Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.26

Eduskunnan kirjelmä EK 46/2018 vp KAA 2/2018 vp  Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

KAA 2/2018 vp
TaVM 35/2018 vp

Asia

Eduskunnalle on 7. päivänä maaliskuuta 2018 jätetty kansalaisaloite Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen (KAA 2/2018 vp — aloitteen vireillepanija Markku Virkamäki ja edustajat Jyrki Pinomaa, Tarja Parviainen, Ilona Toljamo, Risto Burman, Jukka Tahvanainen, Sari-Minna Tervonen, Lisbeth Mutanen-Hemgård, Petri Pohjonen, Ritva Ulander ja varaedustaja Kirsi Konola). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 35/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 

1.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian. 

2.

Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua. 

3.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi. 

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.3.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri