Viimeksi julkaistu 24.5.2021 11.37

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2015 vp LJL 1/2015 vp  Lepäämässä  oleva   ehdotus   laiksi   Suomen   perustuslain  25 §:n  muuttamisesta  (HE 55/2014 vp)

HE 55/2014 vp
PeVM 14/2014 vp

Asia

Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla vuoden 2014 valtiopäivillä päättänyt hyväksyä ehdotuksen laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin (HE 55/2014 vp, LJL 1/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2015 vp). 

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että suomalaisen vaalijärjestelmän kehittämiseksi ja vaalilainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään parlamentaarinen valmistelu, jossa otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot. Eduskunta painottaa, että valmistelun tulee olla avointa ja siinä tulee laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla parhaiten voidaan lisätä vaalijärjestelmämme toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta, parantaa vaalien suhteellisuutta, pienentää ns. piilevää äänikynnystä ja turvata alueellinen edustavuus. 

Nyt koolla oleva eduskunta on  

käsitellyt asian lopullisesti ja hylännyt lepäämässä olevan lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.10.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri