Eduskunnan kirjelmä
EK
29
2019 vp
Eduskunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
PNE 1/2019 vp
PeVM 4/2019 vp
Asia
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta (PNE 1/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen muutoksen:
Eduskunnan päätös 
eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 123/2019 seuraavasti: 
17 a § 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, sisältyykö suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 48 §:n 1 momentin perusteella tallettamiin henkilötietoihin tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1päivänätammikuuta 2020. 
Helsingissä 16.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 15.48