Asiantuntijan kuuleminen valiokunnassa

​Valiokunta kuulee pääsääntöisesti useita asiantuntijoita. Asian valmistellut ministeriö vastaa asian esittelystä ja muut asiantuntijat voivat keskittyä omien näkemystensä esittämiseen ja perustelemiseen.

Asiantuntijakutsu sisältää tarkemmat ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumisesta ja saapumisesta sekä mahdollisesti myös muita asia- ja valiokuntakohtaisia lisäohjeita. Tarkempia ohjeita voi tarvittaessa tiedustella myös kutsussa mainitulta taholta.

Asiantuntijan on syytä ottaa huomioon, onko hän kuultavana ns. mietintövaliokunnassa vai lausuntovaliokunnassa, joka antaa mietintövaliokunnalle lausunnon omalta toimialaltaan. Jos kyseessä on lausuntovaliokunta, on asiantuntijalausunnossa syytä keskittyä sen toimialan asioihin.

Asiantuntijalausunto on aiheellista laatia kirjallisena ja toimittaa etukäteen sähköisenä asiantuntijakutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Näin asiantuntijalausunto voidaan jakaa ennalta valiokunnan jäsenille. Valiokunnan kokouksessa asiantuntija voi viitata jaettuun lausuntoon ja suullisesti lyhyesti (n. 5 – 10 min.) esittää sen pääkohdat. Mahdolliset muutosehdotukset perusteluineen on tärkeää esittää selkeästi kirjallisessa lausunnossa. Asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen valiokunnan jäsenet esittävät asiantuntijoille kysymyksiä ja asiantuntijat voivat kommentoida toistensa lausuntoja. Jos valiokunta pyytää asiantuntijalta lisäselvitystä, se voidaan toimittaa kirjallisena kuulemistilaisuuden jälkeen.

Asiantuntijalausunnon esittämisen yhteydessä on mahdollista käyttää AV-laitteita. Myös esitettävä materiaali on hyvä toimittaa etukäteen kutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Valiokunnan kokousta avustava valiokunta-avustaja auttaa kokoustilanteessa esitykseen liittyvissä järjestelyissä.

Valiokunnat käsittelevät kokouksessaan yleensä monia asioita. Asiantuntijoiden kuulemisajat pyritään porrastamaan kunkin asian arvioidun käsittelyajan mukaan. Aikataulun viivästymiseen on kuitenkin aiheellista varautua.


 

Korvaukset ja palkkiot

Asiantuntijalle korvataan matkakustannukset ja hänelle suoritetaan päiväraha valtion matkustussäännön mukaisesti, jos kustannuksia ei muutoin korvata hänelle. Matkakustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Matkalaskuun, josta ilmenevät matkalle lähtöaika, matkareitti ja matkalta paluuaika, liitetään alkuperäiset tositteet julkisen kulkuneuvon käytöstä. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä maksetaan vain siltä osin kuin julkista liikenneyhteyttä ei ole tai sen käyttö on ajankäytöllisesti erityisen hankalaa. Jos omaa autoa käytetään muussa tapauksessa, maksetaan korvaus halvimman julkisen kulkuneuvon taksan mukaan. Korvausta ei makseta menetetystä ansiosta. Hakemus liitteineen toimitetaan asianomaisen valiokuntakanslian sihteerille.

Eduskunta maksaa asiantuntijakäyntiin liittyvät majoituskulut vain silloin, kun kuuleminen tapahtuu sellaiseen aikaan esimerkiksi varhain aamupäivällä, ettei tulo- ja paluumatka ole saman päivän aikana mahdollinen. Majoituskulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen kutsun lähettäneen valiokunnan kanssa.

Tieteelliselle tai muulle erityisasiantuntijalle maksetaan valiokunnalle annetusta kirjallisesta lausunnosta kohtuullinen palkkio laskun perusteella. Palkkiota ei makseta virkamiehelle, jota kuullaan asiantuntijana virkansa puolesta, eikä sellaiselle asiantuntijalle, jota kuullaan jonkin järjestön tai muun yhteisön edustajana.

Sivua päivitetty 19.9.2019