​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 136/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi määräaikojen muuttamiseksi kestävien toimenpiteiden asettamisesta rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa annetussa asetuksessa 1429/2020

Valtiopäiväasia
E 135/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautateiden rajat ylittävän pitkän matkan henkilöliikenteen kehittämisestä

Valtiopäiväasia
E 134/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisesta avusta Moldovan tasavallalle

Valtiopäiväasia
E 132/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Valtiopäiväasia
E 133/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä

Valtiopäiväasia
E 131/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n avaruuspolitiikka

Valtiopäiväasia
E 130/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtion tukemaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaaminen

Valtiopäiväasia
E 129/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen Bauhaus - Kaunista, kestävää, yhdessä

Valtiopäiväasia
E 128/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Vastuusääntöjen mukauttaminen digitaaliaikaan ja tekoälyyn

Valtiopäiväasia
E 127/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission ja korkean edustajan tiedonannosta, joka koskee EU:n arktista politiikkaa

Valtiopäiväasia
E 126/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin, neuvoston ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan välinen sopimus Euroopan parlamentin pääsystä neuvoston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla

Valtiopäiväasia
E 125/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission pankkilainsäädäntöehdotus Basel III -standardin täytäntöönpanosta, kestävyysriskien hallinnasta ja pankkivalvonnan kehittämisestä

Valtiopäiväasia
E 124/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Valmiussuunnitelma elintarvikehuollon ja ruokaturvan varmistamiseksi kriisiaikoina

Valtiopäiväasia
E 123/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n toimintasuunnitelma ihmissalakuljetuksen torjumiseksi (2021-2025)

Valtiopäiväasia
E 121/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 30.11.-3.12.2021 järjestettävään maailman kauppajärjestön (WTO) 12. ministerikokoukseen Genevessä

Valtiopäiväasia
E 122/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
E 120/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Valtiopäiväasia
E 119/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto työnantajasanktiodirektiivin soveltamisesta

Valtiopäiväasia
E 118/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020

Valtiopäiväasia
E 117/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2021: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot

Valtiopäiväasia
E 116/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan nuorison teemavuodesta 2022

Valtiopäiväasia
E 115/2021 vp

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle”-ohjelman perustamisesta (COM) 2021/574 final

Valtiopäiväasia
E 113/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2021

Valtiopäiväasia
E 114/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan EU-viranomaisen perustamisesta, seuraava vaihe Euroopan terveysunionin loppuun saattamiseksi ja komission päätös terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA, European Health Emergancy preparedness and Response Authority) perustamisesta

Valtiopäiväasia
E 112/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta

Valtiopäiväasia
E 111/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ammattilaispalvelujen sääntelyn uudistamisesta koskevien vuoden 2017 suositusten tarkastelusta ja päivityksestä; COM (2021) 385 final

Valtiopäiväasia
E 109/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ERA sopimus

Valtiopäiväasia
E 110/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2021

Valtiopäiväasia
E 108/2021 vp

Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU) 2021/92 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta, ICES:n neuvot lohen ja läntisen turskan osalta

Valtiopäiväasia
E 105/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lyhytaikaisista vientiluottovakuuksista

Valtiopäiväasia
E 106/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Valtiopäiväasia
E 107/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/ NAIADES III: Tulevaisuudenkestävän eurooppalaisen sisävesiliikenteen tukeminen

Valtiopäiväasia
E 102/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valtiopäiväasia
E 103/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Valtiopäiväasia
E 104/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muuttamiseen

Valtiopäiväasia
E 101/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto tutkimusta ja innovointia koskevasta globaalista lähestymistavasta

Valtiopäiväasia
E 100/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; komission täytäntöönpanopäätöksen luonnos; tietosuojan tason riittävyys Korean tasavallassa

Valtiopäiväasia
E 97/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtiopäiväasia
E 98/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasia
E 99/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi valtuuttaa komissio aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisestä Gibraltaria koskevasta sopimuksesta

Valtiopäiväasia
E 95/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta - Vahvat, verkottuneet, selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet

Valtiopäiväasia
E 96/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission tiedonanto Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys 2021 -2027. Työterveys ja -turvallisuus muuttuvassa työelämässä

Valtiopäiväasia
E 94/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus komission julkiseen kuulemiseen konfiskaatiodirektiivistä ja rikoshyötypäätöksestä

Valtiopäiväasia
E 92/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätökset Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian ja Tunisian tasavaltojen sekä Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoittamisesta

Valtiopäiväasia
E 93/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-pandemiasta tähän asti saaduista kokemuksista

Valtiopäiväasia
E 91/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission tiedonanto EU–Venäjä-suhteista

Valtiopäiväasia
E 90/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM)vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV)tilinpäätös vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
E 89/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi: Vuoden 2022 suuntaviivat ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle (CEEAG)

Valtiopäiväasia
E 88/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission suuntaviivoiksi riskirahoituksen edistämistä koskevalle valtiontuelle

Valtiopäiväasia
E 87/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Toimivaa ja kestävää Schengen-aluetta edistävä strategia