Eduskunnan kirjelmä
EK
10
2020 vp
Eduskunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
PNE 2/2020 vp
TaVM 2/2020 vp
Asia
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta (PNE 2/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 2/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön muutoksen:
Eduskunnan päätös 
eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön (252/2000) 3 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti eduskunnan päätöksessä 801/2009, seuraavasti:  
3 § 
Tehtävät 
Pankkivaltuusto määrää työaikalain (872/2019) 2 §:n nojalla, keihin Suomen Pankin viranhaltijoihin ei sovelleta työaikalakia. 
Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään.  
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020. 
Helsingissä 24.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 12.27