Kaksoiskansalaisuus valtion virassa

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti keväällä 2015 kaksoiskansalaisuuden vaikutusta valtion virkoihin nimitettäessä. Työryhmä luovutti muistionsa ministeri Anu Vehviläiselle kesäkuussa 2015. Valtion virkamieslain (750/1994) ja turvallisuusselvityslain (726/2014) muuttamista on valmisteltu valtiovarainministeriössä ja oikeusministeriössä virkatyönä tämän jälkeen.

Hallituksen esitys HE 70/2017 eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi annettiin 8.6.2017. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.

Hallituksen esityksen mukaan virkamieslakiin otettaisiin nimenomainen säännös siitä, että nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta ja siitä, että hänellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Tarkoituksena on myös muuttaa valtion virkamieslain 7 §:ään sisältyvää luetteloa niiden virkojen osalta, joihin vaaditaan Suomen kansalaisuus.

Turvallisuusselvityslakia on tarkoitus muuttaa siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan voitaisiin selvittää nykyistä laajemmin. Sidonnaisuuksista aiheutuvia riskejä voitaisiin seurata myös nimityksen tai valinnan jälkeen.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain, Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain valintakriteerisäännöksiin tehtäisiin myös muutoksia.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön valmistelu; valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttaminen VM058:00/2016

Kaksoiskansalaisuus valtion virkaan nimitettäessä : työryhmämuistio. Valtiovarainministeriön julkaisu 26/2015

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Valtiovarainministeriö 16.2.2017

Lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta valtiovarainministeriön hankesivuilla, välilehdellä Asiakirjat

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 70/2017 eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 8.6.2017.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 33/2017, 29.9.2017

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 7/2017, 3.10.2017

Valiokunnan mietintö HaVM 23/2017, 9.11.2017

Ensimmäinen käsittely 14.11.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2017 vp sisältyvien 1.–5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 21.11.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 70/2017 vp sisältyvät 1–-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Oikeusvertailevaa aineistoa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (ks. 5 luku 2 §, 6 luku 2 §, 11 luku 11 §, 12 luku 6 §)

Lag (1994:260) om offentlig anställning, (ks. Svenskt medborgarskap som behörighetsvillkor, 5 ja 6 §)

Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer (ks. 1 ja 2 §)

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap

Norja

Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) LOV-2005-06-10-51, ks. 10 §

Tanska

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 422 af 07/06/2004

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven), ks. 27 §

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 488 af 06/05/2010 (Tjenestemandsloven), ks. 58 c §

Kirjallisuutta

Virkamiesoikeudesta

Virkamiesoikeuden perusteet / Seppo Koskinen, Heikki Kulla. Helsinki, Talentum Pro. 493 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.  Teos luettavissa Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Verkkokirjahyllyssä

Hallinto-oikeus / Olli Mäenpää. Helsinki, Sanoma Pro, 2013. 1375 s. Ks. erit. VII jakso Virkamiesoikeus. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Teos luettavissa Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Fokus-palvelussa

Virkamiesoikeuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kaksoiskansalaisuudesta

Dual nationality in the European Union : a study on changing norms in public and private international law and in the municipal laws of four EU member states / Olivier W. Vonk. Leiden; Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012. 366 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Perustuslain (731/1999) 125 §:ssä säännellään virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista

Kaksoiskansalaisuudesta/monikansalaisuudesta säännellään voimassa olevassa kansalaisuuslaissa (359/2002)

Kaksoiskansalaisuus: Miksi kukaan haluaisi olla tärkeässä virassa ja samalla toisen maan kansalainen? Anna-Lena Laurén, Suomen Kuvalehti 8/2017, s. 12–13.

​sisällöllinen toimitus: Marja Autio, toukokuu 2017, päivitetty 28.11.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lainsäädäntöhankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info