Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 16/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
HaVM 15/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
HaVM 14/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 17/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
HaVL 16/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
HaVL 15/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
HaVE
52
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 22.10.2020 klo 11.45
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-322740
OSA; EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Sisäministeriön selvitys toimenpiteistä sisäisen turvallisuuden selontekomietinnön (HaVM 5/2017 vp) johdosta
Valiokunnan oma asia
Todetaan, että sisäministeriö toimittaa hallintovaliokunnalle selvityksen toimenpiteistä sisäisen turvallisuuden selontekomietinnön (HaVM 5/2017 vp) johdosta valiokunnan tiistaina 3.11.2020 klo 12.15 pidettävään epäviralliseen etäkokoukseen. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: PeVL 34/2020 vp. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta komission delegoiduksi asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 muuttamiseksi koskien operatiivisten henkilötietojen ryhmiä ja niitä rekisteröityjä ryhmiä, joiden operatiivisia henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan syyttäjäviraston asiakirja-aineiston hakemistossa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-315579
EU/OSA; Komission tiedonanto ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020–2025
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-324559
O_66_2020_SM_selvitys_lähete_22102020.pdf
Muu asiakirja EDK-2020-AK-324560
O_66_2020_SM_selvitys_liite_22102020.pdf
Merkitään saapuneeksi sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta. 
10
Alue- ja rakennepolitiikan (koheesiopolitiikka) uudistaminen ohjelmakaudelle 2021-2027
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323979
O 61/2020 vp HaV 22.10.2020 aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324239
O 61/2020 vp HaV 22.10.2020 aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Eduskunnan hallintovaliokunta pyytää työ- ja elinkeinoministeriöltä perustuslain 47 §:n 2 momentin nojalla kokonaisvaltaisen kirjallisen selvityksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelusta sekä siihen liittyvästä kansallisen ohjelmatyön valmistelusta. Selvityksessä pyydetään kuvaamaan uudistuskokonaisuuden sisältöä, valmistelun nykytilaa, avoimia kysymyksiä ja ongelmakohtia sekä merkitystä ja vaikutuksia Suomen kannalta. 
Merkitään, että alla mainittu asiantuntija on kuultu perjantaina 16.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
aluekehitysjohtaja
Johanna
Osenius
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Valiokunnan kannanotto:. 
11
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314706
EU/OSA; EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324106
E 106/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324107
E 106/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Joni Korpinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 16.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anne
Lamminmäki
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Joni
Korpinen
oikeusministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317342
EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324100
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324099
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324101
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324102
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-325465
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-325650
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-325648
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 16.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Mia
Luhtasaari
oikeusministeriö
liite
erityisasiantuntija
Roope
Jokinen
sisäministeriö
liite
poliisitarkastaja
Joni
Länsivuori
sisäministeriö
liite
13
Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324850
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324852
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324855
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324856
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324858
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325476
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 ylikonstaapeli, turvallisuusasiantuntija Matti Hirvonen, Kaakkois-Suomen poliisilaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324861
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 professori Mirjam Kalland Asiantuntijalausunto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 21.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa yhteiskokouksessa sivistysvaliokunnan kanssa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
opetusneuvos
Kristiina
Laitinen
Opetushallitus
liite
lakimies
Laura
Francke
Opetushallitus
puheenjohtaja
Antti
Ikonen
Suomen Rehtorit ry
koulutusasiainpäällikkö
Nina
Lahtinen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
vaikuttamisen asiantuntija
Katja
Asikainen
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
toiminnanjohtaja
Ulla
Siimes
Suomen Vanhempainliitto ry
liite
ylikonstaapeli, turvallisuusasiantuntija
Matti
Hirvonen
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
liite
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori
Jari
Sinkkonen
professori
Mirjam
Kalland
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-323348
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324416
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324415
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324413
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324412
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 puheenjohtaja Juha Parikka, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324547
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 puheenjohtaja Juha Parikka, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324420
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324548
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324418
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324421
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 20.10.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Hannu
Koivurinta
valtiovarainministeriö
liite
henkilöstöjohtaja
Kirsti
Pohjankukka
ulkoministeriö
liite
lakiasiainpäällikkö
Pekka
Syrjänen
Valtiokonttori
liite
puheenjohtaja
Juha
Parikka
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
liite
Ammattiliitto Pro ry
liite
Vastine 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324796
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324802
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324801
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324810
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 päällikkö, poliisineuvos Antti Pelttari, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324811
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325139
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 talousjohtaja Kari Kananen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325235
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 johtaja Taito Vainio, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325631
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325231
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325266
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325425
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Valtion pääsopijajärjestöt (Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325255
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325442
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 20.10.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Etäkuuleminen, sisäministeriön hallinnonala 
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
Etäkuuleminen, poliisitoimi 
poliisiylijohtaja
Seppo
Kolehmainen
Poliisihallitus
liite
päällikkö, poliisineuvos
Antti
Pelttari
suojelupoliisi
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
liite
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.00
talousjohtaja
Kari
Kananen
Maahanmuuttovirasto
liite
johtaja
Taito
Vainio
Hätäkeskuslaitos
liite
Tulli
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pelastusopisto
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Valtion pääsopijajärjestöt (Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry)
liite
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
17
Muut asiat
Kutsu Euroopan parlamentin oikeus- ja sisäasioiden sekä kansalaisvapauksien valiokunnalta (LIBE) parlamentaariseen valiokuntien väliseen etäkokoukseen oikeusvaltioperiaatteesta ja sitä koskevasta kertomuksesta tiistaina 10.11.2020 klo 15.15-16.45 ja 17.45-19.40 Suomen aikaa. 
18
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 23.10.2020 klo 11.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-21 18.49.23

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2020

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 43/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 51/2020 vp
Torstai 15.10.2020 klo 11.45—13.15
HaVP 50/2020 vp
Tiistai 6.10.2020 klo 12.15—14.00
HaVP 49/2020 vp
Torstai 1.10.2020 klo 11.45—13.00
HaVP 48/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 11.15—12.35
HaVP 47/2020 vp
Keskiviikko 15.7.2020 klo 11.00—11.45