Lukiolaki

​Lukiokoulutusta koskeva lainsäädäntö ehdotetaan uudistettavaksi vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistuksella halutaan varmistaa laaja yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet. Uudistus toteutettaisiin säätämällä uusi lukiolaki, joka korvaa vanhan (629/1998). Lisäksi muutettaisiin ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia (672/2005).

Uudella lukiolailla uudistettaisiin lukiokoulutuksen rakennetta, edistettäisiin lukiokoulutuksen järjestäjien keskinäistä ja korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä, lisättäisiin lukiolaisten hyvinvointia tarjoamalla oppimisen ja jatko-opintojen suunnittelun tukea sekä selkeytettäisiin lukiokoulutuksen ohjausjärjestelmää.

Hallituksen esitys HE 41/2018 eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 12.4.2018. Syksyllä 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää lausuntokierroksen lukioasetuksesta. Tavoitteena on, että lukiolaki ja -asetus tulisivat voimaan vuonna 2019. Käytännössä lakiin liittyvät uudistukset näkyisivät lukioiden arjessa elokuun 2021 alusta.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Lukiolainsäädännön uudistaminen -hanke opetus- ja kulttuuriministeriössä OKM046:00/2017. Toimikausi 1.7.2017–31.12.2018.

Hallituksen Uusi lukio -hankkeen esittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lukiokoulutuksen kehittäminen

Luonnos 24.1.2018 hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lukiolainsäädännön uudistaminen: Lausuntokierros pidettiin 24.1.2018–7.3.2018. Lausunnot löytyvät hankeikkunasta Asiakirjat-kohdasta.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 41/2018 eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 12.4.2018.

Lähetekeskustelussa 18.04.2018 asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. Asian yhteydessä käsitellään Lakialoite laiksi lukiolain muuttamisesta (LA 48/2015) ja Lakialoite laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta (LA 37/2016).

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2018, 1.6.2018.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 13.6.2018 ja 15.6.2018:

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvien 1.–3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 48/2015 vp ja LA 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 19.6.2018:

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Luonnos 24.1.2018 hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.
Ks. luku Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö, s. 19–21

OECD:n koulutusvertailu: Education at a Glance 2017. OECD Indicators. OECD. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– OECDiLibrary on käytettävissä eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

Sääntely muissa maissa

Norja

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
LOV-1998-07-17-61

Ruotsi

En gymnasieutbildning för alla. Regeringens proposition 2017/18:183

En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Statens offentliga utredningar SOU 2016:77 
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Gymnasieförordning (2010:2039)

Skollag (2010:800)

Tanska

Lov om de gymnasiale uddannelser (Lov nr 1716 af 27/12/2016)

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr 497 af 18/05/2017)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Lukioselvitys. Kooste lukion nykytilaa ja kehittämistarpeita koskevista selvityksistä ja tutkimuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:49.

Gaudeamus igitur – ylioppilastutkinnon kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:16.

Arvioinnilla luottamusta : perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2017:4. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oppimisen tulevaisuus / Hannu Savolainen, Risto Vilkko ja Leena Vähäkylä (toim.). Gaudeamus 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Education at a Glance 2017. OECD Indicators. OECD. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– OECDiLibrary käytettävissä eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and teachers. OECD, 2016.

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 : Lärarna och rektorerna i Finland 2016 / Timo Kumpulainen (toim.). Opetushallitus, 2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Measuring innovation in education : a new perspective / Vincent-Lancrin, Stéphan. OECD, 2014. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.
– OECDiLibrary käytettävissä eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 59, 2012.

Lukio-aiheista kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lukiota uudistavat ministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijat kiersivät syksyllä 2017 Suomea ja keräsivät ajatuksia siitä, miten lukiota tulisi uudistaa. He myös kutsuivat keskeiset sidosryhmät kahteen pyöreän pöydän keskusteluun. Uusi lukio -kiertueen ja pyöreän pöydän keskustelujen aineistot ovat Uusi lukio -sivustolla.

Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista ja Uusi lukio -kiertueen työpajakeskusteluista

Keskustelua Twitterissä #uusilukio

Sisällöllinen toimitus: Sirkka-Liisa Korkeila, huhtikuu 2018, päivitetty 20.6.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi