Jakamistalous ja alustatyö

Jakamistalous ja alustatyö. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. 60 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2018.

Hallituksen tulevaisuuselonteon aiheena tällä vaalikaudella on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt tällä vaalikaudella mietinnöissään, lausunnoissaan ja raporteissaan erityisesti työn tulevaisuutta. Yksi valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esille nousseista, työn tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä on jakamistalous ja sen suhde alustojen kautta tehtävään työhön.

Työnsä tueksi valiokunta tilasi Yrkeshögskolan Arcadalta tutkija, yliopettaja, dosentti Mats Nylundilta selvityksen aiheesta Jakamistalous ja alustatyö. Selvityksessä vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä on jakamistalous? Mikä on jakamistalouden suhde rinnakkaisiin käsitteisiin kuten alustatalous, keikkatalous ja yhteistoimintatalous? Miltä näyttää jakamistalouden leviäminen Suomessa, mitkä ovat jakamistalouden sektorit ja muodot ja ketkä ovat jakamistalouden kentän toimijoita? Mitä jakamistalous merkitsee työelämän, työsuhteiden ja yrittäjyyden kannalta? Miten laajasta ilmiöstä on kyse?

Raportti koostuu tutkija Mats Nylundin selvityksestä sekä eri alojen asiantuntijoiden sen pohjalta laatimista politiikkasuosituksista. Projektin yhteydessä järjestetyn asiantuntijatyöpajan lopputulemista ehkä radikaalein on ehdotus kokonaisuudistuksesta, jossa lait tulonsiiroista ja ansiotuloista koottaisiin yhden "toimeentulokaaren" alle. Ehdotuksen taustalla on huomio siitä, että jo nyt lähes kaikki suomalaiset saavat elämänsä aikana sekä tulonsiirtoja että työtuloja — hyvin monet myös samanaikaisesti. Koska näitä toimeentulon lähteitä jatkuvasti suhteutetaan toisiinsa, on tämä mielekästä huomioida myös lainsäädännössä.

Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 22.10.2018 10.25
Muokattu 23.10.2018 15.15