Viimeksi julkaistu 26.11.2021 14.45

Eduskunnan kirjelmä EK 43/2021 vp KAA 9/2019 vp  Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

KAA 9/2019 vp
MmVM 13/2021 vp

Asia

Eduskunnalle on 22. päivänä lokakuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla (KAA 9/2019 vp – aloitteen edustaja Harri Hölttä ja varaedustaja Sini Harkki). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 13/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 

1.

Eduskunta edellyttää, että valtion metsissä käytetään monipuolisesti erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä ja kullekin alueelle ja kasvupaikalle valitaan sille parhaiten soveltuva menetelmä. Maa- ja metsätalousministeriön tulee selvittää, miten valtion metsissä voidaan lisätä jatkuvaa kasvatusta erityisesti siihen soveltuvissa suometsissä, virkistys- ja matkailualueilla sekä suojelualueiden, vesistöjen sekä edellä mainittujen erityiskäytössä olevien alueiden reunoilla, ja antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys jatkuvan kasvatuksen lisäämisestä valtion mailla vuoden 2022 loppuun mennessä. 

2.

Eduskunta edellyttää, että Metsähallituksen tuottotavoitteet ja tuloutusvaatimukset asetetaan siten, että ne eivät vaikeuta valtion metsien kokonaiskestävää käyttöä. Valtioneuvoston tulee laatia pitkäjänteinen suunnitelma tuottotavoitteen ja tuloutusvaatimusten asettamiseksi metsien kokonaiskestävää käyttöä tukevalle tasolle, ja toimittaa suunnitelmaa koskeva selvitys maa- ja metsätalousvaliokunnalle vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset. 
Helsingissä 25.11.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri