​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 41/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalaisen kehitysrahoituksen rakenteen kehittäminen (EFAD)

Valtiopäiväasia
E 42/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtiopäiväasia
E 39/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Valtiopäiväasia
E 40/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Selvitysdirektiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin uudelleentarkastelu

Valtiopäiväasia
E 38/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa

Valtiopäiväasia
E 37/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Päätös yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen tulkinnasta

Valtiopäiväasia
E 36/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission 2021 luonnos tiedonannoksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa

Valtiopäiväasia
E 35/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen (UNCAC) täytäntöönpanosta Euroopan unionia koskevan tarkastelun osalta

Valtiopäiväasia
E 34/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisinhallinta- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminen

Valtiopäiväasia
E 33/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta

Valtiopäiväasia
E 32/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020

Valtiopäiväasia
E 29/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta.

Valtiopäiväasia
E 31/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta

Valtiopäiväasia
E 30/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus välittömästi sovellettavasta täytäntöönpanosäädöksestä Itämeren pääaltaan pyöriäisen suojelemiseksi

Valtiopäiväasia
E 27/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Vihreä kirja väestön ikääntymisestä: Sukupolvien välisen solidaarisuuden ja vastuullisuuden edistäminen

Valtiopäiväasia
E 28/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto HERA Incubator: varautuminen yhdessä covid-19-muunnosten aiheuttamaan uhkaan

Valtiopäiväasia
E 22/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta maatalouden alueellisten taloustilien osalta

Valtiopäiväasia
E 23/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto finanssipolitiikan koordinaatiosta vuosi covid-19-pandemian käynnistymisen jälkeen

Valtiopäiväasia
E 24/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouden ja rahoitusjärjestelmän roolista EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa

Valtiopäiväasia
E 25/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Terveys; Komission tiedonanto EU:n syöväntorjuntasuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 26/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: WTO:n useanväliset aloitteet; tilannekatsaus

Valtiopäiväasia
E 21/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasa-arvon unioni: EU:n strateginen puiteohjelma romanien tasa-arvosta, osallisuudesta ja osallistumisesta

Valtiopäiväasia
E 20/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin sekä Islannin, Norjan ja Liechtensteinin sopimuksesta ETA:n ja EFTA-valtioiden tulevista rahoitusosuuksista Euroopan talousalueen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen

Valtiopäiväasia
E 19/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeudenkäytön digitalisointi Euroopan unionissa - välineet mahdollisuuksien hyödyntämiseen, komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 18/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tasa-arvon unioni: HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020-2025, komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 17/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtiopäiväasia
E 14/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 15/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n terrorismin vastainen ohjelma

Valtiopäiväasia
E 16/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027

Valtiopäiväasia
E 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Schengen-alueen kehittäminen

Valtiopäiväasia
E 9/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta

Valtiopäiväasia
E 10/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimenpiteistä järjestämättömien lainojen vähentämiseksi EU:ssa

Valtiopäiväasia
E 11/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Talven COVID19 -vastatoimet ja Yhtenä rintamana COVID19-virusta vastaan

Valtiopäiväasia
E 12/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 8/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeuden varmistaminen EU:ssa – eurooppalainen oikeusalan koulutusstrategia vuosiksi 2021–2024, tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 6/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto 'Kaikki irti EU:n innovointipotentiaalista: Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma EU:n elpymisen ja palautumiskyvyn tueksi

Valtiopäiväasia
E 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille

Valtiopäiväasia
E 4/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 5/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia - Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle

Valtiopäiväasia
E 1/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus koskien päästöoikeuksien ilmaisjaon laskennassa sovellettavia vertailuarvoja vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 2/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU uudelleentarkastelu

Valtiopäiväasia
E 3/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: ’EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle

Valtiopäiväasia
E 167/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final)

Valtiopäiväasia
E 166/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Portugalin EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2021

Valtiopäiväasia
E 165/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Algerian, Armenian, Bosnia ja Hertsegovinan, Egyptin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Marokon, Tunisian ja Turkin välisistä, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja näiden kolmansien maiden rikosoikeudellisen yhteistyön alalla toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävää yhteistyötä koskevista sopimuksista

Valtiopäiväasia
E 164/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteistiedonanto: EU:n ja Yhdysvaltain yhteinen globaalin muutoksen agenda

Valtiopäiväasia
E 163/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut 1) julkilausumasta tieteellisestä yhteistyöstä arktisella alueella, 2) julkilausumasta Länsi- Balkanin toimintasuunnitelmasta innovaation, tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisoasioiden ja urheilun aloilla

Valtiopäiväasia
E 162/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset

Valtiopäiväasia
E 161/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa

Valtiopäiväasia
E 160/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta