Eduskunnan kirjelmä
EK
28
2019 vp
Eduskunta
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 36/2019 vp
StVM 16/2019 vp
Asia
Kansanedustaja Antti Lindtman ym. ovat tehneet lakialoitteen laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 36/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 16/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:
Laki 
rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rintamasotilaseläkelain (119/1977) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 421/2019, seuraavasti: 
9 § 
Henkilölle, jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus, maksetaan rintamalisää 1 195,92 euroa vuodessa. Ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle, joka ei saa kansaneläkettä, rintamalisä maksetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) perusteella. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020. 
Laki 
ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 422/2019, seuraavasti: 
3 § 
Rintamalisä on 1 195,92 euroa vuodessa. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020. 
Helsingissä 13.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 12.12