys täydennys- ja lisärakentamisen sujuvoittamisesta ja asunto-osakeyhtiölain uudistamisesta – Mari-Leena Talvitie (kok)

Hallituksen esitys HE 210/2018 eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 25.10.2018. Asia lähetetiin lähetekeskustelussa 8.11.2018 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten. Lakialoitteen 105/2016 käsittely on ympäristövaliokunnassa yhdistetty hallituksen esitykseen 210/2018.

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 17/2018, 10.1.2019

Ensimmäinen käsittely 15.1.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 210/2018 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 105/2016 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 18.1.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 210/2018 sisältyvän lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 105/2016 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Yleisten yhtiöoikeudellisten periaatteiden vaikutus asunto-osakeyhtiön lisärakentamishankkeita koskevaan päätöksentekoon / Veikko Vahtera. Julkaisussa Liikejuridiikka 2018 :1, s. 128-151. Julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen / Terttu Vainio, Pertti Lahdenperä & Markku Kiviniemi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2016

Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari Osa 1 / Marina Furuhjelm, Ari Kanerva, Helena Kinnunen, Petteri Kuhanen. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2015. 357 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari Osa 2 / Marina Furuhjelm, Ari Kanerva, Helena Kinnunen, Petteri Kuhanen. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2015. 349 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari Osa 3 / Marina Furuhjelm, Ari Kanerva, Helena Kinnunen, Petteri Kuhanen. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2015. 487 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen / Matti Kasso. Helsinki : Talentum, 2014. 516 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa. 

Asunto-osakeyhtiöitä koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi Vastausaika on päättynyt 6.7.2018

​Muuta aineistoa

Pohjoismainen asuntomarkkinaselvitys / Kirsi Noro ja Markus Lahtinen. Pellervon taloustutkimus. PTT raportteja 250, 2014. 51 s.

Kiinteistöliitto

Isännöintiliitto. Purkava lisärakentaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, syyskuu 2018, päivitetty 18.1.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi