Valtioneuvoston E-selvitykset

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 88/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
E 89/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 7 talousarviovuodelle 2020
E 90/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
E 86/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission muutostiedonanto valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID -19 epidemiassa (Tilapäiset valtiontukipuitteet)
E 87/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2021 (budjetti; Euroopan unioni)
E 85/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä
E 83/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
E 84/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
E 82/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaista EU-viisumiasioissa
E 81/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
E 80/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman muutos
E 79/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje / Komission aloite covid-19 rokotehankintayhteistyöstä
E 70/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
E 71/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
E 72/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
E 73/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
E 74/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020) 409 final)
E 75/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
E 76/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina huippukokous; kesäkuu 2020
E 77/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliike; EU:n tuleva maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus
E 78/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman muutos
E 68/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021-2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
E 69/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia
E 67/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
E 66/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta
E 64/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
E 65/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot muutoksiksi valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin
E 62/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
E 63/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
E 61/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
E 60/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi
E 59/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi koskien Lissabonin liiton yleiskokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavaa kantaa
E 56/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua;
E 57/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen lykkäämisestä Covid-19-pandemian vuoksi
E 58/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden tiedonanto
E 55/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle - EU:n maailmanlaajuiset koronavirustoimet
E 54/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
E 53/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)
E 52/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen
E 51/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ja pankkien vakavaraisuusasetuksen muutosehdotus COVID-19 pandemian vastaamiseksi
E 50/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
E 49/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
E 48/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
E 47/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
E 46/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
E 44/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi
E 45/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2020 koskeva lisätalousarvioesitys nro 3
E 39/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n tuleva elpymisrahasto
E 41/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
E 42/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: "Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten"

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.