​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 28/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasiakirja
StVL 8/2020 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 25/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 2/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 27/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 9/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 29/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 43/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 41/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 42/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 12/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 8/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 40/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 11/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu SES2+-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 28/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 23/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV -ohjelma) sekä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (Perikles IV-ohjelma)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 24/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen EU/1313/2013 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 24/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 25/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 39/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 22/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021—2027 (EU:n petostentorjuntaohjelma)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 27/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 26/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisesta häiriönsietokyvystä rahoitusmarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivien 2006/43/EY, 2009/65/EY, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 ja EU/2016/2341 muuttamisesta (Rahoitusmarkkinoiden digitaalinen häiriönsietokyky)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 20/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 21/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 5/2020 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 25/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta virtuaalivarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja komission ehdotuksesta hajautettuun tilinpitoon perustuvia markkinainfrastruktuureja koskevasta kokeilusta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä niitä täydentäväksi parlamentin ja neuvoston muutosdirektiiviksi (virtuaalivarojen markkinat)

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 38/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 37/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVL 6/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 19/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 36/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 18/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 35/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 22/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020