Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintaa säännellään tällä hetkellä useassa säädöksessä. Parhaillaan valmistellaan uutta tiedonhallintalakia, johon on tarkoitus keskittää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevat säädökset. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen puitteissa valmistellaan uusi tiedonhallintalaki, johon on tavoitteena keskittää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevat säädökset. Uudella yleislailla on tarkoitus määrittää tiedon koko elinkaaren hallinta julkisessa hallinnossa. Osa-alueita ovat suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet, tietoturvallisuusvaatimukset, asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet sekä tietoaineistojen säilyttämistä ja arkistointia koskevat säännökset.

Uudistushankkeessa yhtenä tavoitteena on säätää rajapintojen avaamisesta, kuvaamisesta sekä määrittämisestä. Tarkoituksena on, että jo toimintoja suunniteltaessa ja tietojärjestelmiä toteutettaessa viranomaiset ottaisivat huomioon tietojen hyödyntämisen muiden tahojen toiminnassa. Lisäksi pyritään esimerkiksi siihen, että tietojenvaihto eri viranomaisten välillä olisi sujuvampaa.

Uudella säädöksellä oli alunperin tarkoitus korvata julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annettu laki, arkistolaki sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tiedonhallintaa koskevat säädökset. Hallituksen esitys HE 284/2018 laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.12.2018. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Nykyistä työryhmää edelsi TILKE-työryhmä:
Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävä työryhmä VM098:00/2016. Hanke oli käynnissä 17.11.2016–15.9.2017.

Julkisen hallinnon tiedonhallintalain valmistelutiimi ja sen ohjausryhmä VM183:00/2017. Hankkeen toimikausi on 10.1.2018–30.9.2018.

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset : työryhmän raportti. Valtiovarainministeriön julkaisu 37/2017.

Lausuntopalvelu: Hanke oli kommentoitavana lausuntopalvelussa syksyllä 2017. Lausuntopyyntö ja työryhmän raportista annetut lausunnot ovat luettavissa Lausuntopalvelussa.

Hallituksen esityksen luonnosta oli mahdollista kommentoida Lausuntopalvelussa 20.8.–1.10.2018.

Valtiovarainministeriö julkaisi lausuntoyhteenvedon 30.10.2018. 

Käsittely eduskunnassa

Hankkeen asettamispäätöksessä viitataan sekä perustuslakivaliokunnan (PeVL 38/2016) että hallintovaliokunnan lausuntoihin (HaVL 41/2014).

Hallituksen esitys HE 284/2018 laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.12.2018.  

Oikeusvertailevaa aineistoa

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset. Työryhmän raportti. Valtiovarainministeriön julkaisu 37/2017.
– Julkaisussa kuvaillaan asiaan liittyviä valtiosopimuksia ja Euroopan unionin lainsäädäntöä sivuilla 35–58.

Kansainvälinen sääntely

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, (SopS 18–19/1990) muutoksineen.

Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä (SopS 35–36/1992) muutoksineen.

Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskeva yleissopimus:
Council of Europe Convention on Access to Official Documents (Treaty No. 205)
– Suomi on ratifioinut sopimuksen 5.2.2015, mutta sopimus ei ole vielä astunut voimaan.

Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (SopS 121–122/2004).

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (ympäristötietodirektiivi).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (PSI-direktiivi).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus, GDPR).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943 julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (liikesalaisuusdirektiivi).

Euroopan unionin perusoikeuskirja Euroopan unionin virallinen lehti, C 202, 7. kesäkuuta 2016.

Komission tiedonanto 19.4.2016 COM(2016) 179 final EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 – hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Arkivlag (1990:782)

Norja

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), LOV-2006-05-19-16

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) FOR-2008-10-17-1119

Lov om arkiv [arkivlova], LOV-1992-12-04-126

Forskrift om offentlege arkiv, FOR-2017-12-15-2105

Tanska

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, LOV nr 596 af 24/06/2005

Lov om offentlighed i forvaltningen, LOV nr 606 af 12/06/2013

Bekendtgørelse af arkivloven, LBK nr 1201 af 28/09/2016

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tietojärjestelmälain muuttaminen : työryhmän mietintö. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö; 3/2018. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeus julkiseen tietoon / Riku Neuvonen. Kauppakamari, 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomi tarvitsee tietopolitiikkaa / Anne Kauhanen-Simanainen ja Olli-Pekka Rissanen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The new big science : linking data to understand people in context / Toim. Sandra L. Hofferth ja Emilio F. Moran. Sage 2017. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Julkisuusperiaate / Olli Mäenpää. Talentum Pro, 2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

SAPA : sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus / Jari Kallela. Valtiovarainministeriön julkaisuja 26/2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistarpeista : tutkimusraportti / Tomi Voutilainen, Tommi Oikarinen ja Niko Vartiainen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Assessing government initiatives on public sector information : a review of the OECD Council Recommendation. OECD Digital Economy Papers, No. 248, 2015.

Valmiina digikiriin : digitalisaatio ja virastojen tuottavuuspotentiaali : valtiokonttorin selvitys : loppuraportti 18.12.2015. Valtiokonttori, 2016. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Arkistolain jatkotyöryhmän muistio : ehdotus laiksi tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa / Arkistolain jatkotyöryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 2015:12. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan pirstoutuminen ja lainsäädäntö / Tomi Voutilainen ja Kimmo Huttunen. Artikkeli julkaisussa Oikeus 44 (2015) : 1, s. 69–81. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Elektroninen artikkeli on käytettävissä Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Tiedonhallinta-aiheista kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Uudella tiedonhallintalailla selkeytetään tiedonhallinnan sääntelyä. Valtiovarainministeriön uutinen 30.10.2018.

Lausunnoille lähtevä tiedonhallintalaki tähtää julkisen hallinnon tietojen tehokkaampaan hallintaan. Valtiovarainministeriön tiedote 21.8.2018

Tiedonhallintalailla varmistetaan tiedon tehokas hyödyntäminen digiyhteiskunnassa. Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö 26.4.2018

Tiedonhallintalaista ja sen valmistelusta pähkinänkuoressa. Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö 18.4.2018

Tiedonhallintalaki vaikeuttaa tutkimustyötä. Jari Ojala ja Kirsi Vainio-Korhonen, HS vieraskynä 18.4.2018

Tietohallintolaki kaatuu – iso uudistus etenee vauhdilla. Aleksi Kolehmainen, Tivi 16.1.2018

Tiedonhallintalain valmistelu jatkuu hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valtiovarainministeriön tiedote 11.1.2018

Tiedonhallintaa koskevaa yleistä sääntelyä on kehitettävä. Valtiovarainministeriön tiedote 29.9.2017

Muuta aineistoa

OECD Recommendation of the Council for enhanced access and more effective use of public sector information – OECD PSI Recommendation, [C(2008)36]

Valtiovarainministeriö: Tietohallinnon ohjaus

Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta -työryhmä VM004:00/2018

EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano. Eduskunnan kirjaston tietopaketti

Keskustelua Twitterissä #tiedonhallintalaki

Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, toukokuu 2018, päivitetty 7.12.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi