Viimeksi julkaistu 7.10.2021 12.39

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2021 vp KAA 2/2020 vp  Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

KAA 2/2020 vp
MmVM 11/2021 vp

Asia

Eduskunnalle on 23. päivänä maaliskuuta 2020 jätetty Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi (KAA 2/2020 vp — aloitteen allekirjoittaja Joona Mielonen). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 11/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että valmistaessa kansalaisaloitteessa tarkoitettua sääntelyä osana vesihuoltolainsäädännön uudistusta hallitus selvittää laajasti eri sääntelyvaihtoehtoja ja kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn suhteeseen kunnalliseen itsehallintoon sekä perus- ja ihmisoikeuksista seuraaviin vaatimuksiin ja antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen vesihuoltolainsäädännön uudistuksen etenemisestä vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Eduskunta

edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa. 
Helsingissä 8.9.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri