Työaikalain kokonaisuudistus

Nykyinen työaikalaki on vuodelta 1996. Elinkeinorakenteen muutokset, yritysten kansainvälinen ja kotimainen toimintaympäristö sekä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tästä syystä voimassa oleva lainsäädäntö on päivitettävä vastaamaan nykypäivän tarpeita. Työaikalain uudistamisen jälkeen on tavoitteena uudistaa toinen työaikasääntelyn yleislaki, vuosilomalaki. 

Pääperiaatteiden osalta lakiuudistuksessa on tarkoitus pidättäytyä voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa. Merkittävin uudistus olisi joustotyöaika ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelisi tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. 

Säädöshanke perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Työaikalain kokonaisuudistusta selvittänyt kolmikantainen työryhmä sai mietintönsä valmiiksi kesäkuun lopussa 2017. Lausuntokierros työryhmän esityksestä uudeksi työaikalaiksi päättyi 1.9.2017. Lausuntoja annettiin yhteensä 79 taholta. Hallituksen esitys on tavoitteena antaa loppukeväällä 2018. Lain vaikutukset kohdistuisivat lain voimaantulon jälkeen solmittuihin työ- ja virkaehtosopimuksiin.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä (työaikalaki ja vuosilomalaki) TEM043:00/2016

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – työaikalaki. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työelämä, 32/2017

Lausunnot

Työaikaa koskeva sääntely työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 961/2014: Työajan joustavuuden lisääminen työelämässä / Antti Kaikkonen (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 337/2015: Ilman kiinteää toimipaikkaa työskentelevän työajasta / Anna Kontula (vas)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen vertailu hallituksen esitysluonnoksessa on sivuilla 2944.

Euroopan neuvoston sopimus: Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 80/2002) 2 artikla, Oikeus oikeudenmukaisiin työehtoihin

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työaikaa koskevia sopimuksia ja suosituksia

C014 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) 
C047 - Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) 
C149 - Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) 
C175 - Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175) 
C177 - Home Work Convention, 1996 (No. 177) 
C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) 
C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) 
R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (työaikadirektiivi)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Arbertstidslag 1982:673

Norja

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), Kapittel 10, Arbeidstid. LOV-2005-06-17-62 

Saksa

Arbeitszeitsgesetz (ArbZG)

Englanti ja Wales (Iso-Britannia)

The Working Time Regulations 1998 (No. 1833)
The Working Time (Amendment) Regulations 2003 (No. 1684)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Työaikalaki / Markus Äimälä. Päivitettävä teos. – Luettavissa Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalakiuudistus – uhka vai mahdollisuus yrityksille? / Matleena Engblom. Julkaisussa Liikejuridiikka, 2017:3, s. 62–67. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Työ- ja varallaoloajan välisestä suhteesta – erityisesti lain muutostarpeiden näkökulmasta / Jaana Paanetoja. Edilex-sarja 2017/6.  – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikamuodon muuttamisesta / Seppo Koskinen. Edilex-sarja 2016/11. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Osa-aikatyön juridiikka / Jaana Paanetoja – Heli Tikkanen. Helsinki : Talentum Pro, 2016. 330 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa – Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työlainsäädännön ajantasaisuus, digitaaliset työmarkkinat ja työn tekeminen aikapankin jäsenenä / Jaana Paanetoja. Edilex-sarja 2016/4. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalaki käytännössä / Harri Hietala, Harri ja Keijo Kaivanto. 4., uudistettu painos. Helsinki : Talentum 2014. 342 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalainsäädäntöön liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

​Muuta aineistoa

Työneuvoston lausuntoja työaikalain soveltamisesta ja tulkinnasta. Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleissitovat työehtoehtosopimukset Finlex-palvelussa

Työsuojeluhallinto. Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta, muun muassa työaika

Työterveyslaitos

Selkeät pelisäännöt nollatuntisopimuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.12.2017.

Työaikalaki on sadan vuoden menestystarina / Sami Turunen. Lakimiesuutiset nro 8 (2017 ), s. 42–45. Artikkeli työaikalain kehityksestä. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, lokakuu 2017, päivitetty 14.2.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi