​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 179/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission Tiedonanto Asbestista Eroon

Valtiopäiväasia
E 180/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen autonomia

Valtiopäiväasia
E 178/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin

Valtiopäiväasia
E 174/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelma: EU:n hiilineutraali teollisuus kehityksen kärkeen

Valtiopäiväasia
E 175/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteinen tiedonanto EU:n kyberpuolustuspolitiikasta

Valtiopäiväasia
E 176/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttamisen kannat EU:n turvallisuuden ja puolustuksen avaruusstrategiaan

Valtiopäiväasia
E 177/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan tiedonanto koskien sotilaallisen liikkuvuuden päivitettyä toimintasuunnitelmaa ja muut ajankohtaiset sotilaallisen liikkuvuuden asiat

Valtiopäiväasia
E 173/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä

Valtiopäiväasia
E 171/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission ehdotus neuvoston suosituksesi työmarkkinavuoropuhelun vahvistamisesta Euroopan unionissa (COM(2023) 38 final) ja Komission tiedonanto: Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu vahvemmaksi Euroopan unionissa (COM(2023) 40 final)

Valtiopäiväasia
E 172/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestö- ja asuntotilastoista, asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 763/2008 ja (EU) N:o 1260/2013 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
E 170/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysasiat Ruotsin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2023

Valtiopäiväasia
E 169/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys; Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Pohjois-Makedonian tasavallalle

Valtiopäiväasia
E 167/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
E 168/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission päätösehdotuksesta Moldovan tasavallalle myönnettävästä makrotaloudellisesta rahoitusavusta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) N:o 2022/563 muuttamisesta avun määrän osalta

Valtiopäiväasia
E 166/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen Eurooppa-neuvoston kokoukseen; taloutta tukevat toimet

Valtiopäiväasia
E 164/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys; Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdysvalloissa

Valtiopäiväasia
E 165/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n globaalin terveyden strategia

Valtiopäiväasia
E 162/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys; E-kirje: Ennakkovaikuttaminen: Digitaalinen oikeudenmukaisuus – EU:n kuluttajalainsäädännön toimivuustarkastus

Valtiopäiväasia
E 163/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valtiopäiväasia
E 161/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys; E-kirje komission droonistrategiasta 2.0

Valtiopäiväasia
E 160/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtiopäiväasia
E 159/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan sähkömarkkinamallia koskevaan aloitteeseen

Valtiopäiväasia
E 157/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n lainsäädäntö: toimiva täytäntöönpano, tuloskuntoinen EU

Valtiopäiväasia
E 156/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EBSI-yhteistyöhön

Valtiopäiväasia
E 158/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta koskien unionin toimielinten tietosuoja-asetuksen uudelleentarkastelua

Valtiopäiväasia
E 155/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonantoluonnos markkinamäärittelystä

Valtiopäiväasia
E 154/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

Valtiopäiväasia
E 128/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki

Valtiopäiväasia
E 153/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi kansalaisten ja talouden suojaamiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta

Valtiopäiväasia
E 150/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta

Valtiopäiväasia
E 151/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan tavoitteiden tarkistamisesta

Valtiopäiväasia
E 152/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia

Valtiopäiväasia
E 148/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen eroaminen eurooppalaisesta translationaalisen lääketieteen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (EATRISERIC) jäsenyydestä

Valtiopäiväasia
E 149/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Matkustaminen – matkustajien ja heidän oikeuksiensa parempi suojelu

Valtiopäiväasia
E 146/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtiopäiväasia
E 147/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeusalan tulostaulu 2022

Valtiopäiväasia
E 144/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energian hätätoimet; Komission ehdotus neuvoston asetukseksi uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi (luvitusasetus)

Valtiopäiväasia
E 145/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen

Valtiopäiväasia
E 142/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi riittävästä vähimmäistulosta aktiivisen osallisuuden varmistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 143/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle vuonna 2023

Valtiopäiväasia
E 141/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoturvallisuudesta unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa

Valtiopäiväasia
E 140/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energian hätätoimet; Komission ehdotus neuvoston asetukseksi solidaarisuuden edistämiseksi koordinoiduilla kaasun hankinnoilla, kaasun rajat ylittävässä vaihdannassa sekä luotettavilla hintaindekseillä (kaasun solidaarisuusasetus)

Valtiopäiväasia
E 139/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasia
E 135/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energia hätätoimet; Keskusvastapuolivakuudet ja määrityskynnysarvo - Komission delegoitujen asetusten muutos

Valtiopäiväasia
E 136/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energiaperuskirjan uudistamissopimuksen hyväksyminen sekä komission ehdotukset neuvoston päätöksiksi EU:n ja Euratomin kannoiksi 33. Energy Charter -konferenssissa

Valtiopäiväasia
E 137/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023

Valtiopäiväasia
E 138/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2022

Valtiopäiväasia
E 134/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätelmät: EU:n uusi matkailustrategia vuoteen 2030

Valtiopäiväasia
E 132/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristöjen suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 42. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta

Valtiopäiväasia
E 133/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiskatsaus kansainvälisten tietovirtojen sääntelyyn EU:ssa