Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kotoutumislain uudistaminen

​Kotoutumislain uudistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu uutta lakia kotoutumisen edistämistä. Lain tarkoituksena olisi edistää kotouttamista ja hyviä väestösuhteita. Tavoitteena olisi myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Esityksessä uudeksi laiksi säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet. Kotoutumista edistettäisiin jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina.

Uuden lain on tarkoitus korvata voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010).

Hallituksen esitys HE 96/2018 laiksi kotoutumisen edistämisestä annettiin eduskunnalle 5.7.2018. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä, TEM033:00/2017. Työ- ja elinkeinoministeriön hanke.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä on ollut lausunnoilla 5.5.201716.6.2017. Lausunnot ovat hankesivuston asiakirjat-osiossa.

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä: Luonnos 5.5.2017 ja lausuntopyyntö ovat hankkeen TEM031:00/2017 hankesivustolla.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta, TEM031:00/2017. Työ- ja elinkeinoministeriön hanke.

Laki kotoutumisen edistämisestä: Luonnos 12.3.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö. Kasvupalvelun sisältölait

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 764/2014: Ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus – Christina Gestrin (r)

Kirjallinen kysymys KK 1252/2014: Yhteiskuntatiedon lisääminen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa – Anne Louhelainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 247/2015: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksesta – Touko Aalto (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 350/2015: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sosiaaliturvasta – Jani Toivola (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 414/2015: Turvapaikanhakijoiden koulutuksesta ja työllistymisestä – Paavo Arhinmäki (vas)

Toimenpidealoite TPA 4/2016: Turvapaikanhakijalapsiperheiden vastaanottopalveluiden ja kotouttamisen parantamisesta – Tuula Haatainen (sdp)

Kirjallinen kysymys KK 149/2016: Turvapaikanhakijoiden uskontotaustasta – Antti Rantakangas (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 331/2016: Perheenyhdistämisestä – Emma Kari (vihr)

Valtioneuvoston selvitys E 97/2016: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma

Toimenpidealoite TPA 50/2017: Turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteiden poistamisesta - Anna-Maja Henriksson (r)

Hallituksen esitys HE 96/2018 laiksi kotoutumisen edistämisestä annettiin eduskunnalle 5.7.2018.

Lähetekeskustelu päättyi 4.9.2018. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 14/2018, 29.11.2018

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Oikeusvertailevaa aineistoa

Euroopan unioni

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto. 26.10.2012 EUVL C 326/47, 79 artikla 4 kohta

Komission tiedonanto 7.6.2016 COM(2016) 0377 final: Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma

European Web Site on Integration. European Commission 

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Laki on tullut voimaan 1.1.2018

Lain esityöt: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Ds 2016:35 

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22 

Nyanländas etablering. Regeringskansliet. Ruotsin kotouttamista kokoava sivusto.

Norja

Regelverk om integrering. Regjeringen.no

Tanska

Love og regler om integration. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Saksa

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)

Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory. Vrt. käännöksen ajantasaisuus saksankielisen säädöstekstin päivityksiin.

Integrationsgesetz. Laki annettiin 31.7.2016, julkaistiin BGBl I 1939 5.8.2016

Integrationsgesetz setzt auf Fördern und Fordern. Die Bundeskanzlerin, 8.7.2016

Integration Act to support and challenge. The Federal Chancellor, 8.7.2016

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Working together : skills and labour market integration of immigrants and their children in Finland. OECD, 2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Verkkokirja on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa OECD iLibraryssa.

Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa. OECD:n raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen paikallistasolla. Työpapereita 2018:5, Helsingin kaupunginkanslia.

Working together for the local integration of migrants. OECD 2018. Euroopan komission ja OECD:n kertomus maahanmuuttajien kotoutumisen suurimmista haasteista. Factsheet - Tietokooste kertomuksesta.

Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018

Jälkiseurantaraportti : kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa / Sari Hanhinen. Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2018.

Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja joustavat siirtymät : työryhmän loppuraportti ja toimenpide-esitykset. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 36/2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus / Simo Aho, Ari Mäkiaho. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 26/2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Miten meillä menee? : kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa : painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat / Laura Jauhola, Janika Keinänen, Olli Oosi, Jonna Roos. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö 32/2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vastaanottokeskukset ja hyvien väestösuhteiden edistäminen : TRUST -hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja / Katriina Nousiainen, Mia Luhtasaari, Panu Artemjeff. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö 17/2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi : kipupisteet ja toimenpide-esitykset II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Mitä tiedämme maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista? : selvitys maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta / Jere Päivinen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 2017:27. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Maahanmuuttajat työmarkkinoilla : tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista / Henna Busk, Signe Jauhiainen, Antti Kekäläinen, Satu Nivalainen, Tuuli Tähtinen. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin. Kari Hämäläinen, Hanna Pesola, Matti Sarvimäki. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 43/2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Immigrants’ and Natives’ Intra- and Intercultural Co-worker Relations and Their Associations With Employee Well-being : a study in an urban bus transportation company / Bergholm Barbara. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2017. Väitöskirja. 

Imagined societies : a critique of immigrant integration in Western Europe / Willem Schinkel. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 271 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The civic citizens of Europe : the legal potential for immigrant integration in the EU, Belgium, Germany, and the United Kingdom / by Moritz Jesse. Leiden ; Boston : Brill, 2017. 407 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Finding their Way : Labour Market Integration of Refugees in Germany. OECD 2017.

Making integration work : refugees and others in need of protection / Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris : OECD, 2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kotouttamiseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Maahanmuuttoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden vastaanoton ja kotouttamisen yhteistyöryhmä, TEM012:00/2017. Työ- ja elinkeinoministeriön hanke toimikaudelle 1.3.2017–31.12.2018.

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta - Hallituksen painopisteet vuosille 2016–2019.

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tähtää työvoiman maahanmuuton vahvistamiseen. Valtioneuvosto, tiedote 4.1.2018

Kotouttaminen.fi

Maahanmuuttajien kotouttaminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maahanmuuttajien osallisuus ja kotoutuminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut. TE-palvelut

Kotouttaminen Pohjoismaissa. Kotouttaminen.fi

Nordens välfärdcenter. Nordiskt samarbete om integration och inkludering

​Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, huhtikuu 2018, päivitetty 4.12.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi