Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Pikaluottosääntelyn kehittäminen

​Pikaluottosääntelyn kehittäminen

Verkossa ja tekstiviestein haettavissa niin sanotuissa pikaluotoissa on ollut ongelmia siitä asti, kun ne tulivat markkinoille vuonna 2005. Pikaluottoja koskevia säännöksiä on sittemmin muutettu tiukentavasti useaan otteeseen. Viimeksi vuonna 2013 kuluttajansuojalakiin tehtiin muutos, jolla asetettiin korkokatto lähes kaikille alle 2 000 euron suuruisille kuluttajaluotoille. 

Nyt ehdotettavien muutosten pääasiallisena tavoitteena on vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia. Korkokatto laajennettaisiin koskemaan myös vähintään 2 000 euron suuruisia luottoja. Korkokatto määriteltäisiin nykyisestä luoton todelliseen vuosikorkoon pohjautuvasta korkokatosta poikkeavasti siten, että laissa asetettaisiin yläraja nostetusta luotosta perittävälle korolle. Lisäksi rajattaisiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia, samoin kuin kuluja maksuajan pidentämisestä. 

Korkokaton rikkomisen seuraamuksia tiukennettaisiin siten, että kuluttajalla ei olisi korkokaton rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan. 

Kuluttajansuojalain sopimuksen sovittelua ja tulkintaa koskevaan 4 lukuun ehdotetuilla muutoksilla pyritään saattamaan kansallinen lainsäädäntö vastaamaan Euroopan unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä ja selkeyttämään oikeustilaa.

Hallituksen esitys HE 230/2018 kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta annettiin eduskunnalle 15.11.2018. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2019.

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti myös pikaluottolainsäädännön edellisestä muuttamisesta. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta (207/2013) tuli voimaan 1.6.2013.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pikaluottosääntelyn kehittäminen -hanke oikeusministeriössä OM040:00/2017. Toimikausi 3.11.2016-

Kuluttaja-asiamiehen aloite kuluttajaluottolainsäädännön muuttamiseksi sekä kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan sääntelyn tarkistamiseksi. Aloite oikeusministeriölle 23.9.2016 Dnro KKV/742/03.01/2016

Arviomuistio pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista 17.2.2017. 

Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, korkolain 2 §:n, saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n sekä oikeudenkäymiskaaren 5 ja 12 luvun muuttamisesta.
– luonnos oli laajalla lausuntokierroksella, joka päättyi 31.3.2017

Pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdot : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön julkaisuja 31/2017

Kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön valmistelun seurantaryhmä asetettiin 12.4.2018. 

Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 25.6.–10.8.2018. Lausunnot katsottavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Hallituksen esitysluonnos 12.10.2018

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta 1.11.2018

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 51/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Jari Myllykoski (vas) ym.

Lakialoite LA 52/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Lenita Toivakka (kok) ym.

Lakialoite LA 53/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Antero Laukkanen (kd) ym.

Lakialoite LA 54/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Kimmo Kivelä (ps) ym.

Lakialoite LA 55/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Maria Guzenina (sd) ym. 

Lakialoite LA 56/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Mats Löfström (r) ym.

Lakialoite LA 57/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Touko Aalto / (vihr) ym.

Lakialoite LA 58/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Arto Pirttilahti (kesk) ym.

Kirjallinen kysymys KK 35/2016: Kirjallinen kysymys pikavippiuudistuksesta ja erityisesti keski-ikäisten velkaongelmista – Antero Laukkanen (kd) ym.

Kirjallinen kysymys KK 647/2017: Kirjallinen kysymys pikaluottojen ongelmien vähentämisestä – Pertti Salolainen (kok) 

Kirjallinen kysymys KK 9/2018: Kirjallinen kysymys nuorten taloudenhallinnan kehittämisestä – Veera Ruoho (kok)

Lakialoite LA 24/2018: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Arto Satonen (kok) ym.

Hallituksen esitys HE 230/2018 eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta annettiin eduskunnalle 15.11.2018.

Lähetekeskustelussa 21.11.2018 asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. Lakialoitteiden 51–58/2018 ja 24/2018 käsittely on talousvaliokunnassa yhdistetty hallituksen esitykseen 230/2018.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 33/2018, 24.1.2019

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Hallituksen esityksessä HE 230/2018 on lyhyt yhteenveto Ruotsin, Tanskan ja Ison-Britannian sääntelystä sivuilla 10–11.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta

Kulutusluottosopimukset. Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta

Rahoituspalvelujen etämyynti: kuluttajansuoja. Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Konsumentkreditlag (2010:1846)
– ks. erit. 1.9.2018 voimaan tulleet 2, 19a, 19b ja 36 § (2018:478).

Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter, prop. 2017/18:72
– lainvalmisteluaineistoa muutoksille

Iso-Britannia

Consumer Credit Act 1974 (c. 39)
Financial Conduct Authority (FCA): Consumer Credit Sourcebook

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön ja pikaluottomarkkinoiden kehitys vuosina 2009–2015 / Niko Vartiainen. Lakimies : 114 (2016):1. s. 102–124. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa / Karoliina Majamaa, Kati Rantala, Laura Sarasoja. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 9/2016. 53 s.

Pikaluottojen valvonta: miten lainsäädännön valvonta toteutuu käytännössä / Anssi Keinänen, Niko Vartiainen. Referee-artikkeli. Edilex-sarja 2016/23. 36 s.
– Elektroninen artikkeli on luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Vertaisluoton asema kuluttajaluottona – Vertaisluoton arviointia sopimustyyppikohtaisen tarkastelun näkökulmasta. Jenna Päläs. Lapin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, 2015. 84 s. Pro gradu -tutkielma.
– Elektroninen julkaisu on luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kuluttajaluottoihin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, marraskuu 2018, päivitetty 25.1.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lakihankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info

 Tutustu myös