​​

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli EU:n ja UK:n sopimuksista ja talousasioistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-EUn-ja-UKn-sopimuksista-ja-talousasioista.aspxSuuri valiokunta keskusteli EU:n ja UK:n sopimuksista ja talousasioista2021-01-15T12:40:00Z
COSAC-kokouksen aiheena EU:n taloudellinen elpyminen pandemiastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-kokouksen-aiheena-EUn-taloudellinen-elpyminen-pandemiasta.aspxCOSAC-kokouksen aiheena EU:n taloudellinen elpyminen pandemiasta2021-01-11T12:00:00Z
Suuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kasitteli-eun-ja-ukn-uutta-suhdetta-koskevien-sopimusten-valiaikaista-soveltamista.aspxSuuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamista2020-12-28T14:30:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 9/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 8/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 7/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen) EU:n elpymispaketti, Eurooppa-neuvosto 17. - 18.7.2020

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
50
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 15.1.2021 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet kannanotot
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 47/2020 vp (U 43/2020 vp) 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanotto: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 28/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokuntien kannanotot tiedoksi valtioneuvostolle. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 25/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Saapuneet U-asiat
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341019
EU; Terveys; Komission tiedonanto terveysunionista ja Euroopan lääkestrategiasta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: OSA/E-KIRJE; EU-puheenjohtajamaan keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi hallintovaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341866
Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
14
Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341887
EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
15
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342230
Ehdotus Suomen kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343465
EU: AV-palvelut; Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma - kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344014
Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma -kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
20
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-344730
EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat täytäntöönpanopäätökset
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi hallintovaliokuntaan. 
21
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Asia lähetetään työjaostoon valmisteltavaksi. 
Vaiteliaisuuden lakkaaminen
22
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343542
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
Todetaan, että asiassa annettu vaiteliaisuusmääräys on rauennut. 
Saapuneet jatkokirjelmät
23
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (ensivaiheen talouskumppanuussopimukset, EPA)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp. 
24
Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen kahdenvälisten suhteiden insitutionaalista kehystä koskevasta Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimuksesta
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341905
EU:n ja Sveitsin välisen IFA-sopimuksen tilanne
Jatkokirjelmä EJ 25/2020 vp - E 171/2013 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmä. 
25
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi ns. pakollisesta avoimuusrekisteristä
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä E 21/2017 - EJ 27/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan jatkokirjelmä E 21/2017 - EJ 27/2020 vp. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp. 
27
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp. 
28
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
Jatkokirjelmä UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
29
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 
30
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 22/2020 vp - E 116/2017 vp 
31
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 23/2020 vp - A 11/2018 vp 
32
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
33
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 140/2020 vp 
34
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 134/2020 vp 
35
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
36
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Selvitysasiat
37
Euroryhmän videokokous 16.12.2020; tilannekatsaus
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-343728
Euroryhmän videokokous 16.12.2020
Valmistelu 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 
Merkitään raportti saapuneeksi: "Euroryhmän videokokous 16.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
38
Valtovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 19.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 
Merkitään selvitys saaduksi. 
39
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Esityslistan liite EDK-2021-AK-345203
pöytäkirja 28.12.2020.pdf
Jatkokirjelmä UJ 50/2020 vp - U 55/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa maanantaina 28.12.2020: 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:Johannes Leppo, lainsäädäntöneuvos, VNKTuuli Kainulainen, EU-erityisasiantuntija, VNKPilvi-Elina Kupias, ministerin erityisavustajaVNKKristiina Kauppinen, vastuuvirkamies, Brexitin ja Turkin kauppapoliittiset näkökohdat, UM 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 50/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävänä on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan. Määräaika: 16.2.2021. 
Jatkokirjelmä UJ 52/2020 vp - U 55/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 52/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävän on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan. Määräaika: 16.2.2021. 
40
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 
Merkitään raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
41
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 18.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 
Merkitään selvitys saaduksi. 
42
Opetusministerien epävirallinen videokokous 22.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Aiemmat selvitysasiat
43
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342438
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_raportti_EUN_151_2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342439
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat fi_EUN_151_2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342440
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat sv_EUN_151_2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342441
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat en_EUN_151_2020.pdf
Raportointi 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa keskiviikkona 16.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
44
Eurohuippukokous 11.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-342575
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342576
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät su.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342577
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät ru.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342578
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät en.pdf
Raportointi 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa keskiviikkona 16.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
45
Epävirallinen energiaministereiden videokokous 14.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Kirjallinen menettely: 11.12.2020. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
46
Maatalous- ja kalastusneuvosto 15.-16.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
47
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 14.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Kirjallinen menettely: 11.12.2020. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
48
Ympäristöneuvosto 17.12.2020 Brysselissä
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Kirjallinen menettely: 11.12.2020. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
49
Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 16.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-333270
Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 16.11.2020
Raportointi 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
50
Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokoukset 30.11.2020, Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Kirjallisen menettelyn raportoinnit
51
Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 13.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-324206
EU/TSTK/Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 13.10.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"EU/TSTK/Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 13.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
52
Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 28.9.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-321932
Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 8.10.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 8.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
53
Televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-326944
EU-televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"EU-televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
54
Euroopan unionin neuvoston kokous 23.10.2020 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-329590
Ympäristöneuvosto 23.10.2020 Luxembourg
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
55
Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 29.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-327824
Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 29.10.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 29.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
56
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-340633
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020 ". 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
57
Kilpailukykyministereiden epäviralliset videokokoukset 19.11.2020 (sisämarkkinat, teollisuus) ja 20.11.2020 (avaruus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-335371
Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (sisämarkkinat, teollisuus) 19.11.2020
EUN-raportti EDK-2021-AK-344980
Epävirallinen kilpailukykyministerien kokous (avaruus) sekä EUn ja ESAn avaruusneuvoston kokous 20.11.2020 .pdf
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (sisämarkkinat, teollisuus) 19.11.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
58
Tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-337257
EU; EU:n tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"EU; EU:n tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
59
Kehitysministerien epävirallinen videokokous 23.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-335913
Raportti eduskunnalle - Epävirallinen EU:n kehitysministerikokous 23.11.2020 videoyhteydellä
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
60
EU:n kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (tutkimus, innovaatiot) 27.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-338633
Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatiot) videokokous 27.11.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatiot) videokokous 27.11.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
61
Epävirallinen terveysministereiden videokokous 2.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-342035
EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (terveysunioni ja lääkestrategia) 2.12.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (terveysunioni ja lääkestrategia) 2.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
62
Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 3.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-340628
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto 3.12.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto 3.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
63
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministereiden epävirallinen videokokous 30.11.-1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-340086
EU; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden videokokous 30.11.–1.12.
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"EU; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden videokokous 30.11.–1.12. ". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
64
Epävirallinen kaupunkiasioista ja alueellisesta koheesiosta vastaavien ministereiden videokokous 30.11. – 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-338825
Epävirallinen ministerikokous, alueellinen koheesio ja kaupunkiasiat 30.11.-1.12.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi:"Epävirallinen ministerikokous, alueellinen koheesio ja kaupunkiasiat 30.11.-1.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
65
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2021-AK-345183
Toissijaisuusasioiden_lista_15.1.2021.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
66
Muut asiat
67
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.2.2021 klo 13.30. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-15 10.40.18

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 2/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 2—30/2021 (luonnos; muutokset mahdollisia)

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 50/2020 vp

Perjantai 15.1.2021 klo 12.00—13.40

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 49/2020 vp

Keskiviikko 9.12.2020 klo 11.30—12.18

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 48/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 13.30—15.25

Valtiopäiväasiakirja
SuVtJP 2/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 13.00—13.50

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 47/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 13.30—16.11