Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.15

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2015 vp LJL 2/2015 vp  Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain  30 §:n  muuttamisesta  (HE 217/2014 vp)

Asia

Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla vuoden 2014 valtiopäivillä päättänyt hyväksyä ehdotuksen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin (HE 217/2014 vp, LJL 2/2015 vp).  

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 1/2015 vp). 

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

käsitellyt asian lopullisesti ja perustuslain 73 §:ssä säädetyllä määräenemmistöllä hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 68/2004, ja 
lisätään 30 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994, 68/2004 ja 1176/2009, siitä lailla 1556/1994 kumotun 9 kohdan tilalle uusi 9 kohta seuraavasti: 
30 § 
Toimivalta ja menettely hallintoasioissa 
Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa huolehtivat valtakunnan viranomaiset noudattaen seuraavaa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) tehtävistä, jotka kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämistä koskevan lainsäädännön sekä myrkkyjen valmistamista ja käyttöä koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat valtakunnan viranomaiselle, huolehtii maakunnassa maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen;  
9) tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat valtakunnan viranomaiselle tai kunnille, huolehtii maakunnassa maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.6.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri