Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kokoontumislain muuttaminen

​Kokoontumislain muuttaminen 

Oikeusministeriön hankkeessa tarkistetaan kokoontumislain 7 §:n yleisestä kokouksesta ilmoittamisen määräaikaa koskevia säännöksiä.  

Kokoontumislakia on tarkoitus hallituksen esitysluonnoksen mukaan muuttaa siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille nykyistä aikaisemmin. Ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata kokoontumisvapauden käyttämistä ja hoitaa muut yleisiin kokouksiin liittyvät poliisin tehtävät.

Esitysluonnoksen mukaan ilmoitus olisi tehtävä vähintään kolme vuorokautta ennen kokouksen alkamista. Myös myöhemmin tehtyä ilmoitusta voitaisiin nykyiseen tapaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Tämä mahdollistaisi edelleen ns. spontaanien kokousten järjestämisen. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 26.10.–15.11.2018.

Nykyisen kokoontumislain (530/1999) 7 §:n mukaan  järjestäjän on tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Kuuden tunnin ilmoitusaika on kuitenkin esityksen mukaan osoittautunut käytännössä liian lyhyeksi, jotta poliisi pystyisi kaikissa tilanteissa asianmukaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla turvaamaan kokoontumisvapauden käyttämistä siltä laissa edellytetyllä tavalla.

Suomen nykyinen kuuden tunnin aikaraja on myös kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen lyhyt. Eurooppalaisissa verrokkimaissa edellytetään varsin yleisesti, että ilmoitus tulee antaa viimeistään kaksi tai kolme päivää ennen kokousta. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuun alussa 2018. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Selvitys kokoontumislain 7 §:n tarkistustarpeesta. Prof. (emeritus) Teuvo Pohjolaisen oikeusministeriön toimeksiannosta laatima selvitys 23.1.2017

Kokoontumislain 7 §:n tarkistaminen. Hanke OM035:00/2018 

Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi 26.10.2018–15.11.2018. Lausunnot katsottavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä 

Luonnos: hallituksen esitysehdotus eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 § muuttamisesta. 25.10.2018

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 145/1998 eduskunnalle kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
- vuonna 1999 annettu Kokoontumislaki kumosi aiemmat lait julkisista huvitilaisuuksista ja julkisista kokouksista

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on lyhyt yhteenveto kansainvälisestä kehityksestä ja ulkomaiden lainsäädännöstä sivuilla 3–4.

Kansainvälinen sääntely

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja (SopS 7–8/1976)    
– sopimuksen artikla 21 turvaa kokoontumisvapauden

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus, SopS 18–19/1990)    
– sopimuksen artikla 11 turvaa kokoontumisvapauden 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään tulkinnut kokoontumisvapauden sisältöä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä voi hakea HUDOC tietokannasta. Katso esim. seuraava oikeustapaus vuodelta 2017: Case of Lashmankin and others v. Russia 7.2.2017

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2012/C 326/02
- perusoikeuskirjan 12 artikla turvaa kaikille rauhanomaisen kokoontumisvapauden

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
- ks. erityisesti 2 luku 3–4 §§

Ordningslag (1993:1617)
- ks. erityisesti 2 luku 6 §

Norja

Kongeriket Norges Grunnlov LOV-1814-05-17
- ks. 101 §

Lov om politiet (politiloven) LOV-1995-08-04-53
- ks. erityisesti 11 § ja 14 §.
- polisiilain lisäksi sääntelyä on kunnallisissa poliisijärjestyksissä (kommunala politivedtekter)

Arrangementer / Politiet
- tietoa tilaisuuksien järjestämisestä Norjan poliisin verkkosivustolla
- ilmoitusvelvollisuudesta säännellään myös kunnallisella tasolla

Tanska

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) LOV nr 169 af 05/06/1953 
- kokoontumisvapaus turvataan Tanskan perustuslain 79 §:ssä

Grundlovens paragraf 79 / Folketinget
- perustuslain 79 §:n kommentaari Tanskan parlamentin sivuilla

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed LBK nr 956 af 20/08/2015 (Politiloven) 
- ks. erityisesti 79 §§ ja 23 §

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Euroopan ihmisoikeussopimus / Matti Pellonpää ... et al. Helsinki: Alma Talent 2018. 6., uud. p. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa
– kokoontumisvapaudesta ks. erityisesti s. 930–939

Ihmisoikeudet : käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön / Päivi Hirvelä, Satu Heikkilä. Helsinki: Alma Talent, 2017. 2., uud. p. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa
– ks. luku 11

Perusoikeusjuridiikka / Tuomas Ojanen. Helsinki : Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2015. 117 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The European convention on human rights : a commentary / William Schabas. Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
–  ks. artiklan 11 kommentaarit s. 483–527

Kansalaistoiminta : lailliset oikeudet / Kalevi Hölttä. Helsinki : Into-Kustannus, 2013. 188 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Practicing democracy : local activism and politics in France and Finland / Eeva Luhtakallio. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. 250 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Toimintaoikeudet ja työtaisteluvapaus : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus poliittisista perusoikeuksista ja työtaisteluvapaudesta perusoikeutena / Kalevi Hölttä. Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2012. 347 s. Väitöskirja. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Perusoikeudet / Pekka Hallberg. Helsinki : Werner Söderström lakitieto WSLT, 2011. 1069 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa, ks. teoksen kokoontumisvapautta (ja yhdistymisvapautta) koskevan PL 13 §:n kommentaariluku

Textbook on civil liberties and human rights / Richard Stones. New York : Oxford University Press, cop. 2010. 571 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Poliisi ja joukkojenhallintatoiminta Suomessa / Kari Saari. Julkaisussa: Oikeus 37 (2008) : 1, s. 87–89. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Allmänna sammankomster på offentlig plats / Olle Abrahamsson. Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze 2008. 66 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Mötes- och demonstrationsfriheten : en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA / Thomas Bull. Uppsala, Iustus, 1997. 705 s. Väitöskirja. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kokoontumisvapauteen ja mielenosoituksiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, marrakuu 2018, päivitetty 23.11.2018.
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi