Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.21

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2017 vp LA 78/2017 vp  Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta

LA 78/2017 vp
SiVM 13/2017 vp

Asia

Kansanedustaja Antti Kaikkonen kesk ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta (LA 78/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 13/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Valtuuskunnan valinta 
Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä keskuudestaan Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr:n valtuuskuntaan yhdeksän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä noudattaen, mitä eduskunnan toimielinvaalista säädetään. 
2 § 
Toimikausi 
Valtuuskunnan toimikausi alkaa, kun se on valittu, ja jatkuu, kunnes uusi valtuuskunta on valittu. 
3 § 
Valtuuskunnan järjestäytyminen 
Valtuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
4 § 
Valtuuskunnan tehtävät 
Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet osallistuvat säätiön toimintaan sen säännöissä määrätyllä tavalla. 
Valtuuskunta antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomuksen eduskunnan puhemiesneuvostolle. 
5 § 
Lahjoitus  
Säätiölle voidaan luovuttaa vastikkeetta enintään 50 miljoonan euron arvosta valtion omistamia osakkeita. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu lahjoitus on verosta vapaa. 
6 § 
Voimaantulo ja siirtymäsäännös 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20 . 
Säätiön ensimmäinen valtuuskunta asetetaan vuoden 2018 valtiopäivillä. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.12.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri