​Nimilainsäädännön uudistaminen

Etu- ja sukunimen käyttöä koskeva nimilaki (694/1985) aiotaan ajanmukaistaa. Lakiuudistuksen perusteina ovat kansainvälistyminen ja perherakenteiden muutokset ja myös tarve yksilöidympään nimenantoon. Henkilötunnuksen käyttö yksilöintivälineenä on korostunut etu- ja sukunimeen verrattuna.

Pohdittavina ovat muun muassa sukunimisuoja, kotimaisen nimikäytännön suojeleminen, perheen nimiyhteys ja nimen muuttumattomuus sekä muut nimiin liittyvät yhteisölliset arvot suhteessa valinnanvapauteen.

Lisäksi maistraattien ja nimilautakunnan menettelytapoja nimenmuutoshakemuksissa on tarkoitus tehostaa ja käsittelyaikoja lyhentää. Myös nimilaissa olevat kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset tulisi muuttaa viittaamaan hakijan asuinpaikkaan kotipaikan sijaan.

Oikeusministeriö asetti 21.6.2016 työryhmän, jonka toimikausi päättyy 31.3.2017. Sen jälkeen työryhmämietintö lähetetään lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017.

Nimilain uudistamisella toteutetaan osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen sääntelyn sujuvoittamista koskevaa kärkihanketta.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Nimilain uudistamisen valmistelu oikeusministeriön verkkosivuilla

Arviomuistio nimilain uudistamistarpeista 11.4.2016. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 11/2016.

Nimilain uudistaminen: yhteenveto kyselyvastauksisista 6.9.2016. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 38/2016.

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 106/2011:
Ändring av namnlagen – (Christina Gestrin / r) 

Kirjallinen kysymys KK 1052/2012:
Nimilain päivittäminen – (Raija Vahasalo / kok)

Kirjallinen kysymys KK 559/2013: 
Väestötietojärjestelmään rekisteröimättömien oikeus syntymätodistukseen – (Tuija Brax / vihr)

Hankkeen uutisointia

Saako vauva isän vai äidin sukunimen? Päätös voi hiertää parisuhdetta ja sukulaisia. Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 17.4.2017

Kaksiosaiset sukunimet saattavat tulla sekä lapsille että vanhemmille. Päivi Repo, Helsingin Sanomat 11.4.2017

Nimilain uudistuksesta runsaasti kannanottoja yleisöltä. Oikeusministeriön uutinen 6.9.2016

Nimilain uudistuminen käynnistymässä. Oikeusministeriön uutinen 11.4.2016

Oikeusvertailevaa aineistoa

Nimilain uudistaminen : kansainvälinen vertailu / Aleksi Heikkilä 26.11.2016. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 49/2016. Vertailussa käydään läpi Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Saksan, Ranskan, Espanjan, Portugalin, Englannin ja Walesin sekä Venäjän nimilainsäädäntöä.

Sääntely Euroopan unionissa

Henkilöiden nimiä koskeva kansallinen lainsäädäntö ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Euroopan unionin tuomioistuin on 2000-luvulla kuitenkin käsitellyt joitakin sukunimiin liittyviä tapauksia silloin kun tilanteeseen on sisältynyt jokin jäsenvaltioiden rajat ylittävä liittymä. Esimerkiksi tapauksissa C-353/06 (Grunkin ja Paul) ja C-208/09 (Sayn-Wittgenstein) oli kysymys toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan määrätyneen sukunimen tunnustamisesta.

Tapauksissa C-148/02 (Garcia Avello) ja C-391/09 (Runevič-Vardyn ja Wardyn) oli kysymys toisen jäsenvaltion mukaan määräytyneen lainsäädännön mukaisen nimikäytännön tai kirjoitusasun soveltamisesta.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2016.1013) om personnamn, voimaan 1.7.2017

SOU 2013:35 En ny lag on personnamn

Norja

Lov 7.6.2002 nr 19 Lov om personnavn (navneloven)

NOU 2001:1 Lov om personnavn : tradisjon, liberalisering og forenkling. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saksa

Personenstandsgesetz (PstG)

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ti år med den norske navneloven / Ivar Utne. Studia anthroponymica Scandinavica 30 (2012), s. 71–121.

Respecting Constitutional Identity in the EU / Leonard F.M. Besselink. Common Market Law Review 2012/2, s. 671–693. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Respekt för medlemsstaternas nationella identitet, eller för EU-rättens effektivitet? : något om art. 4(2) EU-fördraget / Carl Lebeck. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (JFT). Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland. (2012) : 5, s. 436–464. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Internationella namnfrågor. Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze, 2011. 120 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Free Circulation Of Names For EU Citizens? / Costanza Honorati. Il diritto dell'Unione Europea 2009, s. 379–401.

Efternamns fria rörlighet inom EU / Michael Bogdan. Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2008, Nr 3, s. 647–653. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Towards European Conflict Rules in Matters of Personal Status / Gerard-René De Groot. Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2004, s. 115–119. Lehden saatavuus kirjastoissa

EG-fördragets direkta inverkan på medlemsstaternas internationella namnrätt: några funderingar kring EG-domstolens Avello-dom / Michael Bogdan. Svensk juristtidning 2003, nr 10, s. 1057–1068. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nimeä käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Nimilain uudistustarpeista järjestettiin kysely 27.6.–25.7.2016 Ota kantaa -palvelussa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kansalaisten näkemyksiä siitä, miten etu- ja sukunimeä koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää. Kyselyyn vastasi 3123 henkilöä.
Nimilain uudistaminen : yhteenveto kyselyvastauksista. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 38/2016

​Muuta aineistoa

Nimilaki lyhyesti. Kotimaisten kielten keskus Kotus

Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu

Väestötietojärjestelmän suomalaiset nimiaineistot Avoin data -palvelussa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu kotimaisesta nimikäytännöstä KHO:2015:172

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu sukuminen muuttamisesta KHO 20.9.2013/2980

Ainut oikea. Vappu Kaarenoja, Suomen kuvalehti 4/2017, s. 28–35. Artikkeli suomalaisista etunimistä. Suomen Kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, tammikuu 2017, päivitetty 18.4.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi