​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 11/2021 vp

Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 11/2021 vp

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 1/2021 vp

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 1/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta