​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 118/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission valtiontukimenettelyjen tarkistamisesta tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (Århusin yleissopimus, SopS 122/2004) mukaisiksi

Valtiopäiväasia
E 117/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi unionin talousarvion suojaamiseksi Unkarissa tapahtuneiden oikeusvaltion periaatteiden rikkomusten vuoksi

Valtiopäiväasia
E 116/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannosta koskien rikosasioiden tietosuojadirektiivin arviointia ja uudelleentarkastelua

Valtiopäiväasia
E 114/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta

Valtiopäiväasia
E 115/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Tie koulumenestykseen, suositus

Valtiopäiväasia
E 112/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta tiettyjen ympäristötilinpitoa koskevien moduulien käyttöön ottamiseksi

Valtiopäiväasia
E 113/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Valtiopäiväasia
E 111/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Osaajien houkutteleminen EU:hun

Valtiopäiväasia
E 109/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Valtiopäiväasia
E 110/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Asetusehdotus Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kauden 2014–2020 yhteistyöohjelmia koskevista ja ohjelman täytäntöönpanon häiriöiden vuoksi sovellettavista erityissäännöksistä

Valtiopäiväasia
E 107/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen N:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 108/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille strategiasta (BIK+)

Valtiopäiväasia
E 104/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Kauppakumppanuuksien voima: yhdessä vihreän ja oikeudenmukaisen talouskasvun puolesta

Valtiopäiväasia
E 105/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Tadzikistanin välinen laaja yhteistyö- ja kumppanuussopimus

Valtiopäiväasia
E 106/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n viisumipolitiikka Venäjän suhteen

Valtiopäiväasia
E 103/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle

Valtiopäiväasia
E 102/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasia
E 101/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; terveys- ja sosiaalipolitiikka; Tsekin EU-puheenjohtajakausi 1.7.-31.12.2022 sosiaali- ja terveyssektorilla

Valtiopäiväasia
E 100/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista v. 2022

Valtiopäiväasia
E 99/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tilinpäätös vuodelta 2021

Valtiopäiväasia
E 98/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus kaasun talvivarautumispaketiksi

Valtiopäiväasia
E 97/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Japanin kanssa tehdyn talouskumppanuussopimuksen täydentämisestä rajat ylittävää tiedonsiirtoa koskevilla määräyksillä (EU-Japani-tietovirtamandaatti)

Valtiopäiväasia
E 93/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Energiamarkkinoihin kohdistuvat lyhyen aikavälin interventiot ja sähkömarkkinoiden markkinarakenteen parannukset pitkällä aikavälillä – toimintalinja

Valtiopäiväasia
E 94/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiansäästöstä

Valtiopäiväasia
E 95/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n energiaulkosuhdestrategiasta

Valtiopäiväasia
E 96/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n aurinkoenergiastrategiaksi

Valtiopäiväasia
E 91/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätöksiksi aloittaa neuvottelut kattavista lentoliikennesopimuksista Etelä-Korean, Intian ja Kolumbian kanssa

Valtiopäiväasia
E 92/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Valtiopäiväasia
E 90/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

Valtiopäiväasia
E 87/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Valtiopäiväasia
E 88/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskeva monivuotinen strateginen toimintapoliittinen sykli

Valtiopäiväasia
E 86/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikennealaa koskevasta valmiussuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 85/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä

Valtiopäiväasia
E 89/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806 (luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske) muuttamisesta (Kuwait, Qatar)

Valtiopäiväasia
E 84/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa niiden liittymisestä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liitännäisjäseninä

Valtiopäiväasia
E 82/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission 17.6.2022 lausunto Moldovan EU-jäsenyyshakemuksesta

Valtiopäiväasia
E 83/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission 17.6.2022 lausunto Georgian EU-jäsenyyshakemuksesta

Valtiopäiväasia
E 79/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtiopäiväasia
E 80/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtiopäiväasia
E 81/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission 17.6.2022 lausunto Ukrainan EU-jäsenyyshakemuksesta

Valtiopäiväasia
E 76/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 77/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2023 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
E 78/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa

Valtiopäiväasia
E 74/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Valtiopäiväasia
E 75/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Asetuksen 1305/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena

Valtiopäiväasia
E 73/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission tiedonanto: COVID-19 - Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead

Valtiopäiväasia
E 72/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Valtiopäiväasia
E 71/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiivin 96/53/EY uudelleen tarkastelemiseen

Valtiopäiväasia
E 70/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission 18.5.2022 tiedonanto Ukrainan hätäapu ja jälleenrakennus

Valtiopäiväasia
E 68/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma