Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Puolustusvoimien toimivaltuudet puuttua miehittämättömien ilma-alusten toimintaan

Puolustusvoimien toimivaltuudet puuttua miehittämättömien ilma-alusten toimintaan

Puolustusministerin 25.11.2016 asettama työryhmä on valmistellut ehdotukset säännöksiksi, jotka ovat tarpeen miehittämättömään ilmailuun ja lennokkien toimintaan puuttumiseksi puolustushallinnon alalla. Tarkoituksena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan. Uudet säännökset lisättäisiin puolustusvoimista annettuun lakiin (551/2007). Samalla arvioidaan rajapinnat muuhun lainsäädäntöön, muun muassa ilmailulakiin, aluevalvontalakiin sekä lakiin sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa.

Puolustusvoimilla olisi tiettyjen edellytysten vallitessa toimivaltuudet puuttua teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun. Laissa olisi säännökset toimivaltuudesta puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja niiden ulkopuolella. Puolustusvoimien toimivaltuudet olisivat rajattu niin, että toimivaltuuksien käyttäminen liittyisi aina puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.

Tarkoituksena on, että poliisin ei tarvitse vastata puolustusvoimien turvallisuuden ylläpitämisestä tilanteissa, joissa miehittämättömän ilmailun uhka liittyy puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Poliisilla olisi jatkossakin yleistoimivalta yleisellä alueella, ja yhteistyöstä poliisin kanssa olisi laissa nimenomaiset säännökset.

Sisäministeri on puolestaan asettanut säädöshankkeen, jonka tarkoituksena on varmistaa poliisille tarvittavat toimivaltuudet lennokkien, miehittämättömien ilma-alusten, alusten tai kulkuneuvojen toimintaan puuttumiseen. Hankkeen toimikausi on 14.3.201831.12.2018.

Puolustusministeriön työryhmämietintö valmistui 1.12.2017, jonka jälkeen se lähetettiin lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta  HE 72/2018 on annettu eduskunnalle 31.5.2018. Lakimuutoksien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Työryhmän toimikausi oli 1.12.2016–31.5.2017 ja sitä jatkettiin 15.11.2017 saakka. PLM00:009/2016

Työryhmän asettamispäätös 25.11.2016

Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta. Työryhmämietintö 1.12.2017. Puolustusministeriön julkaisuja 3/2017. – Työryhmän ehdotukset laadittiin hallituksen esityksen muotoon.

Mietintö on ollut lausuntokierroksella 1.12.2017–31.1.2018. Lakiehdotuksesta annettuja lausuntoja, Lausuntopalvelu.fi 

Miehittämätöntä ilmailua koskeva lainsäädäntöhanke / lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström. – Esitys yleisölle avoimessa kuulemistilaisuudessa 2.10.2017.

Sisäministeriön aiheeseen liittyviä hankkeita

Sisäministeriössä valmisteltu säädöshanke, joka koskee poliisin toimivaltuuksia lennokkien, miehittämättömien ilma-alusten tai kulkuneuvojen toimintaan puuttumisessa, on eduskunnan käsiteltävänä HE 223/2018.

Sisäministeriössä niinikään valmisteltu Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia koskeva lainsäädäntöhanke on eduskunnan käsiteltävänä HE 201/2017. Siinä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa rajavartiomiehen toimivaltuudesta miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin kulkuun puuttumiseksi. Puolustusministeriö ja sisäministeriö ovat tehneet yhteistyötä säädöshankkeiden yhteensovittamiseksi.   

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston U-kirjelmä U 6/2016. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EASA-asetus) 

Kirjallinen kysymys KK 407/2017: Kirjallinen kysymys lennokkien rikollisen käytön estämisestä / Reijo Hongisto (si)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta    HE 72/2018 annettiin eduskunnalle 31.5.2018. Lähetekeskustelussa 5.6.2018 asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan mietintöä varten.

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2018, 16.10.2018

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 23.10.2018:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 72/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 26.10.2018:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2018 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta. Työryhmämietinnössä 1.12.2017 on kuvattu kansainvälistä oikeutta sekä EU:n ja ulkomaiden lainsäädäntöä sivuilla 1927. 

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus (SopS 11/1949) 

Sääntely Euroopan unionissa

Europan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008 yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (ns. EASA-asetus)

Tiivistelmä asetuksesta (EY) N:o 216/2008

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta
COM(2015) 613 final

Notice of Proposed Amendment 2017-05. Introduction of a regulatory framework for the operation of drones – Unmanned aircraft system operations in the open and specific category. – Luonnos miehittämätöntä ilmailua koskevaksi EU-sääntelyksi

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Luftfartslag (2010:500)

Transportstyrelsen – Drönare

Norja

Lov om luftfart (luftfartsloven)

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Saksa

Luftverkehtgesetz (LuftVG)

Verordnung zur Regelung von unbemannten Fluggeräten

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Muuta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

Aluevalvontalaki (755/2000)

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta (971/2000)

Ilmailulaki (864/2014)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014)

Tietoyhteiskuntakaari (917/2014), 1.6.2018 alkaen Laki sähköisen viestinnän palveluista

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014)

Rajavartiolaki (578/2005)

Rikoslaki (39/1889)

Poliisilaki (872/2011)

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Järjestöjä ja viranomaisia

Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI – Miehittämätön ilmailu

RPAS Finland ry

International Civil Aviation Organization ICAO – Unmanned Aviation

Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems JARUS

The European Authority in aviation safety – Drones - regulatory framework background

Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto – Droonit: EU:n lentoturvallisuuden uudistus

​​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, maaliskuu 2018, päivitetty 13.11.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi