Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa -tilasto : käyttäjän käsikirja

Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa -tilasto : käyttäjän käsikirja / Tilastokeskus & Tulevaisuusvaliokunta. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2023. 131 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4/2022.

​​Tulevaisuusvaliokunta on viime vuosina ottanut monessa eri yhteydessä kantaa siihen, että poliittisen päätöksenteon tueksi tarvitaan uusia mittareita ja arviointimenetelmiä. Valiokunta on myös edellyttänyt julkaisuissaan, lausunnoissaan ja mietinnöissään, että politiikkajohdonmukaisuutta ja poliittisten päätösten vaikutuksia on arvioitava paremmilla työkaluilla.

Tulevaisuusvaliokunta tilasi Tilastokeskukselta keväällä 2021 selvityksen Arvonlisäpohjaisen ulkomaankauppatilastoinnin kehittäminen kuvaamaan kestävää kasvua ja tukemaan kestävän kasvun siirtymää. Selvityksen tavoitteena oli pilotoida uutta tilastointimenetelmää ja tuottaa samalla arvonlisäpohjaisen ulkomaankauppatilaston käyttäjän käsikirja, jonka avulla uusi tilasto voidaan saattaa laajempaan käyttöön. Kyseinen käsikirja esipuheineen muodostaa tämän julkaisun pääosan. Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppatilasto (Trade in Value Added, TiVa-tilasto) on kehitetty kuvaamaan globalisaation vaikutusta yhteiskuntaan. Siinä, missä aiemmin tilastoitiin, miten paljon, mitä ja minkä arvoisia tuotteita Suomesta viedään ja tänne tuodaan, uudella tilastolla pystytään tarkastelemaan tarkemmin, mikä on ulkomaankaupan merkitys Suomelle, kun kauppaa käydään pitkissä ja useisiin maihin ulottuvissa arvoketjuissa.

​Teos verkkojulkaisuna (pdf) ​

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin. ​ 

Julkaistu 18.1.2023 8.50
Muokattu 26.1.2023 10.36