​​​​​​

​Toissijaisuusasiat

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 128/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä gigabittitason sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja direktiivin 2014/61/EU kumoamisesta (gigabittiinfrastruktuurisäädös)

Valtiopäiväasia
TS 127/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun direktiivin (EU) 2015/413 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 126/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS erityisistä säännöistä, jotka koskevat vähittäiskaupan tavaroiden, istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenperunoiden ja maa- tai metsätalouskäytössä olleiden koneiden ja ajoneuvojen tiettyjen lähetysten tuloa Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista sekä tiettyjen lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja Pohjois-Irlantiin

Valtiopäiväasia
TS 125/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, jotka on tarkoitus saattaa Pohjois-Irlannin markkinoille, koskevista erityissäännöistä

Valtiopäiväasia
TS 124/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Pohjois Makedonian tasavallalle

Valtiopäiväasia
TS 123/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 98/24/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lyijyn ja sen epäorgaanisten yhdisteiden sekä di isosyanaattien raja-arvoista

Valtiopäiväasia
TS 122/2022 vp

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU)2019/1020 ja direktiivin (EU) 2019/904 muuttamisesta sekä direktiivin 94/62/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 121/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2019/1009 muuttamisesta EU lannoitevalmisteiden digitaalisten tuoteselosteiden osalta

Valtiopäiväasia
TS 120/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtiopäiväasia
TS 119/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 118/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen (EU) 2022/563 muuttamisesta Moldovan tasavallalle myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun määrän osalta

Valtiopäiväasia
TS 117/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta digiajan edellyttämien alv-alan hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen osalta

Valtiopäiväasia
TS 116/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS matkustajien ennakkotietojen (API-tiedot) keräämisestä ja siirtämisestä ulkorajavalvonnan tehostamiseksi ja helpottamiseksi, asetuksen (EU) 2019/817 ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 2004/82/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 115/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS matkustajien ennakkotietojen keräämisestä ja siirtämisestä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten sekä asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 114/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverosääntöjen mukauttamiseksi digiaikaan

Valtiopäiväasia
TS 113/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 112/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 111/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla hakevien yritysten moniääniosakerakenteista

Valtiopäiväasia
TS 110/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) 2017/1129, (EU) N:o 596/2014 ja (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta unionin julkisten pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yritysten kannalta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääoman saannin helpottamiseksi

Valtiopäiväasia
TS 109/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta unionin julkisten pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yritysten kannalta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääoman saannin helpottamiseksi sekä direktiivin 2001/34/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 108/2022 vp

Ehdotus neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä vanhemmuusasioissa sekä eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TS 107/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) 2017/745 ja (EU) 2017/746 muuttamisesta tiettyjä lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien siirtymäsäännösten osalta

Valtiopäiväasia
TS 106/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu [xxxx], direktiivien 2009/65/EU, 2013/36/EU ja (EU) 2019/2034 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse keskusvastapuoliin liittyvän keskittymäriskin käsittelystä sekä keskitetysti määritettyihin johdannaistransaktioihin liittyvästä vastapuoliriskistä

Valtiopäiväasia
TS 105/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS annettu [xxxx], asetusten (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2017/1131 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, joilla lievennetään kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyviä liiallisia vastuita ja parannetaan unionin määritysmarkkinoiden tehokkuutta

Valtiopäiväasia
TS 104/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 103/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan väestö- ja asuntotilastoista, asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 763/2008 ja (EU) N:o 1260/2013 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 102/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI maksukyvyttömyyslainsäädännön tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistamisesta

Valtiopäiväasia
TS 101/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 658/2014 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 100/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasia
TS 99/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtiopäiväasia
TS 98/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annetun direktiivin 2006/118/EY ja ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla annetun direktiivin 2008/105/EY muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 97/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS moottoriajoneuvojen ja moottorien sekä moottoriajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä niiden päästöjen ja akun kestävyyden osalta (Euro 7) sekä asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 96/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tasa-arvoelimiä koskevista normeista naisten ja miesten yhdenvertaiseen kohteluun ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin työssä ja ammatissa liittyvissä asioissa sekä direktiivin 2006/54/EY 20 artiklan ja direktiivin 2010/41/EU 11 artiklan kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 95/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI normeista tasa-arvoelimille, jotka toimivat asioissa, jotka koskevat henkilöiden rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatonta yhdenvertaista kohtelua, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa ja naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvaa koskevissa asioissa ja tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta sekä direktiivin 2000/43/EY 13 artiklan ja direktiivin 2004/113/EY 12 artiklan kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 94/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä

Valtiopäiväasia
TS 93/2022 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, asetuksen (EU) 2021/1153 ja asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 1315/2013 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 92/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 2246/2002 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 91/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI mallien oikeudellisesta suojasta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasia
TS 90/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisen lemmikkieläinten ruoan merkinnöistä

Valtiopäiväasia
TS 89/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtiopäiväasia
TS 88/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi

Valtiopäiväasia
TS 87/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi

Valtiopäiväasia
TS 86/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keruusta ja jakamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 85/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS välineen perustamisesta tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus)

Valtiopäiväasia
TS 84/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) N:o 260/2012 ja (EU) 2021/1230 muuttamisesta euromääräisten pikasiirtojen osalta

Valtiopäiväasia
TS 83/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden viennistä, tuonnista ja kauttakuljetuksesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasia
TS 82/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisämarkkinoiden hätätilavälineen perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 81/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valmisteveron alaisia tavaroita jäsenvaltioiden välillä kaupallisessa tarkoituksessa siirtävistä talouden toimijoista sähköisissä rekistereissä säilytettävien tietojen vaihdosta

Valtiopäiväasia
TS 80/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaalisista kyberturvavaatimuksista ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 79/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023