Eduskunnan kirjelmä
EK
32
2018 vp
Eduskunta
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
LA 85/2018 vp
StVM 26/2018 vp
Asia
Kansanedustaja Krista Kiuru ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 85/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 26/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:
Laki 
sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 901/2012, seuraavasti:  
6 § 
Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20
Helsingissä 17.12.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.12.2018 13.21