Yksityistielain kokonaisuudistus

Laki yksityisistä teistä (358/1962) aiotaan uudistaa vastaamaan kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muuttumisen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeita.

Uudella yksityistielailla selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja rahoituksen suhteen. Avustusten jakaminen yksityisteille siirrettäisiin valtiolta maakunnille. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin muille viranomaisille. 

Lakiuudistuksen tavoitteena on selkeä, joustava ja nykypäivän tarpeisiin vastaava laki yksityisistä teistä, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla. Lakihanke tukee hallituksen norminpurkutavoitetta ja säädösten sujuvoittamista.

Lakihanketta valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Hallituksen esitys uudeksi yksityistielaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017. Yksityistielaki ja siihen liittyvät lait tulisivat voimaan vuoden 2018 alusta.

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 19/2004: Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta / Toimi Kankaanniemi (kd ym.) 

Suullinen kyselytunti SKT 53/2009: Yleisten teiden muuttaminen yksityisteiksi / Hoskonen, Hannu (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 627/2010: Yksityistielain ristiriitaisuus perustuslain kanssa / Timo V. Korhonen (kesk) 

Kirjallinen kysymys KK 53/2011: Yksityisteiden rahoitus / Katri Komi (kesk) 

Kirjallinen kysymys KK 1213/2014: Yksityistiekuntien verokohtelu / Anne Kalmari (kesk)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 25.1.2017. Ks. muiden maiden lainsäädännöstä s. 5–8.

Ruotsi

Anläggningslag (1973:1149)

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ruotsissa ei ole erillistä yksityistielakia.

Tanska

Lov om private fællesveje, nr 1537 af 21/12/2010 

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ympäristöoikeus / Kuusiniemi Kari, Ekroos, Kumpula Anne, Vihervuori Pekka: Ympäristöoikeus. Sanoma Pro 2013. Ks. s. 1116–1141. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Ympäristöoikeus-teos on luettavissa myös Fokus-palvelussa kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan sisäverkossa, ks. luku V.3.

Tiekunta ja tieosakas : yksityisteiden hallinnon ja kunnossapidon perusteet / Esko Hämäläinen. Suomen tieyhdistys 2015.

Drift och underhåll av enskilda vägar / Trafikverket, Publikation 2012:141 

Yksityisiin teihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Yksityistielain kokonaisuudistus Otakantaa-palvelussa (kysely päättynyt, 155 vastausta)

sisällöllinen toimitus: Marja Autio, toukokuu 2017, päivitetty 7.7.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi