Valiokuntien lausunnot

​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

MmVL 11/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
SiVL 8/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
StVL 3/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
UaVL 4/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
PuVL 2/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
TuVL 3/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
HaVL 7/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
TaVL 10/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
TaVL 9/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
PeVL 14/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
MmVL 10/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
LaVL 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
TyVL 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
TyVL 6/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
SuVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
SuVL 4/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
PeVL 13/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
TrVL 1/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
HaVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
MmVL 8/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
MmVL 9/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
TyVL 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
PuVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
SiVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
YmVL 4/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
YmVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
UaVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa
StVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
PeVL 12/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
HaVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
LiVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
SuVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
TaVL 8/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
PeVL 11/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
MmVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
TuVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
TuVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024
LaVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024
PeVL 10/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19 -takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19 -takuurahasto)
PeVL 9/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
LaVL 2/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
MmVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)
MmVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
SiVL 5/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
SiVL 6/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta
HaVL 4/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
PeVL 8/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
TyVL 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
MmVL 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
TaVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)