​Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Hallitus toteuttaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistuksen osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa, joka sisältyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan. 

Oikeusministeriö on laatinut muistion lainsäädännön muutostarpeista tammikuussa 2016. Ministeriön tietoon tulleita konkreettisia ongelmia ja ehdotuksia lain uudistamistarpeista on esimerkiksi koskien vuoroasumisjärjestelyjä, säännöksiä tuetuista ja valvotuista tapaamisista, muiden kuin vanhempien tapaamisoikeutta ja tapaamisoikeuden toteutumista. Myös oikeudenkäyntimenettelyä halutaan nopeuttaa ja laajentaa lasten kuulemista huoltoa koskevissa asioissa. Lisäksi lakihankkeessa huomioidaan muun muassa isyyden kumoamisen vaikutus miehen asemaan lapsen huoltajana.

Muistiosta saaduissa lausunnoissa lapsenhuoltolain uudistamista pidettiin tärkeänä ja ajankohtaisena hankkeena, mutta kaikilta osin ei lain uudistamista pidetty tarkoituksenmukaisimpana keinona puuttua ongelmallisiksi koettuihin tilanteisiin.

Oikeusministeriö selvitti lain muutostarpeita myös avoimessa verkkokeskustelussa 18.4.–8.5.2016 Vaikuta lakiin -palvelussa. Merkittävä osa verkkokeskustelussa esitetyistä kommenteista liittyi lapsen tapaamisoikeuteen ja asumiseen. 

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on lain uudistaminen hankkeen esivalmistelussa todettujen tai muutoin työryhmän tietoon tulevien epäkohtien korjaamiseksi. Työryhmä laatii lainsäädäntöehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Sen toimikausi päättyy 31.8.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtioneuvoston hanke OM010:00/2016 : Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus, lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmä / Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus. Oikeusministeriön lakihankkeen verkkosivu. 

Muistio lapsenhuoltolain uudistamistarpeista 25.1.2016. Oikeusministeriö

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen. Näkemyksiä uudistamistarpeista. Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö: Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016. Tiivistelmä

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeet. Yhteenveto verkkokeskustelusta. Oikeusministeriö: Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016. Tiivistelmä

​Käsittely eduskunnassa

Esimerkkejä viime vuosina tehdyistä, aiheeseen liittyvistä eduskunta-aloitteista:

Kirjallinen kysymys KK 222/2011
Isien tasa-arvoinen kohtelu lasten huoltajuuskiistoissa / Savola, Mikko (kesk)

Lakialoite LA 27/2012
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta / Eerola, Juho (ps) 

Kirjallinen kysymys KK 494/2012
Lapsen vieraannuttaminen etävanhemmastaan avioerotilanteessa / Uotila, Kari (vas)

Lakialoite LA 100/2014
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta / Eerola, Juho (ps)

Kirjallinen kysymys KK 476/2014
Lapsen ja etävanhemman oikeuksien turvaaminen / Eerola, Juho (ps)

Kirjallinen kysymys KK 945/2014
Lasten tapaamiset erotilanteessa / Lipponen, Päivi (sd)

Kirjallinen kysymys KK 1219/2014
Lapsen edun toteutuminen avioeron jälkeen sekä vanhempien oikeudet ja velvollisuudet / Jalonen, Ari (ps)

Kirjallinen kysymys KK 353/2015
Lapsen ihmissuhteista isovanhempiinsa / Kiljunen, Anneli (sd)

Kirjallinen kysymys KK 471/2016
Huoltokiusaamisesta ja vieraannuttamisesta / Eerola, Juho (ps)

Kirjallinen kysymys KK 636/2016
Lapsen oikeudesta isovanhempiinsa / Semi, Matti (vas)

​Hankkeen uutisointia

Vuoroasumisen mahdollisuus selvitetään lakiuudistuksessa – moni erolapsi asuu vuoroin äidillään ja isällään. Satu Pajuriutta, Helsingin Sanomat 12.2.2017

Yhteenveto verkkokeskustelusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeista.  Edilex-uutinen 23.8.2016. Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

HS kävi läpi kolmen kuukauden huoltajuuskiistat: Epäily äitien suosimisesta ei saa tukea. Satu Vasantola, Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 10.5.2016

”Poikani halusi tulla luokseni”, ”Vanhempien rikostausta selvitettävä” – Lastenhuoltolain uudistuksesta kiivasta keskustelua ministeriön sivuilla. Juho-Pekka Pekonen, Helsingin Sanomat 9.5.2016

Isovanhemmille ja lapsenlapsille harkitaan tapaamisoikeutta – vanhempien erossa välit joskus katkeavat. Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 18.4.2016

