Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus

Nykyinen tavaramerkkilaki (7/1964) on lakiteknisesti vanhentunut sekä epäyhtenäinen siihen tehtyjen lukuisten osauudistusten seurauksena. Jotta tavaramerkkilaki vastaisi lainsäädännölle asetettuja kielellisiä ja lakiteknisiä vaatimuksia, se uudistetaan kokonaisuudessaan. Samalla kumottaisiin yhteismerkkilaki (795/1980), johon sisältyvä sääntely tuotaisiin osaksi tavaramerkkilakia.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta.

Uudistuksella pannaan täytäntöön myös Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Direktiiviä on sovellettu 12.1.2016 alkaen ja se tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 14.1.2019 mennessä. Lisäksi uudistuksella saatetaan voimaan Singaporen tavaramerkkioikeudellinen sopimus vuodelta 2006.

Hallituksen esitys HE 201/2018 eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi annettiin 18.10.2018. Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019, lukuun ottamatta Singaporen sopimusta koskevaa lakia, jonka voimaantulosta säädettäisiin asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana jona sopimus tulee voimaan Suomen osalta.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Asettamispäätös 22.6.2016, tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä TEM030:00/2016. Hankkeen toimikausi on 15.8.2016–15.2.2018.

Taustamuistio tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen kuulemistilaisuuteen 29.9.2017.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän toimikauden jatkoaikapäätös 27.11.2017.

Lausuntokierros 20.3.2018–22.5.2018. Lausuntopyyntö ja lausunnot hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat

Luonnos hallituksen esitykseksi tavaramerkkilaiksi ym. 20.3.2018 hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä U 29/2013 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 201/2018 eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi on annettu 18.10.2018.

Lähetekeskustelussa 24.10.2018 asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006)

Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus (SopS 53/1973)

Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (SopS 43/1975)

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvä pöytäkirja (SopS 12/1996)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä.

Tiivistelmä direktiivin sisällöstä:
EU:n tavaramerkkilainsäädäntö (rekisteröinti EU-maissa)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Varumärkeslag 2010:1877

Varumärkesförordning 2011:594

En känneteckensrättslig reform SOU 2016:79

Norja

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) LOV-2010-03-26-8

Forskrift til varemerkeloven (varemerkeforskriften) FOR-2010-06-25-937

Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

Tanska

Bekendtgørelse af varemærkeloven LBK nr 223 af 26/02/2017

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker BEK nr 364 af 21/05/2008

Saksa

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(Markengesetz – MarkenG)

Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes
(Markenverordnung – MarkenV)

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Immateriaalioikeudet ja yleinen etu / Rainer Oesch, Mikko Eloranta, Mari Heino, Mira Kokko (toim.). Helsinki : Alma Talent, 2017. 323 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

IPR käytännönläheisesti / Minna Aalto-Setälä, Christoffer Sundman, Markku Tuominen, Asta Uhlbäck. Helsinki : Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy, 2016. 308 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

European Intellectual Property Law / Jan Rosén ed. Cheltenham, Glos, UK : Edward Elgar Publishing, 2016. 644 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Immateriaalioikeus / Pirkko-Liisa Haarmann. Helsinki : Talentum, 2014. 513 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Johdatus immateriaalioikeuteen / Taina Pihlajarinne. Helsinki : Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2014. 200 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tavaramerkki ja toiminimi : immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä / Taina Pihlajarinne, Essi Pokela, Kirsi Ruuhonen (toim.). Helsinki : Helsingin Kamari, Helsingin seudun kauppakamari CC Lakimiesliiton kustannus, 2010. 255 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tavaramerkkioikeuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Valtioneuvosto antoi esityksen uudeksi tavaramerkkilaiksi. Tiedote, Työ- ja elinkeinoministeriö 18.10.2018

Esitysluonnos tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta lausunnoille 22. toukokuuta 2018 saakka. Edilex-uutinen 21.3.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kuulemistilaisuus tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirje 14.9.2017

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen valmisteluun työryhmä. Työ- ja elinkeinoministeriön uutiskirje 1.9.2016

NIR-välikokous tavaramerkeistä. IPR-info verkkolehti 15.6.2017

EU:n uusi tavaramerkkidirektiivi yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä. Patentti- ja rekisterihallitus, 15.2.2016

Muuta aineistoa

Työ- ja elinkeinoministeriö – Tavaramerkki tukee brändin rakentamista

Patentti- ja rekisterihallitus – Tavaramerkit

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO

Euroopan komissio – Teollis- ja tekijänoikeudet – Tavaramerkit:
Trade mark protection in the EU

World Intellectual Property Organization WIPO

Sverige – Patent- och registreringsverket

Norge – Patentstyret

Danmark – Patent- og Varemærkestyrelsen: Navn og logo

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, helmikuu 2018, päivitetty 25.10.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi