Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Potilasvahinkolain uudistaminen

Potilasvahinkolain uudistaminen

Potilasvakuutuksen uudistamista valmisteleva lainsäädäntöhanke on vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä. Nykyinen Potilasvahinkolaki (585/1986) tuli voimaan 1.5.1987. Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on oltava kaikilla terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla. Potilasvahinkolakiin on tehty muutoksia, mutta sitä ei ole uudistettu systemaattisesti. Laki on erityisesti vakuuttamista koskevien säännösten osalta monilta osin vanhentunut ja puutteellinen. Tavoitteena on uudistaa potilasvakuutusta koskeva lainsäädäntö ottaen huomioon lainsäädännön soveltamisessa havaitut puutteet sekä arvioida muutoinkin lain muutostarpeita.

Uudistamista selvittävä työryhmä jätti ehdotuksensa 21.12.2016 sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. Ehdotuksen mukaan nykyisen potilasvahinkolain tilalle tulisi kolme uutta lakia: uusi potilasvakuutuslaki, laki Potilasvakuutuskeskuksesta sekä laki potilasvahinkolautakunnasta. Voimassa oleva potilasvahinkolaki kumottaisiin. Tavoitteena on, että uudet lait tulisivat voimaan samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuun alkupuolella viikolla 49.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Potilasvakuutuksen uudistamista selvittävä työryhmä, STM129:00/2014. Toimikausi 1.2.2015–31.5.2016. Työryhmän asettamispäätös 21.1.2015. Määräaikaa jatkettiin 31.12.2016 saakka.

Potilasvakuutuslainsäädännön uudistaminen, STM123:00/2017. Hanke on merkitty uutena numerolla STM123:00/2017 ja vanha hanke päätetty, koska työryhmän työskentely on päättynyt.

Työryhmältä ehdotus uudesta potilasvakuutuslainsäädännöstä. STM, tiedote 19.1.2017.

Potilasvahinkolain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:1

Käsittely eduskunnassa

Vaalikaudella 2011–2015 potilasvahinkolakia käsiteltiin muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa sekä jätettiin lakiin liittyviä kirjallisia kysymyksiä, tehtiin lakialoite ja keskustelualoite.

Kirjallinen kysymys KK 541/2012:
Potilasvahinkojen korvaaminen (Mäntylä, Hanna / ps)

Kirjallinen kysymys KK 346/2013:
Tekonivelpotilaiden saamat korvaukset laitevioista aiheutuneista kustannuksista (Tainio, Hanna / sd + 13 muuta)

Kirjallinen kysymys KK 744/2013:
Potilasvahinkolautakunnan asioiden käsittelyajat (Pekonen, Anna-Kaisa / vas)

Keskustelualoite KA 4/2013:
Tapaturma- ja potilasvahinkoasioiden käsittely vakuutusoikeudessa (Lindström, Jari / ps + 7 muuta)

Kirjallinen kysymys KK 490/2014:
Viallisen tekonivelen saaneiden potilaiden tuotteen uusimiskustannusten korvaaminen(Turunen, Kaj / ps)

Kirjallinen kysymys KK 773/2014:
Potilasvahinkolain muuttaminen laitevikojen johdosta maksettavista korvauksista tekonivelpotilaille (Maijala, Eeva-Maria / kesk)

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2013 K 2/2014:
– Lainsäädännölliset puutteet terveydenhuollon laitteiden aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmässä, s. 229.

Lakialoite LA 9/2014:
Laki potilasvahinkolain 2 §:n muuttamisesta (Maijala, Eeva-Maria / kesk + 6 muuta)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Patientskadelag (1996:799)

Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden

Patientskadenämnden

PFF – Patientförsäkringsföreningen

Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen – en översyn. Betänkande från Patientskadeutredningen. Stockholm, Fritze, 2004. 286 s. Statens offentliga utredningar (SOU) 2004:12. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).

NPE  – norsk pasientskadeerstatning (NPE:n sivusto englanniksi)

Tanska

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
LBK nr 1022 af 28/08/2017

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar. LBK nr 266 af 21/03/2014

 

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Terveysoikeus / Lasse Lehtonen, Mirva Lohiniva-Kerkelä, Irma Pahlman.
Helsinki : Talentum Pro, 2015. 404 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Terveysjuridiikka / Lasse Lehtonen, Mirva Lohiniva-Kerkelä, Irma Pahlman. Talentum Fokus. Fokusteos on valmistunut tammikuussa 2014. Teosta päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.
Elektroninen julkaisu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Talentum Fokus -palvelussa.

Potilasvakuutus – potilaan hyväksi / Eero Hirvensalo, Reima Palonen. s. 157–166.
Artikkeli teoksessa: Potilasturvallisuuden perusteet / toimittajat Leena-Maija Aaltonen, Per Rosenberg. Helsinki Duodecim, 2013. 394 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Syy-yhteys potilasvahingoissa / Anna Hurmerinta.
Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa. Julkaistu aiemmin teoksessa: Acta Legis Turkuensia 1/2012. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Studies on Filed and Compensated Claims for Patient Injuries / Jutta Järvelin. THL, 2012

Juristit ja lääkärit potilasasiakirjojen tulkitsijoina potilasvahinkotilanteissa : totuuden jälkikoirat syy-yhteyttä etsimässä / Suvi Mäntymäki. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta. Pro Gradu, 2011.

Vahingonkorvauslaki : käytännön kommentaari / Ari Saarnilehto. Helsinki, Edita.
Elektroninen julkaisu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Patientskaderätten – i Sverige och USA Med Patientskadelagen i fokus / Daniel Järmén. Department of Law. 2008. LUP Student Papers. Lundin yliopistossa tehty opinnäytetyö.

Potilas- ja lääkevahingot : korvaaminen ja ennaltaehkäisy / Reima Palonen, Asko Nio, Pertti Mustajoki.Helsinki, Talentum, 2005. 438 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vahingonkorvausoikeus / Mika Hemmo. Helsinki, WSOYPro, 2005. 349 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Potilasvahinko : lain sisältö ja soveltamiskäytäntö / Juha Mikkola ... [et al.]. Helsinki, Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus, 2004. 172 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Tekonivelleikkauksissa sattuu vuodesta toiseen eniten potilasvahinkoja. Nina Airisto, Mediuutiset 1.3.2018

Potilasvakuutuslainsäädäntö uudistuu sote-uudistuksen tahdissa. Potilasvakuutuskeskus, ajankohtaista 20.1.2017

"Potilasvahinkolain uudistus ei kavenna potilaiden turvaa". YLE, Uutiset 15.1.2015

Potilasvahinkolakia täsmennettävä. Oikeuskanslerinvirasto, tiedote 31.5.2013

Tekonivelet ja tahdistimet ehkä myös potilasvahinkolain piiriin. MTV, Uutiset 12.7.2006

Muuta aineistoa

Potilasvakuutuskeskus

Potilasvahinkolautakunta

Edilex : Lakikirjasto – Potilasvahinkolautakunnan ratkaisujen kommentointeja
– Käytettävissä Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, toukokuu 2015, päivitetty 12.9.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Kuva: HUS