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta valmistui muistio – kansalaisia kuullaan helmi-maaliskuussa. Edilex-uutinen 26.1.2016. Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

YK:n yleissopimus lasten oikeuksista (SopS 60/1991)

YK:n lapsen oikeuksien komitean 17.6.2011 Suomelle antamat suositukset lasten kuulemiseen huoltoa koskevissa asioissa, joita komitea on pitänyt puutteellisina:
UN Convention on the rights of the child. Committee on the rights of the child. Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the convention. Concluding observations: Finland. CRC/C/FIN/CO/4

Euroopan neuvoston ministerineuvostossa v. 2015 hyväksytty suositus lapsen asuinpaikan muuttamista koskevien riitojen ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta:
Council of ministers. Recommendation CM/Rec(2015)4 and explanatory memorandum. Preventing and resolving disputes on child relocation

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma.
Resolution 2079 (2015): Equality and shared parental responsibility: the role of fathers

Sääntely Euroopan unionissa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Föräldrabalk (1949:381)

Se barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning. Statens offentliga utredningar 2017:6. 

Norja

Lov om barn og foreldre (barnelova) LOV-1981-04-08-7

Lov om vergemål (vergemålsloven) LOV-2010-03-26-9 

Tanska

Foraeldreansvarsloven (LBK nr 1820 af 23/12/2015)

Retsplejeloven, Kap. 42 og 42a (LBK nr 1257 af 13/10/2016)

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (BEK nr 146 af 22/02/2016)

Saksa

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Abschnitt 3: Verfahren in Kindschaftssachen

Ranska

LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant

L’audition de l’enfent en justice, Article 338-1-12 

De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, Article 373-2 (1-5)

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Lapsen oikeudet ja oikeusturva : lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa / Virve-Maria Toivonen. Helsinki : Alma Talent, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

L'audition de l'enfant dans les procédures civiles? / Druant, Joliton. JDJ No 220 Décembre 2002

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita : asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmän loppuraportti / Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmä. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 12/2016.

Follo-kokeilu huoltoriitojen ratkaisumallina / Elina Hohenthal. Pro gradu -tutkielma, 2012, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta; perhe- ja jäämistöoikeus
Julkaistu Edilexissä 18.2.2013. (Elektroninen versio käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.)

Föräldraansvar i välfärdsrätten : om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd / Johanna Schiratzki. Stockholm : Norstedts Juridik, 2013. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa / Anna-Kaisa Aaltonen. Helsinki : Kauppakamari, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Kansainvälinen lapsioikeus / Tuulikki Mikkola. Helsinki : Sanoma Pro, 2012. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. Julkaistu myös Talentum verkkokirjahyllyssä  (Elektroninen versio käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa) 

Kinder vor Gericht in Trennungs- und Scheidungsverfahren / Birgit Benesch. Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Lapsen elatus ja huolto 2015. Tilastoraportti 11/2016, 26.5.2016, Suomen virallinen tilasto, Lapsen elatus ja huolto. THL. 

Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset : oikeuden rakenteet ja sopivat perheet / Sanna Koulu. Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 2014. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Lapsi, oikeus ja osallisuus / Henna Pajulammi. Helsinki : Talentum, 2014. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lapsi, perhe ja tuomioistuin : lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä / Hannele Tolonen. Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Lapsioikeus murroksessa / Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen (toim.). Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 2013. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Olika familjer lever på olika sätt - om barns boende och försörjning efter en separation. Statistiska centralbyrån. Demografiska rapporter 2014:1. 

Saker etter barneloven - allmennprosess. Oslo tingrett, 2016.

Vårdnadstvister - med fokus på vårdnaden och motiveringen av denna samt beslutsgrunderna vid valet av vårdnadsform / Pia-Maria Pihlaja. Pro gradu -avhandling, Maj 2011, Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten; Familje- och kvarlåtenskapsrättens projekt. Julkaistu Edilexissä 2.2.2012  (Elektroninen versio käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa)

Lasten huoltoon liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Lapsen oikeusasemaan liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Tapaamisoikeuteen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Oikeusministeriö selvitti lain muutostarpeita avoimessa verkkokeskustelussa 18.4–8.5.2016 Vaikuta lakiin -palvelussa. Kommentteja verkkokeskustelussa esitettiin yhteensä 1289. Yhteenveto verkkokeskustelusta: Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeet : yhteenveto verkkokeskustelusta. Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016. Tiivistelmä

Sisällöllinen toimitus: Sirkka-Liisa Korkeila, helmikuu 2017, päivitetty 24.3.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi