Viimeksi julkaistu 16.10.2020 16.23

Eduskunnan kirjelmä EK 41/2020 vp PNE 3/2020 vp  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
PNE 3/2020 vp
PeVM 23/2020 vp

Asia

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta (PNE 3/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 23/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisen muutoksen:

  Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
  muutetaan väliaikaisesti eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 44 § ja 61 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 44 § eduskunnan päätöksessä 10/2006, sekä 
  lisätään väliaikaisesti 1 §:ään uusi 3 momentti sekä eduskunnan työjärjestykseen väliaikaisesti uusi 8 a luku seuraavasti:  
  1 § 
  Valtiopäiville kokoontuminen 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Eduskunnan etätyöstä poikkeuksellisissa oloissa säädetään 8 a luvussa. 
  44 § 
  Suuri valiokunta 
  Jollei suuren valiokunnan työjärjestyksestä muuta johdu, noudatetaan asioiden käsittelyssä suuressa valiokunnassa soveltuvin osin, mitä 34, 35, 37, 39—43 ja 43 a §:ssä sekä 8 a luvussa valiokunnan etäkokouksesta säädetään. 
  61 § 
  Äänestystapa 
  Äänestys toimitetaan koneäänestyksenä, seisomaan nousten tai avoimena lippuäänestyksenä taikka 8 a luvussa tarkoitettuna etä-äänestyksenä. Puhemies ilmoittaa äänestystavan. Keskustelua äänestystavasta ei sallita. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  8 a luku 
  Etätyö poikkeuksellisissa oloissa 
  80 a § 
  Päätös luvun säännösten soveltamisesta 
  Jos vaikutuksiltaan erityisen vakavan, hyvin laajalle levineen vaarallisen tartuntataudin johdosta eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi on välttämätöntä, voi eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ja hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton päättää kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajanjaksosta, jonka aikana eduskuntatyöhön sovelletaan tämän luvun säännöksiä. 
  80 b § 
  Valiokunnan etäkokous 
  Valiokunta voi päättää, että valiokunnan kokoukseen voi osallistua tai olla kokouksessa läsnä puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä käyttämällä (valiokunnan etäkokous). Valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin päättää valiokunnan etäkokouksesta etäkokouksien pitämistä koskevan päätöksen tekemistä varten. 
  Valiokunnan etäkokouksen edellytyksenä on, että kokoukseen osallistumaan ja kokouksessa läsnä olemaan oikeutetut ovat tietoturvallisessa yhteydessä (etäyhteys) keskenään.  
  Valiokunnan etäkokouksen järjestelyillä on huolehdittava, että valiokunnan keskustelut etäkokouksessa voidaan käydä luottamuksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja valiokunnan etäkokouksessa käsittelemistä asioista tai asiakirjoista ennen niiden julkiseksi tuloa. Etäyhteydellä etäkokoukseen osallistuvan on huolehdittava, että hänen kanssaan samassa tilassa ei ole kokouksen aikana läsnä ulkopuolisia.  
  Valiokunnan etäkokouksessa ei saa käsitellä salassa pidettäviä asiakirjoja eikä vaiteliaisuuden alaisia asioita.  
  Vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään 43 c §:ssä.  
  80 c § 
  Etä-äänestys täysistunnossa 
  Äänestys täysistunnossa voidaan toimittaa jokaisen kansanedustajan käytettävissä olevalla puhemiesneuvoston hyväksymällä tietoturvallisella tietoteknisellä järjestelmällä (etä-äänestys). Vaalia ei toimiteta etä-äänestyksenä. 
  Puhemies ilmoittaa etä-äänestyksestä hyvissä ajoin ennen sen toimittamista. Kansanedustajan on ilmoittauduttava etä-äänestykseen ennalta puhemiehen asettamassa määräajassa. Kansanedustaja antaa äänensä etä-äänestysjärjestelmässä siihen luotettavasti tunnistautuneena.  
  Puhemies päättää äänestyksen toimittamisesta etä-äänestyksenä sekä äänestyksen alkamisesta ja päättymisestä. 
  Jos äänestys ei puhemiehen mielestä ole antanut luotettavaa vastausta tai äänet ovat menneet tasan, voi puhemies uudistaa äänestyksen. 
  Puhemiesneuvosto antaa tarkemmat ohjeet etä-äänestyksen toimittamisesta. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1päivänämarraskuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 2021. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 15.10.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri