​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 14/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
VaVM 13/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
VaVM 9/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

VaVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
VaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
VaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
VaVE
39
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 24.9.2020 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä(omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unioninomien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseenperustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
Ennakkokäsittely 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän UJ 24/2020 vp osalta. 
Etäkuuleminen  
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
budjettineuvos
Seija
Kivinen
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 
Viimeksi julkaistu 2020-09-21 14.44.09

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—51/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 38/2020 vp
Perjantai 18.9.2020 klo 11.30—11.47
VaVP 37/2020 vp
Perjantai 11.9.2020 klo 11.30—11.45
VaVP 36/2020 vp
Keskiviikko 2.9.2020 klo 12.00—12.59
VaVP 35/2020 vp
Tiistai 14.7.2020 klo 12.00—15.10
VaVP 34/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo 10.00—10.30