Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 3/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
19
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 15.4.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
(perusmuistio)
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
maa- ja metsätalousministeriö
ympäristöministeriö
Luonnonvarakeskus
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
WWF Suomi
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290824
Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamista koskeva ehdotus
(UJ 5/2020 vp, perusmuistio)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294428
Komission ehdotus kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamiseksi
(UJ 8/2020 vp, perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 5/2020 vp - U 66/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiantuntijan kuuleminen etäyhteyksien välityksellä. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Harri
Kukka
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
Luonnonvarakeskus
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
WWF Suomi
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on pp.kk.vvvv 
Viimeksi julkaistu 2020-04-03 16:58:35

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 16—24/2020

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 16/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 18/2020 vp

Perjantai 3.4.2020 klo 9.30—12.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 17/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.30—10.50

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 16/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 9.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 15/2020 vp

Torstai 12.3.2020 klo 10.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 14/2020 vp

Tiistai 10.3.2020 klo 10.00—12.15

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Tuire Taina, valiokuntaneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 475 3602, 09 432 2195 

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Danita Suonsilta, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4962

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi