Eduskunnan kirjelmä
EK
9
2020 vp
Eduskunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
PNE 1/2020 vp
PeVM 1/2020 vp
Asia
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta (PNE 1/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 1/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen muutoksen:
Eduskunnan päätös 
eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1190/2006, seuraavasti:  
13 § 
Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat 
Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia. Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä Suomen Pankille tilintarkastajat siten kuin siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajat toimivat samalla eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilintarkastajina. 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020. 
Helsingissä 24.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 12.21