​​​​​​​​​​

Hallituksen esitykset

Valtaosa lainsäädäntöasioista tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä. Hallituksen esitys voi koskea mm. lakia, valtion talousarviota tai lisätalousarviota, eduskunnan suostumusta valtion lainanottoon, valtiontakauksen myöntämistä, kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä tai aikaisemmin annetun hallituksen esityksen täydentämistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

Valtiopäiväasia
HE 226/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 225/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasia
HE 224/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 223/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Valtiopäiväasia
HE 222/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 221/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 220/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 219/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 218/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä

Valtiopäiväasia
HE 217/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 216/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Valtiopäiväasia
HE 215/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Valtiopäiväasia
HE 214/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 213/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 212/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 211/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 210/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 209/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasia
HE 208/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 207/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 206/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 205/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 204/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 203/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 202/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 201/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 200/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 199/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 198/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 197/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 196/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 195/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 194/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 193/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 192/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 191/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 190/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 189/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 188/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 187/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 186/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 185/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 184/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 183/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 182/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Valtiopäiväasia
HE 181/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 180/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 179/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Valtiopäiväasia
HE 178/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 177/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta