Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Työaikalain kokonaisuudistus

Työaikalain kokonaisuudistus

Nykyinen työaikalaki on vuodelta 1996. Elinkeinorakenteen muutokset, yritysten kansainvälinen ja kotimainen toimintaympäristö sekä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tästä syystä voimassa oleva lainsäädäntö on päivitettävä vastaamaan nykypäivän tarpeita.  

Pääperiaatteiden osalta lakiuudistuksessa on tarkoitus pidättäytyä voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa. Merkittävin uudistus olisi joustotyöaika ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelisi tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. 

Säädöshanke perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Työaikalain kokonaisuudistusta selvittänyt kolmikantainen työryhmä sai mietintönsä valmiiksi kesäkuun lopussa 2017. Lausuntokierros työryhmän esityksestä uudeksi työaikalaiksi päättyi 1.9.2017. Lausuntoja annettiin yhteensä 79 taholta. Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018) annettiin 27.9.2018. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä (työaikalaki ja vuosilomalaki) TEM043:00/2016

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – työaikalaki. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työelämä, 32/2017

HE työaikalaiksi TEM010:00/2018

Lausunnot

Lakiluonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työaikaa koskeva sääntely työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lainsäädännön arviointineuvosto 12.6.2018. VNK/879/32/2018.

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 961/2014:
Työajan joustavuuden lisääminen työelämässä / Antti Kaikkonen (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 337/2015:
Ilman kiinteää toimipaikkaa työskentelevän työajasta / Anna Kontula (vas)

Hallituksen esitys HE 158/2018 eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin 27.9.2018. Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen vertailu hallituksen esitysluonnoksessa on sivuilla 2944.

Euroopan neuvoston sopimus: Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 80/2002) 2 artikla, Oikeus oikeudenmukaisiin työehtoihin

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työaikaa koskevia sopimuksia ja suosituksia

C014 – Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) 
C047 – Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) 
C149 – Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) 
C175 – Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175) 
C177 – Home Work Convention, 1996 (No. 177) 
C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) 
C189 – Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)
R201 – Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (työaikadirektiivi)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Arbertstidslag 1982:673

Norja

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), Kapittel 10, Arbeidstid. LOV-2005-06-17-62

Saksa

Arbeitszeitsgesetz (ArbZG)

Englanti ja Wales (Iso-Britannia)

The Working Time Regulations 1998 (No. 1833)
The Working Time (Amendment) Regulations 2003 (No. 1684)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Työaikalaki / Markus Äimälä. Päivitettävä teos. – Luettavissa Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalakiuudistus – uhka vai mahdollisuus yrityksille? / Matleena Engblom. Julkaisussa Liikejuridiikka, 2017:3, s. 62–67. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Kauppakamari Tieto -palvelussa.

Työ- ja varallaoloajan välisestä suhteesta – erityisesti lain muutostarpeiden näkökulmasta / Jaana Paanetoja. Edilex-sarja 2017/6. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikamuodon muuttamisesta / Seppo Koskinen. Edilex-sarja 2016/11. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Osa-aikatyön juridiikka / Jaana Paanetoja – Heli Tikkanen. Helsinki : Talentum Pro, 2016. 330 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa – Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työlainsäädännön ajantasaisuus, digitaaliset työmarkkinat ja työn tekeminen aikapankin jäsenenä / Jaana Paanetoja. Edilex-sarja 2016/4. – Elektroninen artikkeli on käytettävissä Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalaki käytännössä / Harri Hietala, Harri ja Keijo Kaivanto. 4., uudistettu painos. Helsinki : Talentum 2014. 342 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työaikalainsäädäntöön liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

”Erittäin raskas työmuoto” – Uusi työaika kymmenille tuhansille työntekijöille huolettaa liittoja. Teppo Ovaskainen, Uusi Suomi 28.9.2018

Hallituksen esitys työaikalaiksi pettymys. EK:n uutinen 27.9.2018

SAK uudesta työaikalaista: Positiivista työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. SAK:n uutinen 27.9.2018

Työministeri Lindström: Lisää mahdollisuuksia sopia työajasta työpaikoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.9.2018

Arviointineuvosto: Työaikalain vaikutukset kuvattu hyvin, sukupuoli- ja talousvaikutuksissa kuitenkin tarkennettavaa. Valtioneuvoston kanslian uutinen, 12.6.2018

Näin suomalaisten työajat voivat muuttua – HS kokosi 5 tärkeintä uudistusta, joita hallitus esittää kiisteltyyn työaikalakiin. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 23.5.2018

STTK: Työaikalain uudistus osin onnistunut, jaksotyön laajentaminen ei tyydytä. STTK:n tiedote 21.5.2018

Luonnos uudesta työaikalaista lainsäädännön arviointineuvostoon. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.5.2018

Kuka saa sopia työehdoista? Koskevatko asiantuntijoita työaikasäädökset? Tästä on kyse työaikalain uudistamisesta sukeutuneessa kiistassa. Marjukka Liiten, Helsingin Sanomat 10.4.2018

Hallitus ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, kuka saa sopia työehdoista paikallisesti – suuri lakihanke on jäänyt jumiin yksityiskohtiin. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 31.3.2018

Työaikalaista saa aina riidan aikaan. Helsingin Sanomat 30.3.2018

Työaikalaki jumittaa – Oletko sinäkin tulevaisuudessa asiantuntija, saatko enää lisiä ja ylityökorvausta? Terhi Toivonen, Yle Uutiset 13.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut työaikalain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun aikataulun. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.9.2017

Työaikalain uudistaminen on hyvä idea, mutta sitä ei voi tehdä työsuojelun kustannuksella. Aamulehti 17.7.2017

Työaikalakia ei tule uudistaa mietinnön pohjalta. Elinkeinoelämän keskusliiton tiedote 7.7.2017

EK, SAK, STTK, Akava – Kaikki järjestöt jättivät eriävän mielipiteen hallituksen työaikalaista. Uusi Suomi 7.7.2017

Ministeri Lindström: Olen pettynyt, ettei työaikalakityöryhmä ollut yksimielinen. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.7.2017

Esitykset työaikalaista ja nollatuntisopimuksista lausunnoille. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.7.2017

Pian työtä voidaan ehkä teettää pitempään, joustavammin ja vapaammin – tällainen olisi työaikalain uudistus, johon kukaan ei tunnu olevan tyytyväinen. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat. 29.6.2017

Työaikalaki uudistettava perheystävällisemmäksi. SAK:n tiedote 19.3.2017

​Muuta aineistoa

Työneuvoston lausuntoja työaikalain soveltamisesta ja tulkinnasta. Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleissitovat työehtoehtosopimukset Finlex-palvelussa

Työsuojeluhallinto. Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta, muun muassa työaika

Työterveyslaitos

Selkeät pelisäännöt nollatuntisopimuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.12.2017.

Työaikalaki on sadan vuoden menestystarina / Sami Turunen. Lakimiesuutiset nro 8 (2017 ), s. 42–45. Artikkeli työaikalain kehityksestä. Lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, lokakuu 2017, päivitetty 3.10.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi