Kausityödirektiivin ja ICT-direktiivin täytäntöönpano


Kausityöntekijädirektiivin tavoitteena on Euroopan unionin ulkopuolisista (ns. kolmansista maista) saapuvien kausityöntekijöiden maahantulon ehtojen yhdenmukaistaminen ja heidän asemansa parantaminen EU:ssa.

ICT-direktiivin piiriin kuuluvat puolestaan kolmansissa maissa kotipaikkaansa pitävät yritykset, jotka lähettävät palveluksessaan olevia johtajia ja asiantuntijoita EU-alueella toimiviin yksikköihinsä. Direktiivi koskee näiden henkilöiden siirtymistä EU-alueelle ja liikkumista unionin jäsenvaltioista toiseen saman työnantajan palveluksessa.

Suomessa direktiivit on tarkoitus saattaa kansallisesti voimaan säätämällä kausityölaki ja yritysten sisällä siirtyviä koskeva laki, jotka soveltuvin osin nojautuvat ulkomaalaislakiin (301/2004). Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kausityöntekijädirektiivin ja yrityksen sisällä siirtyvien -direktiivin täytäntöönpano, hallituksen esityksen valmistelu, SM046:00/2014
Hankkeen toimikausi/aikataulu 1.2.2015–30.12.2016.

Kausityön teettämistä halutaan helpottaa. Sisäministeriö, tiedote 14.6.2016.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä.

Direktiivien käsittely Suomen eduskunnassa

U 33/2010 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (kausityöntekijädirektiivi).

U 36/2010 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (yritysten sisällä siirtyviä koskeva direktiivi)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten.

Kausityöntekijöiden työllistäminen – tiivistelmä direktiivistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä.

Kolmansien maiden työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon – tiivistelmä direktiivistä.

Kausityödirektiivi olisi tullut panna täytäntöön 30.9.2016 ja ICT-direktiivi 29.11.2016 mennessä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ruotsi on ilmoittanut EUR-Lexin mukaan direktiivien kansallisesta täytäntöönpanosta alla olevissa säädöksissä. Täytäntöönpanoa ei kutenkaan ole vielä tehty.

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningsförordning (2006:97)

Diskrimineringslag (2008:567)

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Förvaltningslag (1986:223)

Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Ranska

Kausityöntekijädirektiivin täytäntöönpano

LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 86).

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.

Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée.

ICT-direktiivin täytäntöönpano

LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (article 11 et article 17).

Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.

Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l’exercice, par un ressortissant étranger, d’une activité professionnelle salariée.

Arrêté du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.

Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Circulaire du 2 novembre 2016 prise en application de la loi relative au droit des étrangers en France.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Euroopan unionin kausityöntekijädirektiivi ja sen implementointi Suomen oikeuteen. Kassinen Asta. Pro gradu tutkielma. Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. 2015.

Ulkomaalainen työntekijä : rekrytointi, maahantulo, työnteko / Olli Sorainen. 2., uud. p. Helsinki, Edita, 2014. 255 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU migration law : legal complexities and political rationales / edited by Loïc Azoulai and Karin de Vries. Oxford, Oxford University Press, 2014. 226 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden kokemukset maataloustyöstä. Helander Mika, Saksela-Bergholm Sanna. Maaseudun uusi aika 3/2012 s. 29–36.

Muuta aineistoa

Työsopimuslaki (55/2001)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen. Tiivistelmä asiakirjasta: Asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Suomi panostaa työvoiman maahanmuuttoon – Sisäministeriö

Kausityö viisumivelvollisista maista 2017 – Ulkoministeriö

Työskentely Suomessa – Maahanmuuttovirasto

Ilman kausityötekijöitä valot sammuisivat monilla maatiloilla. Blogi. Harri Sivula, sisäministeriö 29.11.2016

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, maaliskuu 2017, päivitetty 14.3.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi