​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 28/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivin 2008/99/EY korvaamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 19/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin johtokunnan esityksestä hallintoneuvoston päätökseksi Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen takia (Euroopan vakausmekanismi)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 57/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 13/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen uudistamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 56/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 70/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 71/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 39/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi horisontaalisista kyberturvallisuusvaatimuksista tuotteille, joissa on digitaalinen elementti (kyberkestävyyssäädös)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 40/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja direktiivin asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 37/2022 vp

Ilmastovuosikertomus 2022

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 38/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 65/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 66/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 67/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 68/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 69/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 18/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen uudelleenlaatimiseksi (unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt; varainhoitoasetuksen uudelleenlaadinta)

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 63/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 64/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024—2030

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 31/2022 vp

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 55/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energian hätätoimet; Komission ehdotus neuvoston asetukseksi solidaarisuuden edistämiseksi koordinoiduilla kaasun hankinnoilla, kaasun rajat ylittävässä vaihdannassa sekä luotettavilla hintaindekseillä (kaasun solidaarisuusasetus)

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 32/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille -strategiasta (BIK+)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 32/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2011/98 kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 36/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 54/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 31/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 28/2022 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 29/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Tie koulumenestykseen, suositus

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 53/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 52/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/1753 sekä neuvoston päätöksen (EU) 2019/1754 muuttamisesta (maantieteelliset merkinnät)

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 27/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 51/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 62/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 29/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 50/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 10/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 59/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 60/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 61/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 43/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 17/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 35/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 4/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 49/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 28/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)