Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Genomilaki

​Genomilaki

Suomeen on tarkoitus perustaa Genomikeskus. Genomikeskus tarjoaisi terveydenhuollon toimijoille, tutkimuslaitoksille sekä yrityksille yhden asiointipisteen ihmisen perimää koskevan tiedon eli genomitiedon kysymyksissä. Keskus vastaisi kansallisen genomitietokannan kehittämisestä ja tukisi tietokannan tehokasta hyödyntämistä potilaiden hoidossa, tieteellisessä tutkimuksessa sekä innovaatiotoiminnassa.

Genomikeskuksen perustamista ja genomitiedon asianmukaista käyttöä koskevaa ehdotusta valmistelee sosiaali- ja terveysministeriön asettama Genomikeskustyöryhmä. Työryhmä ehdottaa, että Suomeen säädetään uusi genomitiedon hallintaa ja säilytystä koskeva erityislaki, genomilaki. Laissa määriteltäisiin genomikeskuksen perustamisesta ja tehtävistä. Keskuksen viranomaistehtävänä olisi genomitietokannan luominen, ylläpito ja hallinnointi. Genomitietoa tallennettaisiin genomitietokantaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti.

Työryhmän arviomuistion muotoon laadittu esitys on ollut lausuntokierroksella 22.12.2017–2.2.2018. Otakanta.fi-palvelussa oli 8.6.–3.8.2018 kaikille avoin kysely genomitiedon käytöstä.

Hallituksen esitys genomilaiksi oli suunniteltu annettavan eduskunnalle syksyllä 2018, mutta esitys poistettiin istuntokaudelta joulukuussa 2018. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa valmisteluja genomikeskuksen perustamiseksi.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Genomikeskus-työryhmä STM086:00/2016

Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 22.12.2017

Lausuntopyyntö Genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta
– Lausuntokierros oli 22.12.2017–2.2.2018
– Lausunnot löytyvät hankesivun kohdasta Asiakirjat
– Lausunnot ovat myös luettavissa lausuntopalvelu.fi -sivustolla: Genomikeskustyöryhmän arviomuistio

Lausuntopalautetiivistelmä: Genomikeskustyöryhmän arviomuistio 22.12.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi genomilaiksi STM071:00/2018
– Hallituksen esityksen luonnosteksti on hankesivulla osiossa Asiakirjat

Genomikeskus / Sosiaali- ja terveysministeriö

Biopankkilain muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu, STM110:00/2015
– Biopankkilain muuttamista koskevalla hankkeella on yhtymäkohtia genomilain valmisteluun liittyvään hankkeeseen.
– Hallituksen esitys biopankkilain muuttamiseksi oli tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018, mutta esitys ei edennyt eduskuntaan istuntokaudella.
– Biopankkilain muuttamista koskevan hankkeen etenemistä ei seurata tässä tietopaketissa. 

Oikeusvertailevaa aineistoa

Genomikeskustyöryhmän arviomuistiossa on kansainvälinen vertailu sivuilla 13–19. 

Kansainvälinen sääntely

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 63/1999)
– Yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla: Yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä (SopS 23-24/2010)

Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä (SopS 36/1992)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2016/C 202/02
– Katso erityisesti artiklat 3, 7, 8 ja 21.

Declaration of Cooperation: Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022.
– 13 EU:n jäsenvaltiota allekirjoitti 10.4.2018 julistuksen genomitiedon käytön laajemmasta yhteistyöstä. Suomi oli yksi allekirjoittajamaa. Bulgaria allekirjoitti julistuksen 19.4.2018.
EU countries will cooperate in linking genomic databases across borders

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Patientlag (2014:821)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Nytt nationellt initiativ för precisionsmedicin – Genomic Medicine Sweden
New National Initiative for Precision Medicine – Genomic Medicine Sweden
– Kansallinen hanke jolla tavoitteen on analysoida perinnöllisten sairauksien näytteitä ja kehittää niihin täsmälääkkeitä.

Swedish Genomes Program

Tanska

Tanskan parlamentti hyväksyi 29.5.2018 terveydenhuoltolain muutoksen jonka mukaan Tanskaan perustetaan genomikeskus.

L 146 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven – Lovforslag som vedtaget / Folketinget
– Hyväksytty lakiehdotus parlamentin sivuilla. Käsittelysivulla on linkit myös muihin lakiehdotuksen muihin käsittelyasiakirjoihin.
Lov om Nationalt Genomcenter vedtaget

National Strategy for Personalised Medicine 2017–2020 / Ministry of Health
– Kansallinen yksilöllistetyn lääketieteen strategia vuosille 2017–2020.

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Parempaa terveyttä genomitiedon avulla: kansallinen genomistrategia: työryhmän ehdotus. Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa -työryhmä, 2015.
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Genomitieto kertoo : mistä tulemme, mihin menemme. Ulrica Gabrielsson, Anneli Törrönen ; Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas 2012. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Biolääketiede, tutkimus ja oikeus / Raimo Lahti (toim.). Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2012. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Biopankkitoiminnan haasteet jälkigenomisella ajalla: onko biopankkilakiesitys ajantasalla? / Sirpa Soini. Julkaisussa: Biolääketiede, tutkimus ja oikeus / Raimo Lahti (toim.). s. 223–246. Julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Kansalaisvaikuttaminen

Genomikeskuksen kansalaisviestintäkampanja on käynnistynyt 23.5.2018. Valtakunnallisen kansalaisviestinnän pääkanava on verkkosivusto. Genomikeskus sivustolla on runsaasti tietoa valmisteilla olevasta keskuksesta.

Genomikeskus

Yleisötilaisuus genomitiedon käytöstä 11.10. klo 17-19.30, videotallenne. Sosiaali- ja terveysministeriö

Otakantaa.fi palvelussa 8.6.–3.8.2018 avoin kansalaiskysely genomitietojen käytöstä.

Hankkeen uutisointia

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi genomilaiksi. Edilex-uutinen 8.6.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Genomikeskus - tiedosta terveyttä -kansalaisviestintäkampanja jakaa tietoa genomikeskuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 23.5.2018 

EU:n jäsenmaat lisäävät yhteistyötä genomitiedon käytössä. Edilex-uutinen 12.4.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Genomilailla turvataan tietojen käyttö Suomessa – lausunnoissa kiitettiin avointa valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 6.4.2018

Genomilain valmistelu ja Genomikeskuksen perustaminen etenevät – työryhmän arviomuistio lausunnoille. Edilex-uutinen 27.12.2017. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

​Muuta aineistoa

Genomikeskus

​​Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, kesäkuu 2018, päivitetty 11.12.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi