Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.35

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2020 vp KAA 7/2019 vp  Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi

KAA 7/2019 vp
TaVM 7/2020 vp

Asia

Eduskunnalle on 8 päivänä lokakuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Kaivoslaki Nyt — Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi (KAA 7/2019 vp — aloitteen edustajat Jukka Leppänen ja Anna Bagge, varaedustaja Tuula Pulkka). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 7/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon kaivoslainsäädännön uudistamisessa talousvaliokunnan mietinnössään aloitteesta esiintuomat näkökohdat ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen.  

2.

Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi kaivosmineraalien luonteen ainutkertaisina luonnonvaroina, joiden hyödyntämisestä yhteiskunnan tulee saada kohtuullinen korvaus ja edellyttää hallitusohjelman mukaisen kaivosveroselvityksen ripeää ja huolellista toteutusta niin, että eduskunnalle jää riittävästi aikaa toteuttaa kaivosverotusta koskevat lainsäädäntöuudistukset kuluvalla hallituskaudella. 

3.

Eduskunta edellyttää, että hallitus resursoi laadukkaan lupavalmistelun takaamiseksi kaivosten luvitusta käsittelevät viranomaiset riittävästi ja huolehtii valmisteluun liittyvän tiedon avoimuudesta.  

4.

Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa kaivostoimintaa ohjaavalla lainsäädännöllä nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun sekä varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden haittojen kärsijöille. 

5.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon kaivoslain uudistuksen valmisteluaikataulussa CETA-sopimuksen vaikutukset valmistelulle asetettuihin tavoitteisiin.     

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset. 
Helsingissä 15.10.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri