Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen järjestämislain uudistus toteutetaan suunnitelmien mukaan osana maakuntauudistusta. Hallituksen 5.7.2017 neuvotteluissaan tekemän päätöksen mukaan pelastustoimen uudistus tulisi voimaan yhtä aikaa sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.

Pelastustoimen uudistuksella on yhteys sote-uudistuksen ensihoitoa koskeviin ratkaisuihin. Hallitus linjasi joulukuussa 2016 osana sote-ratkaisua, että kaikki 18 maakuntaa järjestävät ensihoidon, joten myös pelastustoimi on järjestettävä samoissa maakunnissa. Näin pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan sisäministeriön mukaan tehokasta ja yhtenäistä pelastustoimea koko Suomessa. Muita tavoitteita ovat esimerkiksi harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin varautuminen kaikkialla Suomessa sekä pelastustoimen resurssien tehokkaan käytön varmistaminen niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene.

Pelastustointa ryhdyttiin alun perin kehittämään ja uudistamaan jo viime hallituskaudella. Nyt käynnissä oleva uudistus on siis jatkoa jo aiemmin käynnistetylle uudistustyölle. Aiemmassa uudistushankkeessa ei muutettu pelastustoimen hallinnollisia rakenteita eikä aluejakoa, mutta sen tavoitteita esimerkiksi talouden sopeuttamiseksi toteutetaan edelleen.

Tämä tietopaketti käsittelee pelastustoimen järjestämislain uudistamista. Sitä koskeva hallituksen esitys HE 16/2017 on annettu eduskunnalle 9.3.2017. Tämän lisäksi valmistellaan pelastustoimen sisältölain muuttamista, jota koskeva hallituksen esitys HE 18/2018 annettiin eduskunnalle 15.3.2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pelastustoimen kehittämishanke, SM061:00/2015. Toimikausi 15.12.2015–31.12.2018

Pelastustoimen uudistushankkeen toimikausi on 15.12.2015–31.8.2018. Uudistuksen vaatimat lainsäädäntömuutokset valmisteltiin sisäministeriössä.

Sisäministeriön sivuilla on kattavasti tietoa hankkeen valmistelusta: Pelastustoimen uudistus

Lausuntoyhteenveto pelastustoimen järjestämislain lakiluonnoksesta, 7.12.2016

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Lainsäädännön arviointineuvosto 20.2.2017. VNK/2206/32/2016.

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 1020/2013:
Pelastustoimen rakenneuudistus – Raimo Piirainen (sd)

Kirjallinen kysymys KK 1099/2013:
Väestönsuojelu ja pelastustoimen uudistus – Anne Louhelainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 5/2014:
Säkerheten för medborgarna bosatta i svårtillgängliga områden – Lars Gästgivars (r)

Kirjallinen kysymys KK 225/2016:
Pelastustoimen tulevaisuudesta – Merja Mäkisalo-Ropponen (sd)

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta VNS 2/2016. Sisäministeriö.

Hallituksen esitys HE 16/2017 laiksi pelastustoimen järjestämisestä HE 16/2017
annettiin eduskunnalle 9.3.2017. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 27/2017, 29.6.2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 12/2018, 14.2.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Sisäministeriön hankkeessa "Pelastustoimen vaikuttavuuden mittaaminen – kansainväliset mittarit (PetoMitta)" on tutkittu kansainvälisesti käytössä olevia pelastustoiminnan vaikuttavuuden mittareita sekä niiden soveltuvuutta Suomeen. Hankkeeseen liittyvässä julkaisussa myös esitellään tiiviisti eri maiden pelastustoimia:

Pelastustoimen mittarit : katsaus kansainvälisiin mittareihin. Sisäministeriön julkaisu 2/2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Reformen skydd mot olyckor : en uppföljning med förslag till utveckling Ds 2009:47 
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

MSB on valtiollinen viranomainen, jonka tehtävänä on kehittää yhteiskunnan kykyä ennaltaehkäistä ja käsitellä onnettomuuksia sekä kriisejä. MSB toimii yhteistyössä kuntien, maakuntien sekä viranomaisten ja eri orga-nisaatioiden kanssa. Onnettomuuden tai kriisin sattuessa, MSB tukee niitä tahoja, jotka ovat vastuussa onnet-tomuuden tai kriisin hoidosta.

MSB – Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Norja

Organisasjonsplan for redningstjenesten, LOV-2015-06-19-677

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), LOV-2002-06-14-20

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi: pelastustoimen strategia vuoteen 2025. Helsinki, Sisäministeriö, 2016. Sisäministeriön julkaisu 18/2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pelastustoimeen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Pelastustoimen uudistuksen uutisia. Sisäministeriö

Pelastustoimea kehitettävä kokonaisvaltaisesti. Sisäministeriön tiedote 22.11.2018.

Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 14.2.2018. Sisäministeriö

Pelastustoimeen kaivataan valtakunnallisia toimintatapoja yli alueellisten rajojen. Sisäministeriön uutinen 2.1.2018

Hankejohtaja Taito Vainon katsaus pelastustoimen uudistukseen 14.12.2017. Sisäministeriö

Hankejohtaja Taito Vainon katsaus pelastustoimen uudistukseen 10.10.2017. Sisäministeriö

Pelastustoimen uudistus voimaan 1.1.2020. Sisäministeriön tiedote 10.7.2017

Hankejohtaja Taito Vainion katsaus pelastustoimen uudistukseen 26.4.2017. Sisäministeriö

Esitys pelastustoimen uudistuksesta eduskunnan käsiteltäväksi. Sisäministeriön tiedote 9.3.2017

Kaikkiin maakuntiin oma pelastuslaitos – esitettyjen viiden sijaan tuleekin 18 laitosta. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 21.12.2016

Kaikissa 18 maakunnassa on jatkossa oma pelastuslaitos. Sisäministeriön tiedote 21.12.2016

Pelastustoimen uudistaminen saa lausunnonantajilta tukea, epäilyjäkin on. Sisäministeriön uutinen 7.12.2016.

Pelastuslaitokset vähenevät 22:sta viiteen sote-uudistuksen myötä. Terhi Hautamäki, YLE-uutiset 22.10.2016

Kunta-alan unioni: Pelastusalan uudistus ei onnistu pelkillä leikkauksilla. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 21.9.2016

Ministeri Vehviläinen puolusti maakuntauudistusta Rovaniemellä – pelastustoimen keskittäminen ei vielä kirkossa kuulutettua. Annu Passoja, YLE-uutiset 22.8.2016

Palomiehet: Ilman uudistusta pelastustoimi silputtaisiin juustohöylällä. Asta Tenhunen, Savon Sanomat 14.5.2016 

Maakunnat saavat vastuulleen myös pelastustoimen ja ensihoidon – päätöksille kritiikkiä. MTV-uutiset 6.4.2016

Sote-uudistus muokkaa pelastustointa. Kauppalehti 16.10.2015

Muuta aineistoa

Uusi aikataulu tulee hyödyntää pelastustoimen uudistuksessa. Pelastusylijohtaja Esko Koskinen Muutoksessa-blogissa 30.8.2017

Maakuntauudistuksessa pelastustoimen ja varautumisen tehtäviä jaetaan uusiksi. Tiina Männikkö ja Jouni Pousi, Sisäministeriön blogi 24.4.2017

Alueuudistus.fi – Sote- ja maakuntauudistus

Pelastustoimi.fi – Sisäministeriö / Pelastusosasto 

sisällöllinen toimitus: Marja Autio (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Kaisa Kipinoinen, marraskuu 2016, päivitetty 26.2.2019.