Kaksoiskansalaisuus valtion virassa 

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti keväällä 2015 kaksoiskansalaisuuden vaikutusta valtion virkoihin nimitettäessä. Työryhmä luovutti muistionsa ministeri Anu Vehviläiselle kesäkuussa 2015. Valtion virkamieslain muuttamista on valmisteltu tämän jälkeen. Työryhmän työn jatkona valmistellaan esitys valtion virkamieslain (750/1994) ja turvallisuusselvityslain (726/2014) sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. 

Esitysluonnoksen mukaan virkamieslakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen säännös siitä, että nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta ja siitä, että hänellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Tarkoituksena on myös muuttaa valtion virkamieslain 7 §:ään sisältyvää luetteloa niiden virkojen osalta, joihin vaaditaan Suomen kansalaisuus. 

Turvallisuusselvityslakia on tarkoitus muuttaa siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan voitaisiin selvittää nykyistä laajemmin. Sidonnaisuuksista aiheutuvia riskejä voitaisiin seurata myös nimityksen tai valinnan jälkeen.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain, Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain ja Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain valintakriteerisäännöksiin tehtäisiin myös muutoksia.

Valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön virkatyönä valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi on ollut lausuntokierroksella viimeksi maaliskuussa 2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukeväällä 2017 ja lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2018 alusta.

Puolustusministeriössä ja sisäministeriössä on myös meneillään hankkeet kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön tarkentamiseksi puolustushallinnossa ja Rajavartiolaitoksessa. Näitä hankkeita koskevat esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017 ja lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön valmistelu; valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttaminen valtiovarainministeriön hankesivuilla VM058:00/2016

Kaksoiskansalaisuus valtion virkaan nimitettäessä : työryhmämuistio. Valtiovarainministeriön julkaisu 26/2015

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Valtiovarainministeriö 16.2.2017

Lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta valtiovarainministeriön hankesivuilla, välilehdellä Asiakirjat

Oikeusvertailevaa aineistoa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (ks. 5 luku 2 §, 6 luku 2 §, 11 luku 11 §, 12 luku 6 §)

Lag (1994:260) om offentlig anställning, (ks. Svenskt medborgarskap som behörighetsvillkor, 5 ja 6 §)

Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer (ks. 1 ja 2 §)

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap

Norja

Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) LOV-2005-06-10-51, ks. 10 §

Tanska

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 422 af 07/06/2004

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven), ks. 27 §

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 488 af 06/05/2010 (Tjenestemandsloven), ks. 58 c §

Kirjallisuutta

Virkamiesoikeudesta

Virkamiesoikeuden perusteet / Seppo Koskinen, Heikki Kulla. Helsinki, Talentum Pro. 493 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Teos luettavissa Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Verkkokirjahyllyssä

Hallinto-oikeus / Olli Mäenpää. Helsinki, Sanoma Pro, 2013. 1375 s. Ks. erit. VII jakso Virkamiesoikeus. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Teos luettavissa Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Fokus-palvelussa

Virkamiesoikeuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kaksoiskansalaisuudesta

Dual nationality in the European Union : a study on changing norms in public and private international law and in the municipal laws of four EU member states / Olivier W. Vonk. Leiden; Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012. 366 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Perustuslain (731/1999) 125 §:ssä säännellään virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista

Kaksoiskansalaisuudesta/monikansalaisuudesta säännellään voimassa olevassa kansalaisuuslaissa (359/2002)

Kaksoiskansalaisuus: Miksi kukaan haluaisi olla tärkeässä virassa ja samalla toisen maan kansalainen? Anna-Lena Laurén, Suomen Kuvalehti 8/2017, s. 12-13.

​sisällöllinen toimitus: Marja Autio, toukokuu 2017, päivitetty 16.5.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi