Yksityistielain kokonaisuudistus

Laki yksityisistä teistä (358/1962) uudistetaan vastaamaan kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muuttumisen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeita.

Uudella yksityistielailla selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja rahoituksen suhteen. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin muille viranomaisille. 

Lakiuudistuksen tavoitteena on selkeä, joustava ja nykypäivän tarpeisiin vastaava laki yksityisistä teistä, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan varsinkin maaseudulla. Lakihanke tukee hallituksen norminpurkutavoitetta ja säädösten sujuvoittamista.

Hallituksen esitys HE 147/2017 eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.10.2017. Tätä esitystä täydentämään ja selkeyttämään annettiin 2.3.2018 Hallituksen esitys HE 11/2018 eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017) täydentämisestä. Täydentävällä hallituksen esityksellä ehdotetaan muun muassa poistettavaksi maakuntauudistusta koskevat kirjaukset yksityistielakiehdotuksesta. Maakuntauudistukseen liittyvät muutokset ehdotettuun yksityistielakiin olisi tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2018. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan jo 1.1.2019.

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 19/2004: Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta / Toimi Kankaanniemi (kd ym.)

Suullinen kyselytunti SKT 53/2009: Yleisten teiden muuttaminen yksityisteiksi / Hoskonen, Hannu (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 627/2010: Yksityistielain ristiriitaisuus perustuslain kanssa / Timo V. Korhonen (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 53/2011: Yksityisteiden rahoitus / Katri Komi (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 1213/2014: Yksityistiekuntien verokohtelu / Anne Kalmari (kesk)

Hallituksen esitys HE 147/2017 eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 19.10.2017.

Lähetekeskustelussa 25.10.2017 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys HE 11/2018 eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017) täydentämisestä.

Lähetekeskustelussa 6.3.2018 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely jatkuu yhdistettynä asiaan HE 147/2017.

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 10/2018, 21.3.2018

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 7/2018, 12.4.2018

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 5/2018, 26.4.2018

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 10/2018, 4.5.2018

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 13/2018, 6.6.2018

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 13.06.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 147/2017 ja HE 11/2018 sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 147/2017 sisältyvien 2.–10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 25.1.2017. Ks. muiden maiden lainsäädännöstä s. 5–8.

Ruotsi

Anläggningslag (1973:1149)

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Ruotsissa ei ole erillistä yksityistielakia.

Tanska

Lov om private fællesveje, nr 1537 af 21/12/2010 

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ympäristöoikeus / Kuusiniemi Kari, Ekroos, Kumpula Anne, Vihervuori Pekka: Ympäristöoikeus. Sanoma Pro 2013. Ks. s. 1116–1141. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. – Ympäristöoikeus-teos on luettavissa myös Fokus-palvelussa kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan sisäverkossa, ks. luku V.3.

Tiekunta ja tieosakas : yksityisteiden hallinnon ja kunnossapidon perusteet / Esko Hämäläinen. Suomen tieyhdistys 2015.

Drift och underhåll av enskilda vägar / Trafikverket, Publikation 2012:141 

Yksityisiin teihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Yksityistielain kokonaisuudistus Otakantaa-palvelussa (kysely päättynyt, 155 vastausta)

Hankkeen uutisointia

Yksityistielain uudistus tukee tieverkon kehittämistä ja ylläpitoa. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 19.10.2017

Yksityistielaki uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 19.10.2017

Arviointineuvosto: Yksityistielain vaikutusarvio jäänyt pintapuoliseksi. VN:n uutinen 19.6.2017

Berner: Tieyhdistyksen ehdotus tielautakunnista ei olisi tavoiteltua byrokratian purkua. Jouko Kyytsönen, Maaseudun tulevaisuus 10.2.2017

Yksityistielaki muuttuu – kustannukset nousevat roimasti. Jouko Kyytsönen, Maaseudun tulevaisuus 7.2.2017

Osakkaiden oikeusturva koetuksella - Yksityisteiden toimintaympäristö muuttuu. Tieyhdistyksen uutinen 6.2.2017 

Ministeriön esityksellä yksityistielaki uusiksi: Tielautakunnat historiaan ja ulkopuolisten käyttö luvanvaraiseksi. Terhi Pape-Mustonen, Maaseudun tulevaisuus 26.1.2017

Yksityistielain uudistuksella selkiytetään vastuita ja turvataan liikkumisen edellytyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 25.1.2017

Yksityistielain uudistuksesta pyydetään lausuntoja. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 25.1.2017

Yksityistielakia uudistetaan: Kuntien vastuuta yksityistieasioissa rajattava. Kuntaliiton ja Tieyhdistyksen tiedote 29.12.2016

sisällöllinen toimitus: Marja Autio, toukokuu 2017, päivitetty 14.6.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi