Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Museolain uudistaminen

​Museolain uudistaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan museoiden rahoitukseen liittyvään valtionosuusjärjestelmään uudistusta. Samalla on tarkoitus saattaa museolaki lakiteknisesti ja sisällöllisesti ajan tasalle ottaen huomioon eduskunnan vuonna 2014 hyväksymä lausuma ja museopoliittisen ohjelman linjaukset.

Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä (VOS) on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan. Järjestelmä otettiin käyttöön 1990-luvun alussa, jolloin se korvasi aiemman harkinnanvaraisuudelle perustuneen rahoitusmallin. Nyt kulttuurin rahoitusjärjestelmää ollaan uudistamassa vaiheittain siten, että ensin toteutetaan museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus sekä esittävän taiteen ns. vapaan kentän harkinnanvaraisiin tukiin ehdotetut muutokset. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuksella pyritään esimerkiksi monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuuden parantamiseen. Alan toimijoita kannustetaan tarjoamaan yleisölle monipuolista, vaikuttavaa, laadukasta ja korkeatasoista toimintaa sekä sitoutumaan toiminnan pitkäjänteiseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Lisäksi uudistuksen tarkoituksena on tehdä museoiden rahoituksesta ja rahoituksen perusteista entistä ennustettavampaa, pitkäjänteisempää ja läpinäkyvämpää. Alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen perusteita kehitetään siten, että rahoitus vastaa paremmin tehtävien hoidon kattavuutta ja palveluiden kustannuksia. Lisäksi valtakunnallisten vastuumuseoiden rahoitusjärjestelmää pyritään selkeyttämään ja yksinkertaistamaan. Uudistuksen myötä museoiden tulisi hakea uudelleen valtionosuuden piiriin. Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimittämiseksi järjestettäisiin hakemusmenettely. 

Museoiden valtionosuutta koskevien säännösten uudistamisen lisäksi kyseeseen tulee museolain kokonaisuudistus, jolla pyritään museolain lakitekniseen ja sisällölliseen ajantasaistamiseen eduskunnan vuonna 2014 hyväksymän lausuman ja museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Nykyinen museolaki (729/1992) on vuodelta 1992, ja se on osittain vanhentunut. Museolain ohella museoiden valtionosuudesta ja sen saamisen edellytyksistä säädetään tällä hetkellä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009).

Hallituksen esitys HE 194/2018 eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 18.10.2018. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1.1.2020. .

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus

Ensimmäisessä vaiheessa (25.8.2016–31.1.2017) työryhmä valmisteli Sitran fasilitoimana suositukset rahoituksen periaatteiksi ja niiden taustalla olevat kahdeksan teesiä: Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus /Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ehdotusta museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi valmisteleva työryhmä OKM021:00/2016. Hankkeen toimikausi 25.8.2016–31.10.2017.

Työryhmän valmistelemat: #KulttuuriVOS Teesit ja rahoituksen periaatteet. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistustyön ensimmäinen vaihe / Sitra, 2017.

Toisessa vaiheessa (1.2.2017–31.12.2017) asiantuntijaryhmä laati ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmisteli tarvittavat säädösmuutosehdotukset. 

Työryhmän ehdotus valmistui 17.1.2018: Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen / Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:1.

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen OKM009:00/2018.

Työryhmän ehdotus oli lausuntokierroksella 2.2.2018–15.3.2018. Lausunnot ovat luettavissa hankesivulla kohdassa ”Asiakirjat” sekä lausuntopalvelu.fi -palvelussa:   

Museopoliittisen ohjelman laatiminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke OKM22:00/2015 museopoliittisen ohjelman laatimisesta. Hankkeen asettamispäivä 29.6.2015 ja toimikausi 1.8.2015–31.8.2017. 

Työryhmän ehdotus: Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:9. 

Mahdollisuuksien museo: Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030 / Mirva Mattila (toim.). Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:11.   

Museolain ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Museolain uudistaminen: OKM040:00/2018. Hallituksen esitys museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 24.9.2018

Käsittely eduskunnassa

Nykyistä museolakia muutettiin vuonna 2014. Hallituksen esityksen HE 303/2014  käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi lausuman, jolla se edellyttää, että hallitus valmistelee museolain kokonaisuudistuksen siten, että laki voidaan hyväksyä vaalikaudella 2015–2018.

Hallituksen esitys HE 194/2018 eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 18.10.2018.

Lähetekeskustelussa 23.10.2018 asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on luvussa 1.3 (s. 7–8) lyhyt yhteenveto taidelaitosten rahoituksen kansainvälisestä kehityksestä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Museilag (2017:563)

Kulturarvspolitik / Regeringskansliet
- Ruotsin vuonna 2017 hyväksytyn museolain valmisteluaineistot koottuna.

Kulturrådet
- Valtioneuvoston alainen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää kulttuurin kehitystä ja saatavuutta. Kulturrådet myöntää valtion osuuksia ja seuraa niiden toteutumista.
- Kulturrådet viranomaisen toimintaa koskeva säädöksiä on listattu: Förordningar 

Tanska

Bekendtgørelse af museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014
 - Kohdasta ”Yderligere dokumenter” voi klikata esille mm. lakiin liittyvät alemman asteiset säädökset.

Slots- og Kulturstyrelsen / Museer

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla : maakuntamuseoselvitys / Niina Uusi-Seppä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:43.

Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistus / Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:17.

Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö / Ilkka Heiskanen, Anita Kangas, Ritva Mitchell. Helsinki : Tietosanoma, 2015. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän kehittäminen / Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:11.

Kulttuuria kartalla : valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa / Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32.

Valtakunnalliset erikoismuseot : selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta / Kalle Kallio, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:27.

Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000–2008 / Pauli Rautiainen. Helsinki : Taiteen keskustoimikunta, tutkimusyksikkö, 2010. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008–2010 : osa 2 / Valtionosuusuudistus 2008–2010 -työryhmä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2. Saatavuus eduskunnan kirjastossa

Suomen museohistoria / Susanna Pettersson, Pauliina Kinanen. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008–2010 : loppuraportti / Valtionosuusuudistus 2008–2010 -työryhmä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:19. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008–2010 : väliraportti / Valtionosuusuudistus 2008–2010 –työryhmä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:21. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus : kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot / Ilkka Heiskanen, Pertti Ahonen, Lasse Oulasvirta. Helsinki : Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, 2005. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Emma Kause, lokakuu 2018, päivitetty 2.11.2018

Kuva: Jenni Nurminen / Kansallisgalleria