Liikenne- ja viestintävaliokunta

​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi
LiVM 2/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
LiVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

 Uusimmat lausunnot

LiVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
LiVL 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
LiVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
LiVE
17
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 4.6.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Toimenpidealoite valtionyhtiö Postin toimipaikkojen sijoituspaikkojen tarkistamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
6
Valtioneuvoston selvitys: COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua;
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen lykkäämisestä Covid-19-pandemian vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus, jolla komissio pyytää neuvostoa valtuuttamaan komission ryhtymään neuvotteluihin YK:n merioikeusyleissopimuksen UNCLOSin alaisesta täytäntöönpanosopimuksesta koskien biodiversiteetin suojelua ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (ns. BBNJ-sopimus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303814
Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (BBNJ); neuvottelut uudesta monenvälisestä sopimuksesta
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 8/2020 vp - E 6/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-301835
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304681
HE 41/2020 vp LiV 28.05.2020 ylitarkastaja Veikko Vauhkonen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302474
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302473
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302471
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302468
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302467
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302462
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302463
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302477
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302472
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302470
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Pääesikunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302469
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302478
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302482
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-304668
HE 41/2020 vp LiV 28.05.2020 Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302479
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 FinnHEMS Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302461
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Wing Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302480
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302465
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Suomen ilmailuliitto - SIL Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-302466
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Suomen ilmailuliitto - SIL Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302464
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Suomen Moottorilentäjien Liitto ry Asiantuntijalausunto
HE 41/2020 vp LiV 28.05.2020 neuvotteleva virkamies Mira Karppanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Mira
Karppanen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
ylitarkastaja
Veikko
Vauhkonen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
maa- ja metsätalousministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
puolustusministeriö
liite
sisäministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Ilmatieteen laitos
liite
Poliisihallitus
liite
Pääesikunta
liite
Rajavartiolaitos
liite
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
liite
Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
liite
FinnHEMS Oy
liite
Wing
liite
Finanssiala ry
liite
Suomen ilmailuliitto - SIL
liite
Suomen Moottorilentäjien Liitto ry
liite
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Käydään yleiskeskustelu. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304738
HE 50/2020 vp LiV 04.06.2020 ylitarkastaja Monika Mutanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302608
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302605
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302606
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302656
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302607
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Pääesikunta Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304623
HE 50/2020 vp LiV 28.05.2020 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302609
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302610
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302614
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302616
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302618
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302619
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302620
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302621
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302657
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
HE 50/2020 vp LiV 04.06.2020 erityisasiantuntija Saara Luoko, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
HE 50/2020 vp LiV 04.06.2020 erityisasiantuntija Saara Luoko, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Saara
Luoko
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
ylitarkastaja
Monika
Mutanen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
puolustusministeriö
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Opetushallitus
liite
Poliisihallitus
liite
Pääesikunta
liite
Liikenneturva
liite
Datadrivers Oy
liite
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
liite
Autoalan Keskusliitto ry
liite
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
liite
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
liite
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry
liite
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry
liite
Linja-autoliitto
liite
Suomen Autokoululiitto ry
liite
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Ammattipätevyyskouluttajat ry
Liikenneopetus ry
Logistiikkayritysten Liitto ry
Käydään valmistava keskustelu. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Finavia Oyj
Finnair Oyj
Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
Lappeenrannan lentoasema
13
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
14
Muut asiat
15
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Viimeksi julkaistu 2020-05-29 07.40.49

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 23/2020

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 23—27/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 16/2020 vp
Perjantai 8.5.2020 klo 11.15—12.30
LiVP 15/2020 vp
Keskiviikko 1.4.2020 klo 11.15—12.55
LiVP 14/2020 vp
Torstai 26.3.2020 klo 12.00—12.47
LiVP 13/2020 vp
Tiistai 17.3.2020 klo 12.00—13.07
LiVP 12/2020 vp
Perjantai 13.3.2020 klo 11.15—12.03

 Puheenjohtaja

 

 

Suna Kymäläinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspxAri TorniainenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1452.aspxPekka AittakumpuKeskustan eduskuntaryhmä
Sandra Bergqvisthttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1406.aspxSandra BergqvistRuotsalainen eduskuntaryhmä
Seppo Eskelinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1430.aspxSeppo EskelinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Janne Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1454.aspxJanne HeikkinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Juho Kauttohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1444.aspxJuho KauttoVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jouni Kotiahohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1448.aspxJouni KotiahoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Johan Kvarnströmhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1398.aspxJohan KvarnströmSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Joonas Könttähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1446.aspxJoonas KönttäKeskustan eduskuntaryhmä
Sheikki Laaksohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1426.aspxSheikki LaaksoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Matias Marttinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1265.aspxMatias MarttinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jenni Pitkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1449.aspxJenni PitkoVihreä eduskuntaryhmä
Mirka Soinikoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1416.aspxMirka SoinikoskiVihreä eduskuntaryhmä
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ano Turtiainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1427.aspxAno TurtiainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Paula Werninghttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1429.aspxPaula WerningSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tiina Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1401.aspxTiina EloVihreä eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eveliina Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1390.aspxEveliina HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Hanna Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1424.aspxHanna HolopainenVihreä eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eeva Kallihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1412.aspxEeva KalliKeskustan eduskuntaryhmä
Marko Kilpihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1432.aspxMarko KilpiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pia Lohikoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1399.aspxPia LohikoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspxJari MyllykoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Veijo Niemihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1418.aspxVeijo NiemiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ilmari Nurminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspxIlmari NurminenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mikko Ollikainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1441.aspxMikko OllikainenRuotsalainen eduskuntaryhmä
Jouni Ovaskahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1422.aspxJouni OvaskaKeskustan eduskuntaryhmä
Raimo Piirainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1051.aspxRaimo PiirainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspxJari RonkainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Riikka Slunga-Poutsalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1393.aspxRiikka Slunga-PoutsaloPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Mika Boedeker, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
Puh. 09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
Puh. 09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, valiokuntakanslian sihteeri
Puh. 09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, valiokunta-avustaja (Kokoustekniset tehtävät)
Puh: 09 432 2075

 Yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2083
LiV(at)eduskunta.fi