Tiedustelulait

Suomen kyberturvallisuusstrategia valmistui 24.1.2013. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kyberturvallisuutta kokouksessaan 7.11.2013 linjaten, että osana kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa tulee välittömästi aloittaa työ Suomen lainsäädännön kehittämiseksi, koska Suomessa ei ole tiedustelua koskevaa lainsäädäntöä.

Puolustusministeriön Tiedonhankintalakityöryhmä ehdottaa mietinnössään 14.1.2015 harkittavaksi, että hallitus käynnistäisi tarvittavat toimenpiteet tiedustelua koskevan säädösperustan luomiseksi. Hallitusohjelmassa Ratkaisujen Suomi todetaan, että hallitus vahvistaa ulkoisen turvallisuuden sisäisiä edellytyksiä sekä esittää säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle.

Hallitus päätti strategiakokouksessaan 20.8.2015 käynnistää siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun. Hallitus linjasi, että sisäministeriö ja puolustusministeriö selvittävät vaihtoehtoiset tiedonhankintakeinot ja käynnistävät siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun.

Oikeusministeriö puolestaan ryhtyy toimenpiteisiin perustuslain tarkistamiseksi Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden puitteissa siten, että lailla voidaan tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä säätää kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Lisäksi oikeusministeriö asetti 17.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella parlamentaarisen seurantaryhmän ohjauksessa tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi. Valvontajärjestelmän tuli muodostua sekä parlamentaarisesta valvonnasta että laillisuusvalvonnasta vastaavasta viranomaisesta

Huhtikuun lopussa 2017 oikeusministeriö, puolustusministeriö sekä sisäministeriö julkaisivat kukin omat työryhmämietintönsä tiedustelulakien valmistelun pohjaksi. Kukin ministeriö laatii hallituksen esityksen muotoon ehdotuksensa tiedustelulainsäädännöksi.

Tiedustelulakeihin liittyvät hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle 25.1.2018.

Sisäministeriö asetti 4.5.2017 parlamentaarisen seurantaryhmän tiedustelulainsäädännön jatkovalmistelua sekä perustuslakisääntelyn tarkistamisen parlamentaarista valmistelua varten.


Tämä Eduskunnan kirjastossa laadittu tietopaketti korvaa aiemmin julkaistun Verkkotiedustelu-tietopaketin.

Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, marraskuu 2017, päivitetty 25.1.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

​Siviilitiedustelu

Tavoitteena on valmistella siviilitiedustelua koskevat keskeiset säännökset ja parantaa suojelupoliisin tiedonhankintaa. Lue lisää 

Tiedustelutoiminnan valvonta

Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi. Lue lisää

​Kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa

Kirjallisuutta, artikkeleita ja muuta aineistoa. Lue lisää

​Sotilastiedustelu

Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmisteleva työryhmä esittää, että säädetään laki sotilastiedustelusta. Lue lisää 

Luottamuksellisen viestin suoja

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslain 10 §:n tarkistamista. Lue lisää

​Uutisointia

Kooste tiedusteluun liittyvästä uutisoinnista. Lue lisää

Lakihankkeiden tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu hankkeen valmisteluaineistoa ja taustatietoa.

Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston laatimia.

LATI-info