Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus

​Hankkeen tarkoituksena on laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) uudistamistarpeista. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (841/2006) tuli voimaan 1.10.2006. Lakiin on tehty sen jälkeen useita muutoksia.

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettu laki sisältää säännökset poliisin lain nojalla säilyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelusta. Hallituksen esityksellä HE 348/2014 saatettiin vireille lainmuutoksia 13 lukuun, joka sisältää tutkintavankeja koskevat erityissäännökset. Muita poliisin säilyttämiä vapautensa menettäneitä koskevat säännökset tulisi sovittaa yhteen tutkintavankeja koskevien säännösten kanssa. Lainsäädännön käytäntöön soveltamisessa on lisäksi havaittu seikkoja tarkastella nykyistä lakia kokonaisvaltaisesti.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain uudistamista selvittävä työryhmä, SM014:00/2015. Toimikausi 1.4.2015–31.1.2018 (toimikautta on jatkettu).

Käsittely eduskunnassa

​HE 348/2014 – Lausuma 1
Hyväksytty 10.3.2015
"Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen."

Oikeusvertailevaa aineistoa

​Kansainvälisiä sopimuksia

(SopS 8/1976)
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
– 10 artikla

(SopS 31/1990)
Asetus kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

(SopS 63/1999)
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla
– Artikla 6(2)

(SopS 17/1991)
Asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ruotsi

Säädöksiä:

Häkteslag (2010:611)

Häktesförordning (2010:2011)

Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

Lainvalmisteluaineistoa:

Regeringens proposition 2009/10:135 – En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Ny häkteslag : betänkande / av Häktesutredningen. Stockholm, Fritze, 2006. 183 s. Statens offentliga utredningar, SOU 2006:17. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Lov om politiet (politiloven) LOV-1995-08-04-53 

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)
– Fjerde del. Tvangsmidler

Forskrift om bruk av politiarrest LOV-1981-05-22-25-§183

Saksan liittotasavalta

Pidättämisen ja tutkintavankeuden (Untersuchungshaft) edellytykset määräytyvät liittovaltion lainsäädännön mukaan (ks. Strafprozessordnung).

Poliisia (lukuun ottamatta liittovaltion poliisia) ja tutkintavankeuden täytäntöönpanoa koskevat lait puolestaan ovat Saksassa osavaltioiden lakeja.

Liittovaltion laki:

Strafprozeßordnung (StPO) / The German Code of Criminal Prosedure (StPO)
– Erstes Buch, Neunter Abschnitt: Verhaftung und vorläufige Festnahme
– Part I, Chapter IX: Arrest and provisional apprehension

Osavaltioiden lakeja:

Brandenburg

Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG)
§ 19 Behandlung festgehaltener Personen
§ 20 Dauer der Freiheitsentziehung

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Untersuchungshaft im Land Brandenburg (Brandenburgisches Justizvollzugsgesetz – BbgJVollzG)

Saarland

Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)

Gesetz  über den Vollzug der Untersuchungshaft im Saarland  
(Untersuchungshaftvollzugsgesetz – SUVollzG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tutkintavankien olot ja oikeuksien toteutuminen. Rantala, Kati; Tyni, Sasu; Koskenniemi, Lauri; Liimatainen, Anu; Kääriäinen, Henri. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksia 4/2017. 

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment seventh periodic report of Finland. CPT's report to the Finnish Government, 2015. Tarkastuskertomus. – Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) – Selonteko komitean Suomeen syys–lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä.
Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista. Kidutuksen vastainen komitea. Ulkoasiainministeriön käännös 18.5.2017.

Esitutkinta ja pakkokeinot / Klaus Helminen, Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen, Marko Viitanen. 5. uud. p. Helsinki, Talentum, 2014. 1305 s.
– Luku 9.6 Vapautensa menettäneiden säilyttäminen ja kohtelu
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen : lausuntotiivistelmä / [Eira Myllyniemi]. Helsinki, Oikeusministeriö, 2014. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 9/2014.

Kuinka monta poliisivankilaa Suomessa tarvitaan? / Jussi Pajuoja
Artikkeli kokoomateoksessa: Suomalainen kriminaalipolitiikka : näkökulmia teoriaan ja käytäntöön : Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja / toimittaneet Ville Hinkkanen ja Leena Mäkipää. Helsinki, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2013. Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut, s. 315–329. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Havaintoja poliisin säilytystiloista / Mikko Eteläpää. Artikkeli kokoomateoksessa: Eduskunnan oikeusasiamies 90. Helsinki, Eduskunnan oikeusasiamies, 2010. s. 202–220. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa  

Muuta aineistoa

Tutkintavankeuden vaihtoehdot ja järjestäminen. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 5/2016

HE 252/2016 hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi annettiin 1.12.2016 eduskunnalle.
Hankkeen pohjalta annettiin lait 101/2018–107/2018.

Säädöksiä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain lisäksi:

Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (45/2008)

Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (646/2008) 

Poliisilaki (872/2011)

Tutkintavankeuslaki (768/2005)

Esitutkintalaki (805/2011)

Pakkokeinolaki (806/2011)
4 luku Yhteydenpidon rajoittaminen

Laki päihtyneiden käsittelystä (461/1973)

Eduskunnan oikeusasiamies, eoak 1154/2016 Poliisivankiloiden järjestyssäännöt

Eduskunnan oikeusasiamies, eoak 2236/2016 Rauhoittamisvuoteen käyttö poliisivankiloissa

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017 K 16/2018

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, syyskuu 2015, päivitetty 21.3.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi