Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Pikaluottolainsäädäntö

Lati_pikaluotto.jpg

Pikaluottolainsäädäntö


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 78/2012 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 78/2012
Hankkeen pohjalta annettu laki: 207/2013
Katso myös: Pikaluottosääntelyn kehittäminen -tietopaketti

Hankkeen tausta

Pikaluottoihin liittyvät ongelmat ovat kasvaneet siitä huolimatta, että kuluttajaluottojen tarjontaan liittyvää lainsäädäntöä on uudistettu kahdessa vaiheessa, vuonna 2009 ja vuonna 2010. Tavoitteena on lainsäädäntöä edelleen tarkistamalla vähentää pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia.

Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta (207/2013) vahvistettiin 15.3.2013 ja se astuu voimaan 1.6.2013.

Tiedot muista tässä yhteydessä annetuista muutoslaeista ovat eduskunnan sivustolla HE 78/2012 käsittelytiedoissa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön muuttaminen, OM035:00/2011. Hanke on asetettu 16.9.2011.

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen. Pikaluotto 2011-työryhmän mietintö. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 17/2012.

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen. Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 30/2012.

Käsittely eduskunnassa

Pikaluottojen sääntelyä on lähivuosina uudistettu kahteen otteeseen: HE 64/2009:n mukaiset lainmuutokset astuivat voimaan 1.2.2010 ja HE 24/2010:n mukaiset muutokset 1.12.2010.

Eduskunnan täysistunnossa 6.3.2012 käsiteltiin kahta pikaluottolainsäädäntöä koskevaa lakialoitetta. Sampsa Katajan ja 126 muun kansanedustajan allekirjoittama aloite LA 58/2011 kieltäisi kuluttajalle myönnetyt pikaluotot kokonaan. Leena Toivakan ja 135 muun kansanedustajan allekirjoittaman aloitteen LA 59/2011 tarkoituksena on säännellä nykyistä tiukemmin pikaluottoja kuluttajalle myöntävien elinkeinonharjoittajien toimintaa.

HE 78/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 28/2012, 9.11.2012.

Lakivaliokunnan lausunto, LaVL 12/2012, 22.11.2012.

Talousvaliokunnan mietintö, TaVM 15/2012, 12.12.2012.

Ensimmäinen käsittely 7.2.2013:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely 12.2.2013:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Kuluttajaluottosopimukset. Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Konsumentkreditlag (2010:1846)

Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter.

Förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter.

Ny konsumentkreditlag. Ds 2009:67.

Ny konsumentkreditlag. Prop. 2009/10:242

Ruotsin oikeusministeriön hallituksen esitystä koskeva tiedote 1.7.2010: Åtgärder mot problemen med sms-lån.

”Ny lag ska skärpa kraven på sms-lånebranschen”. Regeringskansliet: Debattartikel DN Debatt 5.2.2013
Tiedotteen mukaan Ruotsin hallitus aikoo ehdottaa, että pikavippitoiminta edellyttää viranomaislupaa.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Sms-lån – Färdigreglerat? Teran, Joel 2012. Uppsalan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehty opinnäytetyö.

Pikavipit – Kuluttajien riistoa vai tiukan valvonnan alla olevaa liiketoimintaa? Pursiainen, Pekka. Pro gradu -tutkinto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2012. Tiivistelmä

Essays on psychology and morality in economic analysis of law / Oskari Juurikkala. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Väitöskirja. Joensuu 2012. Juurikkala toteaa väitöskirjassaan, että pankkitoiminnan ja pikavippien sääntelyssä on isoja puutteita. Väitöstiedote 19.4.2012.

Vippikierteen muotokuva / Katri Rantala. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 24/2012.

Pikaluottojen sääntely ja perusoikeudet / Pekka Länsineva. Lakimies : 108 (2010):6, s. 1054–1060. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pikaluottojen oikeudelliset ongelmat / Ville Pönkä ja Eeva-Leena Parkkali. Defensor Legis : 91(2010):5, s. 585–605. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Kuluttajaluottoihin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Finanssivalvonta: Yleisimpiä kysymyksiä pikaluotoista.

sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, maaliskuu 2012, päivitetty 14.2.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lakihankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info

 Tutustu myös