​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 13/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 27/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 28/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus komission julkiseen kuulemiseen konfiskaatiodirektiivistä ja rikoshyötypäätöksestä

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 6/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 26/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 25/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 5/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 27/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 24/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 23/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 6/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 25/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 16/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 14/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 24/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 25/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 12/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 12/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 9/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 24/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021—2032

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 23/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 22/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 22/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 23/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 22/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 21/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025