​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 19/2022 vp

Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 9/2022 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 16/2022 vp

OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 15/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 7/2022 vp

Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 8/2022 vp

Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 9/2022 vp

Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 10/2022 vp

Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

Valtiopäiväasiakirja
StVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 2/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 6/2022 vp

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 8/2022 vp

Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 6/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtiopäiväasiakirja
StVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 14/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 7/2022 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi