​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 12/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 12/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 9/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 24/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021—2032

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 23/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 22/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 22/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 23/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 22/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 21/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 14/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 9/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 18/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 14/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 21/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 20/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtiopäiväasiakirja
StVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 18/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista