​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 46/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 34/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 44/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 45/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 51/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
TuVM 1/2022 vp

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtiopäiväasiakirja
StVM 55/2022 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 44/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 45/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 13/2022 vp

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus

Valtiopäiväasiakirja
StVM 54/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 49/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 50/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 33/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 31/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 41/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 46/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 53/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 47/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 43/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 43/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 42/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 48/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 52/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 29/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 40/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 51/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 28/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 12/2022 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2019–2022

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 22/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 45/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 50/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 32/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

Valtiopäiväasiakirja
StVM 47/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 48/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 24/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 25/2022 vp

Ilmastovuosikertomus 2022

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 39/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 23/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 49/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 38/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista