​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 27/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 23/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 6/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 9/2020 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 6/2020 vp

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 21/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 20/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 21/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 20/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 14/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 19/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 19/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 5/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 14/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta